Katalóg SKKR

Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) je nástroj, ktorý na základe vopred stanovených kritérií priraďuje určitú úroveň jednotlivým kvalifikáciám z Národnej sústavy kvalifikácií. Národné kvalifikácie a rôzne cesty ich získavania (formálne a neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa) sa vďaka nemu stávajú zrozumiteľnejšie, porovnateľnejšie, prehľadnejšie a transparentnejšie. Slovenský kvalifikačný rámec má osem úrovní.

Kvalifikačný rámec tvoria takzvané deskriptory (popisovače) vyjadrené v troch kategóriách - vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré sú jedinečné v rámci každej úrovne. Sú to vlastne výkony, ktoré má jednotlivec preukázať pri overovaní a uznávaní kvalifikácie na danej úrovni SKKR.

Európska únia sa už dlhšiu dobu usiluje o zjednodušenie uznávania kvalifikácií medzi jej členskými štátmi. Základným nástrojom tohto úsilia sa stal Európsky kvalifikačný rámec (EKR). Ten slúži ako "prekladová" pomôcka pre rôzne národné kvalifikačné sústavy a rámce v Európe. Zohľadňuje ich rozmanitosť a uľahčuje výklad a porovnávanie kvalifikácií medzi jednotlivými krajinami.

Prostredníctvom tzv. priraďovacieho procesu sa SKKR prepojil s EKR v roku 2017. Pomocou tohto systému majú občania, firmy a úrady v celej Európskej únii možnosť porovnať svoje národné kvalifikácie s kvalifikáciami ostatných členských štátov EÚ. SKKR a EKR teda zvyšujú transparentnosť nášho kvalifikačného systému a umožňujú jeho jednoduchšie pochopenie u nás doma, ako aj v zahraničí.

Národný kvalifikačný rámec je nástroj na klasifikáciu kvalifikácií podľa súboru kritérií pre dosiahnuté špecifikované stupne vzdelania, ktorého cieľom je zahrnúť a koordinovať národné kvalifikačné podsystémy a zlepšiť transparentnosť, prístup, rozvoj a kvalitu kvalifikácií vo vzťahu k trhu práce a občianskej spoločnosti. Kvalifikácia získaná v jednej krajine totiž často vyžadovala odlišné štandardy ako kvalifikácia získaná v inej krajine. Vznikala tak bariéra pri zamestnávaní kvalifikovanej pracovnej sily za hranicami. Každá kvalifikácia je priradená k jednej z ôsmich úrovní Slovenského kvalifikačného rámca a následne aj jednej z ôsmich úrovní Európskeho kvalifikačného rámca.

Legislatíva:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v decembri 2017 oficiálne potvrdilo prijatie SKKR a NSK a avizovalo ukončenie procesu zavedenia úrovne SKKR/EKR na dokladoch o vzdelaní v zmysle Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení EKR pre celoživotné vzdelávanie.

Zapracovanie úrovne národného kvalifikačného rámca do oblasti vysokoškolského vzdelávania sa uskutočnilo novelou vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 123/2019 Z. z. o kreditovom systéme štúdia s účinnosťou od 1. septembra 2019. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/123/vyhlasene_znenie.html

Zapracovanie úrovne Národného kvalifikačného rámca do oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých sa tiež uskutočnilo novelou vyhlášky č. 124/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii s účinnosťou od 1. septembra 2019. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/124/vyhlasene_znenie.html

Komplexný materiál obsahujúci popis SKKR a jeho úrovní bol schválený vládou SR v novembri 2017 a je dostupný na adrese: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22444/1

Zákon č. 568/2009 (zákon o CŽV) § 21a upravuje Národný kvalifikačný rámec:

(1) Národný kvalifikačný rámec obsahuje úrovne klasifikácie kvalifikácií podľa súboru kritérií pre dosiahnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti a je prepojením na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca.
(2) Jednotlivé úrovne Národného kvalifikačného rámca ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

Odporúčanie rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa:

Národný kvalifikačný rámec je nástroj na klasifikáciu kvalifikácií podľa súboru kritérií pre dosiahnuté špecifikované stupne vzdelania, ktorého cieľom je zahrnúť a koordinovať národné kvalifikačné podsystémy a zlepšiť transparentnosť, prístup, rozvoj a kvalitu kvalifikácií vo vzťahu k trhu práce a občianskej spoločnosti.
Katalóg SKKRkartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 1

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
základné všeobecné vedomosti a poznatky na úrovni zapamätania
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
reprodukovať základné vedomosti a poznatkyvykonávať jednoduché opakujúce sa úlohy
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
výkonom jednoduchých pracovných činností pod dohľadom v známych a stabilných podmienkach
kartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 2

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
základné všeobecné vedomosti a poznatky na úrovni porozumeniazákladné odborné vedomosti na úrovni zapamätania
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
prakticky používať informácie v konkrétnych situáciáchvykonávať zložitejšie opakujúce sa úlohy
používať jednoduché metódy, nástroje a materiály v známych podmienkach
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
výkonom jednoduchých pracovných činností pod dohľadom s určitým stupňom samostatnosti
vnímaním vlastného podielu zodpovednosti
kartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 3

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
rozšírené všeobecné vedomosti a poznatkyodborné vedomosti v oblasti pojmov, metód, postupov a noriem
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
používať bežnú technickú, netechnickú a technologickú dokumentáciu, normy a štandardy odboruaplikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení jednoduchých problémových úloh
používať bežné postupy, metódy, prostriedky a materiály pri vykonávaní činností v odbore
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
samostatnou a tvorivou prácou v štandardných, zriedkavo sa meniacich podmienkach
zodpovednosťou za svoj výkon
hodnotením svojej práce
kartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 4

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
prehĺbené všeobecné vedomosti a poznatky na úrovni aplikácievedomosti o zákonitostiach, zásadách, procesoch, normách a všeobecných pojmoch v širších súvislostiach
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
používať prakticky informácie všeobecného charakteruaplikovať prehĺbené všeobecné a odborné vedomosti
používať odbornú dokumentáciu
aplikovať zložitejšie postupy, metódy, prostriedky a materiály pri vykonávaní činností v odbore
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
samostatným riešením problémových úloh v predvídateľných meniacich sa podmienkach
zodpovednosťou za prácu v predvídateľných meniacich sa podmienkach
zodpovednosťou za riadenie menšieho kolektívu
hodnotením výsledkov svojej práce a práce iných
kartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 5

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
prehĺbené všeobecné vedomosti a poznatky na úrovni analýzyšpecializované odborné vedomosti v oblasti práce alebo vzdelania
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
monitorovať, analyzovať, plánovať, organizovať a vyhodnocovať konkrétne pracovné postupyrealizovať konkrétne pracovné postupy
rozpoznávať vznik problému pri aplikácii zvoleného postupu
navrhovať konkrétne pracovné postupy a riešenia
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
preberaním zodpovednosti za riadenie, hodnotenie a rozvoj činností v meniacich sa podmienkach
vysokou úrovňou samostatnosti
tvorivou prácou
schopnosťou prenosu informácií a zručností iným
kartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 6

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
všeobecné vedomosti na úrovni syntézypraktické a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax, výskum alebo umeleckú tvorbu
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
navrhovať riešenia metodických, odborných, umeleckých alebo praktických problémovrealizovať riešenia metodických, odborných, umeleckých alebo praktických problémov
modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov používať tvorivo metódy, nástroje, prístroje a materiály
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí
plánovaním svojho vlastného vzdelávania
autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní
schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská
tvorivým a pružným myslením
kartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 7

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru alebo praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi, výskume alebo v umeleckej oblasti
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
navrhovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, umeleckých, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxerealizovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, umeleckých, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe
formulovať odporúčania pre rozvoj danej vednej, pracovnej alebo umeleckej oblastivytvára návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam z odboru
stanovovať vedecké alebo praktické predpoklady riešenia problémov
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí
iniciatívnosťou a zodpovednosťou za riadenie práce pracovného tímu
inovatívnym, tvorivým myslením
odbornou prezentáciou výsledkov vlastného štúdia alebo praxe
kartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 8

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
všeobecné vedomosti na úrovni hodnoteniaodborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru alebo praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi, výskume alebo v umeleckej oblasti potrebné pre projektovanie výskumu a vývoja, resp. rozvoja oblasti odbornej praxe
vedomosti o prioritách potrebných pre rozvoj spoločnosti
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej alebo pracovnej oblastiaplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a/aj interdisciplinárneho charakteru
vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácienavrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
kritickým, nezávislým a analytickým myslením v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach
zohľadňovaním spoločenských, vedeckých a etických aspektov pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti
schopnosťou prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou
zodpovednosťou za vodcovstvo v danom vedeckom alebo pracovnom odbore
plánovaním vlastného rozvoja a rozvoja spoločnosti v kontexte vedeckého a technického pokroku