Národná sústava kvalifikácií - verejne prístupný register obsahujúci opis čiastočných a úplných kvalifikácií rozlišovaných a uznávaných v Slovenskej republike a požadovaných na výkon pracovných činností pre dané povolanie vo forme kvalifikačných a hodnotiacich štandardov.
Národný kvalifikačný rámec - nástroj na klasifikáciu kvalifikácií podľa súboru kritérií pre dosiahnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti. Zároveň slúži na prepojenie národných systémov kvalifikácií na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca.
Európsky kvalifikačný rámec - spoločný európsky referenčný metarámec, ktorý spája národné kvalifikačné systémy rôznych krajín, pričom funguje ako akási prekladová pomôcka napomáhajúca tomu, aby boli kvalifikácie prehľadné a zrozumiteľné naprieč rôznymi krajinami a systémami v Európe.
Národná sústava povolaní - celoštátny jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta.
Čiastočná kvalifikácia - súbor vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby vykonávať určitú pracovnú činnosť alebo súbor pracovných činností v určitom povolaní v rozsahu určenom kvalifikačným štandardom.
Úplná kvalifikácia - stupeň vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby vykonávať všetky pracovné činnosti v určitom povolaní v rozsahu určenom kvalifikačným štandardom. Úplná kvalifikácia sa môže skladať z viacerých čiastočných kvalifikácií.
Kvalifikačný štandard - súhrn vedomostí, zručností a schopností potrebných na nadobudnutie príslušnej čiastočnej kvalifikácie a úplnej kvalifikácie.
Hodnotiaci štandard - súhrn kritérií, organizačných a metodických postupov, materiálnych, technických a priestorových predpokladov na overovanie a hodnotenie dosiahnutej odbornej spôsobilosti podľa ustanovených kvalifikačných štandardov.
Vedomosť - výsledok osvojenia si informácií prostredníctvom učenia. Vedomosti sú súborom faktov, zásad, teórií a postupov, ktoré sa vzťahujú na oblasť práce a štúdia.
Zručnosť - spôsobilosť uplatňovať vedomosti a využívať know-how na splnenie úloh a riešenie problémov.
Kompetencia - preukázaná spôsobilosť použiť vedomosti, zručnosti a osobné, sociálne a/alebo metodologické schopnosti v pracovných alebo študijných situáciách a v odbornom a osobnom rozvoji. V kontexte európskeho kvalifikačného rámca je kompetencia opísaná vo vzťahu k zodpovednosti a samostatnosti.
Celoživotné vzdelávanie - všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti.
Formálne vzdelávanie - je zámernou činnosťou, realizuje sa spravidla v školských zariadeniach alebo v inštitúciách odbornej prípravy a vedie k získaniu diplomu alebo potvrdenia o vzdelaní.
Neformálne vzdelávanie - prebieha popri hlavných prúdoch vzdelávania a odbornej prípravy a zvyčajne nie je ukončené vydaním oficiálnych dokladov o získaní kvalifikácie. Môže sa organizovať na školách mimo ich hlavnej činnosti, v organizáciách, ktoré boli vytvorené na doplnenie programov vzdelávania vo formálnom systéme, na pracoviskách, v záujmových organizáciách a pod.
Informálne vzdelávanie - je prirodzenou súčasťou každodenného života. Na rozdiel od formálneho a neformálneho vzdelávania sa, nemusí byť zámerné a uvedomované. Môže prebiehať kdekoľvek, napr. v rodine, na pracovisku, v mimovládnych organizáciách, v divadelnej skupine, alebo sa môže tiež týkať individuálnych aktivít.