Autorizované osoby sú:

 • fyzické osoby,
 • záujemcovia z radov pedagógov,
 • SZČO,
 • záujemcovia z centier odborného vzdelávania a prípravy,
 • zástupcovia rôznych vzdelávacích a profesijných združení a inštitúcií,

ktorí na základe svojej odbornosti splnia kvalifikačné predpokladykritéria autorizovanej osoby (AO).

Žiadateľ o štatút AO musí spĺňať kritéria a kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti autorizovanej osoby, ktoré stanovujú sektoroví experti v dokumente „Kritéria pre inštitucionálne súčasti SOK“.

Postup žiadateľa o štatút autorizovanej osoby:

 • záujemca o výkon činnosti AO spĺňajúci podmienky stanovené v „Kritériách pre inštitucionálne súčasti SOK“ požiada organizáciu oprávnenú vzdelávať budúce AO v akreditovanom kurze pre AO o zaradenia do kurzu,
 • vzdelávacia inštitúcia na základe splnenia kritérií a kvalifikačných predpokladov zaradí záujemcu do kurzu,
 • záujemca je povinný absolvovať vzdelávanie pre AO,
 • po absolvovaní akreditovaného všeobecnovzdelávacieho kurzu pokračuje v odbornom kurze, ktorý vedú národní garanti a ktorý je ukončený záverečnou skúškou,
 • po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky dostáva absolvent vzdelávania certifikát oprávňujúci na výkon činnosti člena skúšobnej komisie a oprávnenie hodnotiť ako člen skúšobnej komisie na overovanie kvalifikácie v súlade s hodnotiacimi manuálmi (proces získavania oprávnenia na výkon AO je znázornený na obrázku),
 • na základe získania certifikátu je držiteľ certifikátu zapísaný do centrálneho Registra autorizovaných osôb pre SOK,
 • po zápise do Registra autorizovaných osôb je proces autorizácie AO ukončený a AO môže vykonávať činnosť AO.

Register spravuje MšVVaŠ SR, resp. ním poverená organizácia.

Autorizovaným osobám sa udeľuje osvedčenie najdlhšie na obdobie 5 rokov. O predĺženie autorizácie je možné požiadať opakovane, najneskôr 90 kalendárnych dní pred skončením platnosti aktuálneho oprávnenia.

Bližšie informácie o požiadavkách na autorizovanú osobu (v členení podľa sektorov národného hospodárstva) nájdete nižšie:

 

 

Linky :