V roku 2015 bol úspešne ukončený projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií, ktorého výstupom je funkčná a verejne dostupná sústava kariet kvalifikácií. Tvorba tejto sústavy bola determinovaná metodickými usmerneniami.

Metodické usmernenia slúžia na detailné vymedzenie jednotlivých termínov a vzťahov medzi nimi. Zároveň vymedzujú funkciu a kompetencie jednotlivých inštitúcií fungujúcich v rámci systému.

V projekte Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií bolo zverejnených šesť metodických usmernení pokrývajúcich všetky aspekty projektu od zadefinovania samotného pojmu kvalifikácie až po vysvetlenie fungovania Slovenského kvalifikačného rámca. Vzhľadom na nevyhnutnosť pridania nových termínov a procesov súvisiacich s aktualizáciou Národnej sústavy kvalifikácií vzniká aj metodické usmernenie, ktoré vymedzuje všetky novovzniknuté termíny, vzťahy a procesy.

Pri všetkých metodických usmerneniach sa dbá na aktuálnosť a relevantnosť uvádzaných informácií. Dôraz sa kladie aj na logickú štruktúru, nadväznosť a postupnosť jednotlivých procesov, ktoré sa vyskytujú v Národnej sústave kvalifikácií.

V rámci aktualizácie Národnej sústavy kvalifikácií došlo k významnej zmene, ktorá je jednou z hlavných tém vznikajúceho metodického usmernenia. Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie, ako najvyšší schvaľovací orgán kariet kvalifikácií, bola nahradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré sa tak stalo nielen majiteľom všetkých kariet, ale aj finálnym schvaľovacím orgánom.

Všetky relevantné a aktuálne informácie budú zverejnené aj na stránke www.kvalifikacie.sk. V prípade otázok alebo nejasností týkajúcich sa metodických postupov je možné kontaktovať odborných zamestnancov na mailovej adrese nsk@siov.sk.