Základným prvkom systému overovania kvalifikácií sú autorizované inštitúcie. Autorizovanou inštitúciou je inštitúcia, ktorá je po získaní autorizácie od MŠVVaŠ SR oprávnená realizovať skúšky na overovanie kvalifikácií v rozsahu udelenej autorizácie.

Autorizovanou inštitúciou sa môže stať akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ spĺňajúca stanovené kritériá. Hlavnou úlohou AI je plniť a dodržiavať podmienky na overovanie kvalifikácie v súlade s hodnotiacim štandardom danej kvalifikácie podľa postupu určeného v hodnotiacom manuáli pre príslušnú kvalifikáciu. Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba môže požiadať o autorizáciu na overovanie kvalifikácie, ktorá má definovaný kvalifikačný a hodnotiaci štandard a spracovaný hodnotiaci manuál.

Je potrebné, aby žiadateľ o štatút AI spĺňal kritériá pre autorizované inštitúcie stanovené sektorovými expertmi v dokumente Kritériá pre inštitucionálne súčasti SOK. Stanovené kritériá musia spĺňať požiadavku otvorenosti systému pre každý relevantný subjekt aj mimo územia SR, ktorý má záujem stať sa AI a splní stanovené kritériá a podmienky. Kritériá musia zároveň zohľadňovať možnosť zapojenia subjektov zo všetkých odvetví hospodárstva.  

Postup žiadateľa o štatút autorizovanej inštitúcie

Záujemca o štatút AI podá žiadosť o autorizáciu organizácii poverenej MŠVVaŠ SR, ktorou je ŠIOV. ŠIOV posúdi splnenie nastavených kritérií pre AI, overí náležitosti žiadosti a postúpi žiadosť s odporučením na schválenie MŠVVaŠ SR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR následne na odporúčanie ŠIOV vydá oprávnenie pre výkon činnosti AI, t.j. autorizáciu. AI je následne zapísaná do Registra AI. Žiadosť inštitúcie, ktorá nespĺňa stanovené kritériá, ŠIOV zamietne.

Žiadateľ o štatút autorizovanej inštitúcie je povinný k žiadosti priložiť záväzok zachovania kvality procesu overovania kvalifikácie s konkrétnymi postupmi pre zachovanie takejto kvality.

Autorizácia je udelená  žiadateľovi najviac na obdobie 5 rokov. O predĺženie autorizácie je možné požiadať opakovane, najneskôr 90 kalendárnych dní pred skončením platnosti aktuálneho oprávnenia.