Užitočné stránky

 

Inštitúcie

 

Slovenské právne normy a predpisy

 • Zákon o celoživotnom vzdelávaní
 • Zákon č. 81/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 
 • Zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 • Školský zákon
 • Vysokoškolský zákon
 • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Živnostenský zákon
 • Nariadenie vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii
 • Vyhláška č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii 
 • Vyhláška č. 451/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších prepisov

 

Európske normy a predpisy

 • Európa 2020 
 • Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie 
 • Odporúčanie Rady o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa 
 • Uznesenie Európskeho parlamentu o európskej spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na podporu stratégie Európa 2020
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 317/2013, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k nariadeniam (ES) č. 1983/2003, (ES) č. 1738/2005, (ES) č. 698/2006, (ES) č. 377/2008 a (EÚ) č. 823/2010, pokiaľ ide o Medzinárodnú štandardnú klasifikáciu vzdelania (ISCED) 
 • Oznámenie Komisie – Oznámenie o dokladoch o formálnych kvalifikáciách – smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (príloha V) 
 • Stanovisko „Prehodnotenie vzdelávania“ 
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Prehodnotenie vzdelávania: investície do zručností na dosiahnutie lepších sociálnoekonomických výsledkov 
 • Odporúčanie Rady týkajúce sa národného programu reforiem Slovenska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na roky 2012 – 2015 
 • Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie
 • Odporúčanie Erópskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie
 • Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie