Absolvent (overovania kvalifikácie) - úspešný uchádzač o overenie kvalifikácie, subjekt systému overovania kvalifikácií v 4. fáze – potvrdenie výsledkov hodnotenia
Akreditovaný vzdelávací program pre všeobecnú časť (AVP) - je súčasťou programu odbornej prípravy autorizovaných osôb, poskytuje všeobecný základ pre výkon činností autorizovanej osoby v SOK. Zameraný je na rozvoj profesijných schopností, rozšírenie vedomostí, zručností a kompetencií na vykonávanie úloh autorizovanej osoby so zameraním na overovanie jednotiek vzdelávacích výstupov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa prostredníctvom SOK.
Aktualizácia SOK - predstavuje zmeny procesov nastavených v rámci SOK, ktorých potreba vyplynula z monitorovania pilotného zavedenia SOK do praxe.
Autorizácia - udelenie oprávnenia autorizovanej inštitúcii a/alebo autorizovanej osobe na vykonávanie overovania kvalifikácie.
Autorizovaná inštitúcia (AI) - inštitúcia, ktorá po získaní autorizácie od autorizujúceho orgánu je oprávnená realizovať overovanie kvalifikácií v rozsahu udelenej autorizácie.
Autorizovaná osoba (AO) - fyzická osoba, ktorá na základe splnenia stanovených podmienok je oprávnená vykonávať činnosti člena skúšobnej komisie na overenie kvalifikácie v súlade s hodnotiacim manuálom danej kvalifikácie/skupiny kvalifikácií.
Autorizujúci orgán - v systéme overovania kvalifikácií je to orgán udeľujúci oprávnenie vykonávať overovanie kvalifikácie.
Deskriptor - opisný prvok, ktorý vyjadruje vzdelávacie výstupy vo vzťahu k vedomostiam, zručnostiam a kompetenciám a zodpovedá kvalifikácii na danej úrovni SKKR/EKR.
Dokumentácia jednotiek vzdelávacích výstupov - druhá fáza procesu overovania, v ktorej sa zhromažďujú dokumenty a dôkazy o získaných jednotkách  vzdelávacích výstupov zostavovaním portfólia žiadateľa.
Fragmentácia kvalifikácie - proces, pri ktorom sa kvalifikácia delí na menšie časti, nazývané jednotky vzdelávacích výstupov (JVV).
Hodnotenie jednotiek vzdelávacích výstupov - tretia fáza procesu overovania, ktorá sa uskutočňuje uznávaním jednotiek vzdelávacích výstupov z portfólia uchádzača a/alebo hodnotením jednotiek vzdelávacích výstupov uchádzača na skúške.
Hodnotiaci manuál (HM) kvalifikácie, resp. skupiny kvalifikácií - súbor záväzných postupov a kritérií, na základe ktorých sa realizuje proces overovania kvalifikácie/skupiny kvalifikácií v rámci na seba nadväzujúcich fáz. HM vychádza z kvalifikačného štandardu danej kvalifikácie a zohľadňuje príslušné inštitucionálne súčasti SOK.
Hodnotiaci štandard (HŠ) - súhrn kritérií, organizačných a metodických postupov, materiálnych, technických a priestorových predpokladov na overovanie a hodnotenie dosiahnutej odbornej spôsobilosti podľa ustanovených kvalifikačných štandardov.
Identifikácia jednotiek vzdelávacích výstupov - prvá fáza procesu overovania, ktorá umožňuje záujemcovi o overenie kvalifikácie uvedomiť si vlastné nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré získal v rámci neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.
Inštitucionálne súčasti SOK - sú súčasti systému overovania kvalifikácií, ktoré sú zapojené do realizácie overovania kvalifikácie – autorizujúci orgán, národný garant, autorizovaná inštitúcia, autorizovaná osoba.
Jednotka vzdelávacích výstupov (JVV) - časť kvalifikácie pozostávajúca zo súvislého súboru vedomostí, zručností a kompetencií, ktorú možno samostatne posudzovať a potvrdzovať. V JVV sa zoskupujú vzdelávacie výstupy na základe určitého prístupu, napr. podľa pracovných oblastí spôsobilostí, činností, produktov alebo služieb. JVV je určená na uľahčenie prenosu, uznávania a zhromažďovania výsledkov vzdelávania a učenia sa u osôb, ktoré sa usilujú získať kvalifikáciu.
Karta kvalifikácie (KK) - súbor informácií o kvalifikácii v Národnej sústave kvalifikácií. Má štandardizovanú štruktúru a pozostáva z piatich častí: 1. charakteristika kvalifikácie – rodný list, 2. štatistické informácie, 3. kvalifikačný štandard, 4. hodnotiaci štandard a 5. organizačné a metodické pokyny.
Koordinačné miesto – SOK Point - slúži ako informačný bod, ktorý zabezpečuje metodickú podporu, poradenstvo, informovanosť verejnosti o autorizovaných subjektoch NP SOK a podáva informácie záujemcom/žiadateľom o overenie kvalifikácie, ako aj záujemcom o post autorizovanej inštitúcie, národného garanta a autorizovanej osoby.
Kritériá hodnotenia (hodnotiace kritériá) - určujú pre každú jednu spôsobilosť, čo a ako má jednotlivec splniť, aby sa jednoznačne, preukázateľne a zrozumiteľne dalo overiť, či má príslušnú spôsobilosť.
Kritická hranica - stanovená minimálna úroveň hodnotenia JVV, ktorú musí uchádzač dosiahnuť, aby splnil hodnotiaci štandard danej JVV. Vyjadrená je číselne v percentách. 
Kvalifikačný štandard (KŠ) - súhrn vedomostí, zručností a kompetencií potrebných na získanie príslušnej kvalifikácie.
Metóda hodnotenia - určuje, akým postupom sa overí kritérium uvedené v hodnotiacom štandarde. V rámci SOK sa využíva písomná metóda, ústna metóda, praktické skúšanie a kombinovaná metóda, ktorá je kombináciou predchádzajúcich metód.
Národná sústava povolaní - je celoštátny jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Určuje požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.
Národný garant (NG) - vrcholný expert v predmetnej kvalifikácii, resp. v skupine kvalifikácií v danom odbore. Je zárukou profesionálnej úrovne celého procesu overovania kvalifikácií.
Nástroje hodnotenia - konkrétne, špecifické spôsoby overovania a hodnotenia, ktoré sa využívajú na overenie kvalifikácie počas skúšky. Nástroje hodnotenia (vyplývajúce z hodnotiacich metód) zabezpečujú dôkazy o úrovni dosiahnutých JVV uchádzačom.
Odborná príprava autorizovaných osôb - vzdelávanie autorizovaných osôb, pozostávajúce z dvoch častí: z akreditovaného vzdelávacieho programu pre všeobecnú časť Príprava autorizovaných osôb pre systém overovania kvalifikácií v SR a vzdelávacieho programu pre odbornú časť. 
Organizačné a metodické pokyny - informácie o metodických pokynoch, pokynoch na realizáciu skúšky, procese hodnotenia, výslednom hodnotení, zložení skúšobnej komisie, požiadavkách na odbornú spôsobilosť skúšajúceho a materiálnych a technických podmienkach skúšky.
Osvedčenie o kvalifikácii - doklad potvrdzujúci úspešné overenie kvalifikácie, a to na základe uznania jednotiek vzdelávacích výstupov z predloženého portfólia uchádzača a/alebo hodnotenia jednotiek vzdelávacích výstupov na skúške na overenie kvalifikácie.
Overovanie kvalifikácie - proces získavania kvalifikácie mimo systému formálneho vzdelávania na základe uznávania a hodnotenia nadobudnutých jednotiek vzdelávacích výstupov uchádzača skúšobnou komisiou. Pozostáva zo štyroch na seba nadväzujúcich fáz: 1. identifikácia JVV danej kvalifikácie, 2. dokumentácia JVV danej kvalifikácie, 3. hodnotenie JVV danej kvalifikácie, 4. potvrdenie výsledkov hodnotenia. Overovanie kvalifikácie sa môže realizovať len v autorizovanej inštitúcii.
Portfólio - súbor všetkých relevantných dôkazov, dokumentov a potvrdení preukazujúcich, že fyzická osoba získala požadované JVV v príslušnej profesijnej kvalifikácii. Portfólio je výstup druhej fázy overovania – dokumentácie JVV.
Potvrdenie výsledkov hodnotenia - štvrtá fáza procesu overovania, v ktorej autorizovaná inštitúcia vydá úspešnému absolventovi overovania kvalifikácie písomné potvrdenie – osvedčenie o kvalifikácii.
Pracovná pozícia/pracovné miesto - je miesto v organizačnej štruktúre, na ktorom je zamestnaný konkrétny človek. Pracovná pozícia je jasne určená pracovnou náplňou, organizačnými vzťahmi, komunikačnými väzbami, právomocami, zodpovednosťou, kvalifikačnými predpokladmi a pod.
Preškolenie/rekvalifikácia - vedie k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie – odbornej spôsobilosti pre jednu alebo viac pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré fyzická osoba získala kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania.
Profesijné kvalifikácie - kvalifikácie 4. subrámca SKKR, ktoré sú prispôsobené potrebám trhu práce a možno ich získať mimo formálneho vzdelávania. Sú určované kvalifikačnými štandardmi, ktoré vychádzajú zo štandardov zamestnaní v NSP.
Register autorizovaných inštitúcií - verejne prístupný zoznam autorizovaných inštitúcií, ktorým bolo udelené oprávnenie (autorizácia) vykonávať overovanie kvalifikácií. Register autorizovaných inštitúcií   vedie autorizujúci orgán, resp. ním poverená priamo riadená organizácia (ŠIOV).
Register autorizovaných osôb - verejne prístupný zoznam autorizovaných osôb, ktorým bolo udelené oprávnenie (autorizácia) vykonávať overovanie kvalifikácií ako člen skúšobnej komisie. Register autorizovaných osôb vedie autorizujúci orgán, resp. ním poverená priamo riadená organizácia (ŠIOV).
Register národných garantov - verejne prístupný zoznam národných garantov, vrcholných expertov v predmetnej kvalifikácii, resp. v skupine kvalifikácií v danom odbore, ktorí sú zárukou profesionálnej úrovne celého procesu overovania kvalifikácií. Register národných garantov vedie autorizujúci orgán, resp. ním poverená priamo riadená organizácia (ŠIOV).
Register úspešných absolventov (overovania kvalifikácií) - zoznam absolventov overovania kvalifikácií, ktorí získali osvedčenie o kvalifikácii. 
Skúška na overenie kvalifikácie - overenie nadobudnutých jednotiek vzdelávacích výstupov uchádzača podľa hodnotiaceho manuálu danej kvalifikácie/skupiny kvalifikácií skúšobnou komisiou na overenie kvalifikácie.
Skúšobná komisia na overenie kvalifikácie - osoby poverené uznávaním jednotiek vzdelávacích výstupov z portfólia uchádzača o overenie kvalifikácie, hodnotením uchádzača na skúške, kontrolou pripravenosti a organizácie skúšky, zodpovednosťou za priebeh skúšky a výsledné hodnotenie, vypracovanie správy o priebehu a celkovom výsledku skúšky. Skúšobná komisia pozostáva z troch  členov, a to z predsedu komisie (národného garanta) a dvoch autorizovaných osôb. Členov skúšobnej komisie menuje autorizujúci orgán, resp. ním poverená priamo riadená organizácia (ŠIOV) z registra národných garantov a z registra autorizovaných osôb.
Subjekty SOK - subjektmi SOK sú okrem inštitucionálnych súčastí SOK (autorizujúci orgán, národný garant, autorizovaná inštitúcia, autorizovaná osoba) aj záujemca, žiadateľ, uchádzač, absolvent overovania kvalifikácie a Koordinačné miesto SOK.
Uznávanie jednotiek vzdelávacích výstupov - posudzovanie/hodnotenie jednotiek vzdelávacích výstupov na základe predloženého portfólia uchádzača podľa hodnotiaceho manuálu danej kvalifikácie/skupiny kvalifikácií skúšobnou komisiou na overenie kvalifikácie.
Trasovanie (absolventov overovania kvalifikácií) - zber a spracovanie dát o absolventoch overovania kvalifikácií s cieľom monitorovania a zefektívnenia nastavených procesov SOK.
Uchádzač (o overenie kvalifikácie) - subjekt systému overovania kvalifikácií v 3. fáze – hodnotenie jednotiek vzdelávacích výstupov.
Vzdelávacie výstupy (VV) - vyjadrujú to, čo učiaci sa vie, chápe a je schopný urobiť pri ukončení procesu vzdelávania. Sú to výsledky vzdelávania, ktoré sú definované z hľadiska vedomostí, zručností a kompetencií a ktoré sú potrebné na výkon určitých pracovných činností, úloh alebo súboru činností daného povolania alebo skupiny povolaní.
Vzdelávací program pre odbornú časť (VPOČ) - je súčasťou programu odbornej prípravy autorizovaných osôb, zameraný je na rozvoj odborných spôsobilostí pri vykonávaní činností členov skúšobnej komisie na overenie kvalifikácie.
Záujemca (o overenie kvalifikácie) - subjekt systému overovania kvalifikácií v 1. fáze – identifikácia jednotiek vzdelávacích výstupov.
Žiadateľ (o overenie kvalifikácie) - subjekt systému overovania kvalifikácií v 2. fáze – dokumentácia jednotiek vzdelávacích výstupov.
Žiadateľ o štatút AI - záujemca, ktorý si na základe stanovených kritérií pre AI podal žiadosť o autorizáciu autorizujúcemu orgánu, resp. ním poverenej priamo riadenej organizácii (ŠIOV).
Žiadateľ o štatút AO - záujemca, ktorý si na základe stanovených kritérií a kvalifikačných predpokladov na výkon činnosti AO podal žiadosť o autorizáciu autorizujúcemu orgánu, resp. ním poverenej priamo riadenej organizácii (ŠIOV).
Žiadateľ o štatút NG - záujemca, ktorý si na základe stanovených kritérií pre NG podal žiadosť o menovanie za NG autorizujúcemu orgánu, resp. ním poverenej priamo riadenej organizácii (ŠIOV).