Čo je Národná sústava kvalifikácií (NSK) a prečo ju potrebujeme?

Národná sústava kvalifikácií je verejne prístupný register obsahujúci opis čiastočných a úplných kvalifikácií rozlišovaných a uznávaných v Slovenskej republike a požadovaných na výkon pracovných činností pre dané povolanie. Pred národným projektom Tvorba národnej sústavy kvalifikácií sme nemali funkčnú, transparentnú a na celonárodnej úrovni platnú kvalifikačnú sústavu, ktorá by popisovala jednotlivé kvalifikácie podľa potrieb zamestnávateľov a stanovovala systém hodnotenia a overovania kvalifikácií.

Vytvorením Národnej sústavy kvalifikácií dokážeme lepšie zosúladiť potreby trhu práce a obsahu vzdelávania, ale aj umožníme ľuďom dať si overiť kvalifikáciu, ktorú získali rôznymi vzdelávacími cestami, čím ich súčasne motivujeme k celoživotnému vzdelávaniu. Tisíce ľudí získajú možnosť dať si overiť kvalifikáciu, na ktorú majú potrebné schopnosti, ale nie vzdelanie. Overená kvalifikácia im pomôže lepšie sa uplatniť na domácom aj zahraničnom pracovnom trhu. Národná sústava kvalifikácií zároveň zjednoduší uznávanie kvalifikácií v zahraničí.

Ako bude vyzerať v praxi overovanie kvalifikácií?

Každý občan, ktorý bude mať záujem o autorizovanú kvalifikáciu z Národnej sústavy kvalifikácií, podá žiadosť so všetkými potrebnými dokumentmi na oprávnenú inštitúciu. Po zaplatení správneho poplatku sa v stanovenom termíne dostaví pred komisiu, kde vykoná skúšku na overovanie kvalifikácie. Podmienky testovania a obsah skúšky sú zadefinované v tzv. hodnotiacom manuáli, ktorý občan nájde na stránke www.kvalifikacie.sk.

Podmienky a samotný priebeh testovania bude vždy závisieť od typu danej kvalifikácie, z ktorej sa záujemca chce dať preskúšať. Po úspešnom absolvovaní skúšky mu bude vystavené osvedčenie o kvalifikácii.

Kto bude môcť požiadať o overenie kvalifikácie? Bude potrebné pred skúškou absolvovať kurz?

O vykonanie skúšky na overenie kvalifikácie bude môcť požiadať každý občan, ktorý dosiahol najneskôr v deň konania skúšky vek 18 rokov a má ukončenú povinnú školskú dochádzku.

Skúška bude určená všetkým občanom, ktorí ovládajú danú problematiku, ktorí chcú byť preskúšaní zo svojich vedomostí, zručností a kompetencií a získať osvedčenie o kvalifikácií. Nie je dôležité ako tieto vedomosti, zručnosti a kompetencie získali – absolvovanie kurzu, samovzdelávanie, prax. Skúšobná komisia na základe vykonanej skúšky vyhodnotí, či sú tieto schopnosti dostatočné a rozhodne o potvrdení kvalifikácie.

Na koho sa mám obrátiť, ak si chcem dať overiť kvalifikáciu z Národnej sústavy kvalifikácií?

Na portáli www.kvalifikacie.skwww.siov.sk budú postupne pribúdať informácie súvisiace s realizáciou národného projektu Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike, ktorého súčasťou je aj vytvorenie koordinačného miesta. Uchádzači o overenie sa budú môcť informovať práve na spomínanom mieste.

Bude potrebné za skúšku platiť? Koľko bude stáť?

Skúška na overenie kvalifikácie bude spoplatnená. Správne poplatky budú nastavené tak, aby škola alebo iná organizácia ako autorizovaná inštitúcia bola motivovaná zapojiť sa do procesu skúšania. Poplatok alebo jeho časť sa stane príjmom danej organizácie.

Poplatok bude pokrývať administratívne a organizačné náklady organizácie. Maximálna výška poplatku je stanovená zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní na sumu 300 €.

Koľko ľudí bude asi využívať Národnú sústava kvalifikácií?

V Českej republike získalo do konca roka 2014 osvedčenie o kvalifikácii približne 100 000 ľudí. Taktiež viac ako 1100 firiem v ČR uvádza, že nejakým spôsobom českú NSK využíva. Na základe týchto informácií možno očakávať, že Národná sústava kvalifikácií pomôže aj na Slovensku overiť kvalifikáciu desaťtisícom ľudí, nehovoriac o ďalších nepriamych efektoch, ako je napríklad lepšie zosúladenie vzdelávania a pracovného trhu.

Ako prebieha definovanie kvalifikácií v Národnej sústave kvalifikácií?

Ide o zložitý proces, do ktorého vstupujú stovky odborníkov z rôznych odvetví národného hospodárstva vrátane zamestnávateľov a zástupcov vzdelávania. Najdôležitejšiu prácu vykonávajú sektorové rady a odvetvové skupiny, ktoré pripravujú karty kvalifikácií. Tie potom pripomienkujú pracovné skupiny, odborní garanti a posledné slovo pri ich schvaľovaní má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Kvalifikácie vychádzajú z reálnych potrieb pracovného trhu, ktoré sú opísané predovšetkým v Národnej sústave povolaní. Podrobnejšie informácie o jednotlivých odborných zložkách projektu a ich úlohách nájdete v časti Informácie o projekte.

Ako zabezpečíte, že takúto definíciu kvalifikácií príjmu zamestnávatelia?

Základnou myšlienkou Národnej sústavy kvalifikácií je, aby vychádzala priamo z potrieb zamestnávateľov. Preto sa zamestnávatelia sami podieľajú na jej tvorbe, a to prostredníctvom svojich zástupcov v sektorových radách. Každá z 24 sektorových rád zastupuje jedno priemyselné odvetvie. Váha Národnej sústavy kvalifikácií sa posilní aj legislatívnymi úpravami. Taktiež je ambíciou, aby sa z nej stal podkladový materiál pre tvorbu vzdelávacích programov, čím zamestnávatelia získajú nástroj, ako ovplyvňovať obsah vzdelávania na školách. 

Sú v Národnej sústave kvalifikácií všetky kvalifikácie?

Národná sústava kvalifikácií odzrkadľuje pracovný trh, ktorého nároky sa neustále menia. Staré kvalifikácie zanikajú a nové vznikajú alebo vznikajú úplne nové nároky na už existujúce kvalifikácie. Aj tvorbu Národnej sústavy kvalifikácií preto netreba vnímať ako stav, ale ako dlhodobý proces. 

Národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií sa zameral na tie kvalifikácie, ktoré sú na pracovnom trhu v súčasnosti najžiadanejšie. Postupne sa budú dopĺňať ďalšie kvalifikácie, prípadne revidovať už popísané kvalifikácie. 

Aký je rozdiel medzi Národnou sústavou kvalifikácií a Národnou sústavou povolaní?

Jedným zo základných princípov tvorby Národnej sústavy kvalifikácií je väzba na potreby pracovného trhu, ktoré sú vyjadrené v Národnej sústave povolaní. Národná sústava kvalifikácií nadväzuje na Národnú sústavu povolaní. Kým Národná sústava povolaní popisuje nároky trhu práce na jednotlivé pracovné miesta, Národná sústava kvalifikácií definuje vedomosti, zručnosti a kompetencie pre konkrétnu kvalifikáciu, ktorá je potrebná na výkon určitého povolania. Zároveň umožní overenie kvalifikácie, ktorú občan získal aj neformálnym vzdelávaním alebo informálnym učením sa. Kvalifikačné štandardy majú tiež slúžiť ako podkladový materiál na tvorbu vzdelávacích programov.

Ako spolu súvisia Národná sústava kvalifikácií, Slovenský kvalifikačný rámec a Európsky kvalifikačný rámec?

Európska únia sa už dlhšiu dobu usiluje o zjednodušenie uznávania kvalifikácií medzi jej členskými štátmi. Základným nástrojom tohto úsilia sa stal Európsky kvalifikačný rámec (EKR).

Okrem toho si krajiny vytvárajú Národné kvalifikačné rámce. Jednotlivé kvalifikácie z Národnej sústavy kvalifikácií sú zaradené k jednej z úrovní Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR). Prostredníctvom tzv. referencovacieho procesu sa SKKR prepojí s EKR.

Pomocou tohto systému budú mať firmy a úrady v celej Európskej únii možnosť porovnať svoje kvalifikácie s kvalifikáciami ostatných členských štátov EÚ. SKKR a EKR teda zvyšujú transparentnosť nášho kvalifikačného systému a umožňujú jeho jednoduchšie pochopenie u nás doma, ako aj v zahraničí. 

Z čoho bude skúška pozostávať?

Skúšku tvorí teoretická časť a praktická časť v závislosti od charakteru pracovnej činnosti, na ktorej výkon sa overuje dosiahnutá odborná spôsobilosť a ktorá je určená hodnotiacim štandardom. Môže sa uskutočniť v písomnej forme, ústnej forme alebo praktickej forme, prípadne kombináciou všetkých foriem.

Nápomocné sú najmä hodnotiace štandardy v kartách kvalifikácií, kde nájdete kritériá hodnotenia či ďalšie organizačné a metodické pokyny ku skúške.