Autorizované osoby sú fyzické osoby, záujemcovia z radov pedagógov, SZČO, centier odborného vzdelávania a prípravy, zástupcovia rôznych vzdelávacích a profesijných združení a inštitúcií, ktorí na základe svojej odbornosti splnia kvalifikačné predpoklady a kritériá autorizovanej osoby.

Žiadateľ o štatút AO musí spĺňať kritériá a kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti autorizovanej osoby, ktoré stanovujú sektoroví experti v dokumente Kritériá pre inštitucionálne súčastí SOK.

Postup žiadateľa o štatút autorizovanej osoby

Záujemca o výkon činnosti AO spĺňajúci podmienky stanovené v Kritériách pre inštitucionálne súčasti SOK požiada organizáciu oprávnenú vzdelávať budúce AO v akreditovanom kurze pre AO o zaradenie do kurzu.  Vzdelávacia inštitúcia na základe splnenia kritérií a kvalifikačných predpokladov zaradí záujemcu do kurzu.  Záujemca je povinný absolvovať vzdelávanie pre AO. Po absolvovaní akreditovaného všeobecnovzdelávacieho pokračuje v odbornom kurze, ktorý vedú národní garanti a ktorý je ukončený záverečnou skúškou. Po úspešnom absolvovaní  záverečnej skúšky dostáva absolvent vzdelávania certifikát oprávňujúci na výkon činnosti člena skúšobnej komisie a oprávnenie hodnotiť ako člen skúšobnej komisie na overovanie kvalifikácie v súlade s hodnotiacimi manuálmi (proces získania oprávnenia na výkon AO je znázornený na obrázku. 

Na základe získania certifikátu je držiteľ certifikátu zapísaný do  centrálneho Registra autorizovaných osôb pre SOK. Po zápise do Registra autorizovaných osôb je proces autorizácie AO ukončený a AO môžu vykonávať činnosť AO. Register spravuje MŠVVaŠ SR, resp. ním poverená organizácia.

Autorizovaným osobám sa osvedčenie udeľuje najdlhšie na obdobie 5 rokov.  O predĺženie autorizácie je možné požiadať opakovane, najneskôr 90 kalendárnych dní pred skončením platnosti aktuálneho oprávnenia.