• zvýšenie kvalityefektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie,
 • komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií, výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v SR.

 

Zameranie NP SOK v SR:

 • postupná úprava existujúcich mechanizmov, vytvorenie nových prvkov, odskúšanie v praxi, zavedenie do systému celoživotného vzdelávania s cieľom vytvorenia možnosti na získavanie kvalifikácií aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania pre všetkých občanov SR,
 • úspešnou realizáciou projektu sa dosiahne stav, keď fyzická osoba po overení svojich vedomostí, zručností a kompetencií nadobudnutých v rámci neformálneho vzdelávania a imformálneho učenia sa získa plnohodnotnú kvalifikáciou, ktorá bude rovnocenná s kvalifikáciou získanou vo formálnom vzdelávacom systéme.

Je dôležité, aby kvalifikácia bola plne akceptovateľná najmä zamestnávateľmi a širšou verejnosťou. Túto podmienku je možné splniť úpravami v súčasnosti s platnou legislatívou.

 

Cieľové skupiny NP SOK v SR:

 • zamestnanci,
 • samostatne zárobkovo činné osoby,
 • mladí ľudia vo veku do 25 rokov,
 • starší ľudia v produktívnom veku,
 • uchádzači o zamestnanie.

 

Výhody nadobudnutia kvalifikácie prostredníctvom SOK:

 • flexibilita – požiadavky na jednotlivé kvalifikácie vznikajú v spolupráci so zamestnávateľmi, vyjadrujú skutočné potreby v praxi,
 • rýchlosť – ľudia, ktorí sa nevedia uplatniť na trhu práce vo svojom odbore sa nemusia vracať do školských lavíc a snažiť sa získať výučný list, alebo iný doklad v rámci formálneho vzdelávania. ale môžu si overiť svoje schopnosti nadobudnuté v priebehu života.

 

Prínosy SOK:

 • ponuka jednotného systému na národnej úrovni, ktorý je využiteľný občanmi, zamestnávateľmi, vzdelávacími inštitúciami a širokou odbornou a laickou verejnosťou,
 • je mostom medzi svetom vzdelávania a svetom práce,
 • ponúka šance nezamestnaným, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce,
 • ponúka možnosť lepšieho uplatnenia pre už zamestnaných občanov, prostredníctvom rozšírenia, prehĺbenia alebo doplnenia svojej kvalifikácie, resp. získania novej kvalifikácie,
 • príležitosť získať osvedčenie o kvalifikácii pre ľudí, ktorí nedokončili školské vzdelávanie z rôznych dôvodov, ale naučili sa niečo robiť, nemajú však na to „papier“,
 • riešenie nedostatku kvalifikovaných pracovníkov vo firmách.