Národná sústava kvalifikácií (NSK) zjednocuje nároky na jednotlivé kvalifikácie a popisuje rôzne cesty ich získavania. Vytvára jednotný, prehľadný a transparentný systém uznávania kvalifikácií, z ktorého môžu ťažiť jednotlivci, zamestnávatelia a vzdelávacie inštitúcie pri tvorbe svojich vzdelávacích programov. Vďaka prepojeniu Národnej sústavy kvalifikácií na Slovensky kvalifikačný rámec. A Európsky kvalifikačný rámec sú kvalifikácie zrozumiteľnejšie aj v iných štátoch Európskej únie.

 

Prínosy pre jednotlivcov:

Národná sústava kvalifikácií je určená všetkým, ktorí:

  • hľadajú nové uplatnenie na pracovnom trhu,
  • chcú si rozšíriť, prehĺbiť alebo doplniť svoju kvalifikáciu,
  • získať novú kvalifikáciu.

Škola je stále najdôležitejšou vzdelávacou inštitúciou, ktorá nás pripravuje na život, ale nie je ani zďaleka jedinou. Učíme sa celý život – na rôznych kurzoch, v práci, čítaním kníh, v rámci našich koníčkov. Mnohí majú preto vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré nezískali v škole a nevedia ich „zdokladovať“ výučným listom alebo diplomom.

Vďaka Systému overovania kvalifikácií si môžu dať svoju novú kvalifikáciu overiť. Overenie je formálnym potvrdením našich vedomostí, zručností a kompetencií, zároveň nám ponúka lepšie možnosti pri hľadaní práce, kariérnom postupe či vyšších platových nárokoch v súčasnej práci.

 

Prínosy pre zamestnávateľov:

  • Národnú sústavu kvalifikácií netvoria štátni úradníci od svojich stolov, vzniká na základe diskusií všetkých účastníkov pracovného trhu, vzdelávacích inštitúcií a ďalších odborníkov,
  • zamestnávatelia sú zastúpení najmä v sektorových radách, prostredníctvom ktorých môžu jednoducho sprostredkovať reálne potreby pracovného trhu a osobne sa podieľať na tvorbe kariet kvalifikácií,
  • vhodným opisom kvalifikácií dokážu zamestnávatelia ovplyvňovať výstupy vzdelávania a profily absolventov,
  • Národná sústava kvalifikácií je pre zamestnávateľov užitočným nástrojom pri nábore nových zamestnancov, osvedčenie o kvalifikácií je pre personalistov zárukou, že uchádzač skutočne disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami opísanými v Národnej sústave kvalifikácií.

„Automobilový priemysel zápasí s nedostatkom kvalifikovaných ľudí. Bez prehodnotenia vzdelávacieho systému budú do praxe stále prichádzať stredne odborne vzdelaní ľudia, ktorí sú však absolútne nepripravení. Dovolím si tvrdiť, že od výstupov tohto projektu do veľkej miery závisí budúca konkurencieschopnosť automobilového priemyslu, ale aj celej slovenskej ekonomiky.“ hovorí Július Hron, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR.