Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) i Národnú sústavu kvalifikácií (NSK) oficiálne prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) https://www.minedu.sk/slovensky-kvalifikacny-ramec-a-narodna-sustava-kvalifikacii/. Koordináciou, zabezpečením rozvoja NSK a upravovaním postupu pri schvaľovaní kariet kvalifikácií bol poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).

MŠVVaŠ SR prebralo po zániku Národnej rady pre vzdelávanie a kvalifikácie (NRVK) všetky jej kompetencie. Vecne príslušným organizačným útvarom zodpovedným za NSK sa v rámci MŠVVaŠ SR stal odbor celoživotného vzdelávania v súčinnosti so sekciou regionálneho školstva, sekciou vysokých škôl, sekciou športu a odborom mládeže.

Proces schvaľovania kariet kvalifikácií (KK) v NSK sa začína schválením karty kvalifikácie sektorovou radou. V ďalšom kroku ŠIOV zabezpečuje priradenie kvalifikácie stupňu SKKR a posúdenie KK externým hodnotiteľom (odborným garantom), pričom následne predkladá KK do schvaľovacieho procesu na MŠVVaŠ SR. Po schválení vedením MŠVVaŠ SR sa čiastočné a úplné kvalifikácie zverejňujú v Informačnom systéme NSK a v Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania.

MŠVVaŠ SR je najvyšší schvaľovací a monitorovací orgán, ktorý zodpovedá za:
  • schvaľovanie návrhu a plánu „Tvorba nových KK a aktualizácia KK“ v kontexte Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) MŠVVaŠ SR. Viac informácií: https://www.minedu.sk/postup-pri-aktualizacii-narodnej-sustavy-kvalifikacii/;
  • predkladanie návrhov na nové kvalifikácie a návrhov na vyradenie kvalifikácií z dôvodu zníženia ich využiteľnosti na trhu práce;
  • posudzovanie a schvaľovanie kariet kvalifikácií;
  • navrhovanie zmien v štruktúre kvalifikácií;
  • posúdenie návrhov na vznik nových úplných a čiastočných kvalifikácií v úzkej spolupráci so sektorovými radami,  vecne príslušnými stavovskými a profesijnými organizáciami alebo inými relevantnými zainteresovanými osobami/stranami, ktoré iniciovali buď profesijné subjekty, alebo jednotlivci;
  • prerokúvanie a schvaľovanie všetkých odborných materiálov týkajúcich sa kvalifikácií;
  • navrhovanie a posudzovanie nových legislatívnych úprav;
  • aktívnu a úzku spoluprácu s Alianciou sektorových rád a so sektorovými radami.