Jedným zo základných prvkov systému overovania kvalifikácií sú autorizované inštitúcie. Autorizovanou inštitúciou je inštitúcia, ktorá je oprávnená realizovať skúšky na overovanie kvalifikácií v rozsahu udelenej autorizácie a v súlade s hodnotiacim manuálom.

Autorizovanou inštitúciou sa môže stať:

  • právnická osoba,
  • fyzická osoba – podnikateľ,

spĺňajúci stanovené kritéria.

Hlavnou úlohou autorizovanej inštitúcie je plniť a dodržiavať podmienky na overovanie kvalifikácie v súlade s hodnotiacim štandardom danej kvalifikácie podľa postupu určeného v hodnotiacom manuáli pre príslušnú kvalifikáciu.

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba môže požiadať o autorizáciu na overovanie kvalifikácie, ktorá má definovaný kvalifikačný a hodnotiaci štandard a spracovaný hodnotiaci manuál.

Žiadateľ o štatút autorizovanej inštitúcie (AI) musí spĺňať kritéria pre autorizované inštitúcie stanovené sektorovými expertmi v dokumente „Kritéria pre inštitucionálne súčasti SOK“. Stanovené kritéria musia spĺňať požiadavku otvorenosti systému pre každý relevantný subjekt aj mimo územia SR, ktorý má záujem stať sa AI a splní stanovené kritéria a podmienky. Kritéria musia zároveň zohľadňovať možnosť zapojenia subjektov zo všetkých odvetví hospodárstva.

Postup žiadateľa o štatút autorizovanej inštitúcie:

  • záujemca o štatút AI podá žiadosť o autorizáciu organizácii poverenej MŠVVaŠ SR, ktorou je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV),
  • ŠIOV posúdi splnenie nastavených kritérií pre AI, overí žiadosti a ak žiadateľ spĺňa podmienky vydá doklad oprávňujúci vykonávať overovanie kvalifikácie a zapíše ho do registra autorizovaných inštitúcií,
  • AI je následne zapísaná do Registra Autorizovaných inštitúcií,
  • žiadosť inštitúcie, ktorá nespĺňa stanovené kritéria, ŠIOV zamietne.

Žiadateľ o štatút autorizovanej inštitúcie je povinný k žiadosti priložiť záväzok zachovania kvality procesu overovania kvalifikácie s konkrétnymi postupmi pre zachovanie takejto kvality.

Autorizácia je udelená žiadateľovi najviac na obdobie 5 rokov. O predĺženie autorizácie je možné požiadať opakovane, najneskôr 90 kalendárnych dní pred skončením platnosti aktuálneho oprávnenia.

Bližšie informácie o požiadavkách na autorizovanú inštitúciu (v členení podľa sektorov národného hospodárstva) nájdete nižšie:

 

Linky :