Národný projekt „Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike“ je realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít:

 • aktivita A - prvotné nastavenie Systému overovania kvalifikácií v Slovenskej republiky:
  • zámerom je vytvoriť metodologický základ, štruktúry a záväzné postupy pre procesy v oblasti overovania kvalifikácií platné na národnej úrovni,
  • je potrebné definovať a vytvoriť jednotlivé prvky systému, prvotne nastaviť jeho jednotlivé zložky a spôsob, ako a na základe akých predpokladov budú v tomto systéme pôsobiť a bez ktorých by zavedenie systému nebolo funkčné,
  • podaktivity:
   • A.1 – špecifikácia konceptu štruktúry systému overovania kvalifikácií,
   • A.2 – tvorba príručiek pre užívateľov/aktérov systému overovania kvalifikácií,
 • aktivita B – konkretizácia Systému overovania kvalifikácií v Slovenskej republike v praxi:
  • zámerom je vytvoriť celonárodnú štruktúru, prostredníctvom ktorej sa bude overovanie kvalifikácií realizovať,
  • na základe vypracovaných príručiek a stanovených kritérií vytvoriť sieť autorizovaných inštitúcií, s využitím existujúcich centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP), univerzitných centier ďalšieho vzdelávania, vzdelávacích inštitúcií, komôr a pod.,
  • pri tvorbe Systému overovania kvalifikácií v Slovenskej republike sa berú do úvahy potreby jednotlivých sektorov národného hospodárstva, verifikované potreby trhu práce by mali byť objednávkou aj na programy ďalšieho vzdelávania,
  • potreba regionálneho pohľadu na dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile vyplýva z nízkej ochoty priemerného jednotlivca, k študijnej mobilite (nákladnosť kurzov, nízka informovanosť a miesto vzdelávania),
  • nevyhnutnou súčasťou je aj preskúmanie legislatívnych podmienok a spracovanie návrhov podnetov na úpravy legislatívneho prostredia celoživotného vzdelávania v úzkej súčinnosti s príslušnými rezortnými ministerstvami, predovšetkým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
  • podaktivity:
   • B.1 – identifikácia konkrétnych regionálnych potrieb celoživotného vzdelávania a nastavenie relevantnej ponuky celoživotného vzdelávania,
   • B.2 – vytvorenie siete autorizovaných inštitúcií/osôb/národných garantov, vrátane prípravy a certifikácie autorizovaných osôb,
 • aktivita C – spustenie pilotného overovania Systému overovania kvalifikácií v Slovenskej republike:
  • v súlade s vytvorenými štruktúrami, záväznými postupmi pre procesy celoživotného vzdelávania s dôrazom na overovanie kvalifikácií platných na národnej úrovni, ako aj vyškolenými autorizovanými osobami nasleduje fáza pilotného testovania (preverenia v praxi) Systému overovania kvalifikácií v Slovenskej republiky a ich častí,
  • pilotné testovanie sa bude realizovať v súlade s potrebami overovania kvalifikácií identifikovaných v predchádzajúcich aktivitách,
  • cieľom aktivity je pilotne testovať Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike a jeho časti (jednotky vzdelávacích výstupov),
  • možnosť získania/overenia kvalifikácie bude podporená publicitou smerovanou na cieľové skupiny projektu špecificky zameranou na propagáciu validácie – skúšok smerujúcich k získaniu kvalifikácie smerom k cieľovým skupinám, širokej verejnosti, kariérnym poradcom, úradom práce a iným relevantným subjektom,
  • podaktivity:
   • C.1 – príprava skúšok,
   • C.2 – identifikácia vzdelávacích inštitúcií v súlade s Národným systémom kvalifikácií (akreditované inštitúcie),
   • C.3 – nábor potenciálnych uchádzačov o overenie kvalifikácie vrátane mediálnej kampane,
   • C.4 – realizácia skúšok na získanie kvalifikácie,
   • C.5 – štruktúrovaná spätná väzba, vyhodnotenie skúseností z pilotného overovania a aktualizácia SOK, trasovanie uchádzačov, monitorovanie reálnych nákladov (finančných, personálnych) na realizáciu skúšky,
 • aktivita D – koordinácia projektu:
  • cieľom aktivity je efektívne a kvalitné riadenie projektu a zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte,
  • účelom koordinácie realizácie jednotlivých aktivít národného projektu je dosiahnutie efektívneho plnenia úloh v súlade s harmonogramom a rozpočtom projektu,
  • koordinácia projektu sa týka odborných garantov a odborných zamestnancov projektu vrátane projektovej kancelárie a koordinácia prác s predstaviteľmi dodávateľa služieb „Nastavenie a implementácia štruktúry Systému overovania kvalifikácií v Slovenskej republiky“,
  • riadenie projektu realizuje Riadiaci výbor národného projektu a manažment projektu,
  • súčasťou koordinácie projektu je tiež administratíva a ekonomická agenda projektu, vrátane publicity a informovanosti o projekte.