Autorizujúci orgán:

  • je v systéme overovania kvalifikácií orgán udeľujúci autorizáciu,
  • autorizácia je udelenie oprávnenia autorizovanej inštitúcii, autorizovanej osobe a menovanie národných garantov.

Národní garanti:

  • sú vrcholní experti v oblasti kvalifikácií v jednotlivých odboroch, ktorí sú zárukou profesionálnej úrovne autorizujúceho orgánu,
  • sú členovia skúšobnej komisie a samotného procesu overovania kvalifikácie.

Autorizované inštitúcie:

  •  sú inštitúcie, ktoré sú po získaní autorizácie od autorizujúceho orgánu oprávnené realizovať overovanie kvalifikácií v rozsahu udelenej autorizácie.

Autorizované osoby:

  • sú fyzické osoby, ktoré na základe splnenia podmienok sú oprávnené na výkon činnosti člena skúšobnej komisie na overenie kvalifikácie v súlade s hodnotiacim manuálom.