Národní garanti v systéme overovania kvalifikácií sú zárukou profesionálnej úrovne autorizovaných osôb i samotného procesu overovania kvalifikácie.

Pôsobia ako vrcholní experti v oblasti kvalifikácií v jednotlivých odboroch. Ich úlohou je tiež zúčastňovať sa na záverečných skúškach autorizovaných osôb a pôsobiť ako člen skúšobnej komisie pri overovaní kvalifikácie.

Národným garantom sa môže stať odborník v príslušnej oblasti, ktorý spĺňa kritéria a kvalifikačné požiadavky podrobne stanovené v dokumente „Kritéria pre inštitucionálne súčasti SOK“.

Postup pri menovaní národného garanta:

Kandidát na národného garanta môže byť navrhnutý na menovanie

  • stavovskými organizáciami,
  • profesijnými organizáciami,

na základe svojej odbornosti v danom sektore a na základe spĺňania stanovených kritérií a kvalifikačných požiadaviek.

V prípade záujmu o výkon činnosti národného garanta môže záujemca sám požiadať o vymenovanie zaslaním žiadosti organizácii poverenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), ktorou je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV). Po preskúmaní splnenia kritérií stanovených pre národného garanta ŠIOV navrhne MŠVVaŠ SR, aby kandidáta/žiadateľa vymenoval za národného garanta.

Národných garantov menuje ŠIOV vystavením menovacieho dekrétu na obdobie 5 rokov. Po vymenovaní je národný garant zapísaný do Registra Národných garantov. O vymenovanie za národného garanta je možné požiadať opakovane.

 

Prečo sa stať národným garantom?

Národný garant je v systéme overovania kvalifikácií zárukou profesionálnej úrovne všetkých zložiek systému overovania kvalifikácií a aj samotného procesu overovania kvalifikácie.

Úlohy národného garanta:

  • tvorba hodnotiacich manuálov kvalifikácií a odborných vzdelávacích programov pre autorizované osoby – členov skúšobných komisií,
  • byť predsedom skúšobnej komisie na skúške na overenie kvalifikácie,
  • hodnotenie portfólia uchádzačov o overenie kvalifikácie,
  • zodpovednosť za skúšku a jej priebeh po odbornej stránke.

Národným garantom môže byť iba fyzická osoba.

Kritéria na vzdelanie a prax národného garanta sú definované za jednotlivé sektory národného hospodárstva, berúc do úvahy špecifickosť a nároky jednotlivých sektorov:

 

Linky :

 

Kontaktujte nás:

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Stromová 9

831 01 Bratislava

sokpoint@siov.sk

0910 925 085