Príručky a dokumenty sa priebežne aktualizujú na základe spätnej väzby z procesu implementácie.

 

 

Výstupy za aktivity A, B, C.

 

Aktivita A: Prvotné nastavenie systému overovania kvalifikácií

A.1-Špecifikáciu konceptu štruktúry systému overovania kvalifikácií

A.2-Tvorba príručiek pre užívateľov/aktérov systému overovania kvalifikácií

 

Aktivita B: Konkretizácia systému overovania kvalifikácií v praxi

B.1-Identifikácia konkrétnych regionálnych potrieb celoživotného vzdelávania a nastavenie relevantnej ponuky celoživotného vzdelávania

B.2-Vytvorenie siete autorizovaných inštitúcií/osôb/národných garantov, vrátane prípravy a certifikácie autorizovaných osôb

 

Aktivita C: Spustenie pilotného overovania SOK

C.1-Príprava skúšok

C.2-Identifikácia vzdelávacích inštitúcií v súlade s NSK (akreditované inštitúcie)

C.3-Nábor potenciálnych uchádzačov o overenie kvalifikácie vrátane mediálnej kampane

C.4-Realizácia skúšok na získanie kvalifikácie

C.5-Štruktúrovaná spätná väzba, vyhodnotenie skúseností z pilotného overovania a aktualizácia SOK, trasovanie uchádzačov, monitorovanie reálnych nákladov(finančných, personálnych) na realizáciu skúšky.