Národní garanti v systéme overovania kvalifikácií sú zárukou profesionálnej úrovne autorizovaných osôb i samotného procesu overovania kvalifikácie.  Pôsobia ako vrcholní experti v oblasti kvalifikácií v jednotlivých odboroch. Ich úlohou je (okrem iného) zúčastňovať sa na záverečných skúškach autorizovaných osôb  a pôsobiť ako člen skúšobnej komisie pri overovaní kvalifikácie.

Národným garantom sa môže stať odborník v príslušnej oblasti, ktorý spĺňa kritériá a kvalifikačné požiadavky podrobne stanovené v dokumente Kritériá pre inštitucionálne súčasti SOK

Postup pri menovaní národného garanta

Kandidát na národného garanta môže byť navrhnutý na menovanie stavovskými alebo profesijnými organizáciami na základe svojej odbornosti v danom sektore a súčasne na základe spĺňania stanovených kritérií a kvalifikačných požiadaviek. V prípade záujmu o výkon činnosti národného garanta môže záujemca aj sám požiadať o vymenovanie zaslaním žiadosti organizácii poverenej MŠVVaŠ SR, ktorou je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ďalej ako ŠIOV). Po preskúmaní splnenia kritérií stanovených pre národného garanta ŠIOV navrhne MŠVVaŠ SR, aby  kandidáta/žiadateľa vymenoval za národného garanta.

Národných garantov menuje MŠVVaŠ SR vystavením menovacieho dekrétu na obdobie 5 rokov.  Po vymenovaní je národný garant zapísaný do Registra národných garantov. O vymenovanie za národného garanta je možné požiadať/navrhnúť opakovane.