Katalóg SKKR

Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) je nástroj, ktorý na základe vopred stanovených kritérií priraďuje určitú úroveň jednotlivým kvalifikáciám z Národnej sústavy kvalifikácií. Národné kvalifikácie a rôzne cesty ich získavania (formálne a neformálne vzdelávanie, informálne učenie sa) sa vďaka nemu stávajú zrozumiteľnejšie, porovnateľnejšie, prehľadnejšie a transparentnejšie. Slovenský kvalifikačný rámec má osem úrovní.

Slovenský kvalifikačný rámec tvoria tzv. národné deskriptory. Sú to opisné prvky, ktoré vyjadrujú vzdelávacie výstupy vo vzťahu k vedomostiam, zručnostiam a kompetenciám, zodpovedajúce kvalifikácii na danej úrovni SKKR a Európskeho kvalifikačného rámca.

Európska únia sa už dlhšiu dobu usiluje o zjednodušenie uznávania kvalifikácií medzi jej členskými štátmi. Základným nástrojom tohto úsilia sa stal Európsky kvalifikačný rámec (EKR). Ten slúži ako „prekladová“ pomôcka pre rôzne národné kvalifikačné sústavy a rámce v Európe. Zohľadňuje ich rozmanitosť a uľahčuje výklad a porovnávanie kvalifikácií medzi jednotlivými krajinami. Kvalifikácia získaná v jednej krajine totiž často vyžadovala odlišné štandardy ako kvalifikácia získaná v inej krajine. Vznikala tak bariéra pri zamestnávaní kvalifikovanej pracovnej sily za hranicami. Každá kvalifikácia je priradená k jednej z ôsmich úrovní SKKR a následne aj k jednej z ôsmich úrovní EKR.

Prostredníctvom tzv. priraďovacieho procesu sa SKKR prepojil s EKR v roku 2017. Pomocou tohto systému majú občania, firmy a úrady v celej Európskej únii možnosť porovnať svoje národné kvalifikácie s kvalifikáciami ostatných členských štátov EÚ. SKKR a EKR teda zvyšujú transparentnosť nášho kvalifikačného systému a umožňujú jeho jednoduchšie pochopenie u nás doma, ako aj v zahraničí. Tieto kroky sú definované Priraďovacou správou Slovenského kvalifikačného rámca k Európskemu kvalifikačnému rámcu. Priraďovacia správa tiež definuje, že SKKR je národným kvalifikačným rámcom Slovenskej republiky.

Subrámce Slovenského kvalifikačného rámca

Ako už bolo spomenuté, SKKR slúži ako nástroj na vytvorenie typológie kvalifikácií v národnom kontexte. Na tento účel boli zadefinované štyri subrámce SKKR (prijaté Priraďovacou správou), ktoré zodpovedajú príslušným častiam vzdelávacieho systému a sú charakterizované spoločným typom kvalifikácie. Základom všetkých štyroch subrámcov je kvalifikačný a hodnotiaci štandard obsiahnutý v karte kvalifikácie. Prvé tri subrámce (všeobecnovzdelávacie, odborné a vysokoškolské kvalifikácie) sa viažu na formálne vzdelávanie, zatiaľ čo štvrtý subrámec (profesijné kvalifikácie) je tvorený kvalifikáciami, ktoré sa získavajú mimo formálneho systému, teda neformálnym vzdelávaním, prípadne informálnym učením sa. Profesijné kvalifikácie sú spravidla prispôsobené potrebám trhu práce, a preto ich možno dosiahnuť aj mimo formálneho vzdelávania, napr. v rámci vzdelávania dospelých, ďalšieho vzdelávania alebo dosiahnutím vzdelávacích výstupov inými spôsobmi. Jednotlivé subrámce sa riadia príslušnou legislatívou:

 • subrámec všeobecnovzdelávacích kvalifikácií – je upravený zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • subrámec odborných kvalifikácií – sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • subrámec vysokoškolských kvalifikácií – je definovaný zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • subrámec profesijných kvalifikácií – sa riadi zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ZDROJ: Infobrožúra MŠVVaŠ SR Slovenský kvalifikačný rámec SKKR. ISBN: 978-80-89247-64-6, EAN: 9788089247646

Vzťah medzi Európskym kvalifikačným rámcom, Slovenským kvalifikačným rámcom a jeho subrámcami je znázornený na nasledovnom obrázku:

ZDROJ: Infobrožúra MŠVVaŠ SR Slovenský kvalifikačný rámec SKKR. ISBN: 978-80-89247-64-6, EAN: 9788089247646

 

Infobrožúra MŠVVaŠ SR Slovenský kvalifikačný rámec SKKR: https://www.minedu.sk/data/att/13619.pdf 

Webové stránky MŠVVaŠ SR o SKKR: https://www.minedu.sk/slovensky-kvalifikacny-ramec-a-narodna-sustava-kvalifikacii/

 

Legislatívny rámec SKKR a EKR:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v decembri 2017 oficiálne potvrdilo prijatie SKKR a NSK a avizovalo ukončenie procesu zavedenia úrovne SKKR/EKR na dokladoch o vzdelaní v zmysle Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení EKR pre celoživotné vzdelávanie.

Zapracovanie úrovne SKKR do oblasti vysokoškolského vzdelávania sa uskutočnilo novelou vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 123/2019 Z. z. o kreditovom systéme štúdia s účinnosťou od 1. septembra 2019. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/123/vyhlasene_znenie.html

Zapracovanie úrovne SKKR do oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých sa uskutočnilo novelou vyhlášky č. 124/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii s účinnosťou od 1. septembra 2019. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/124/vyhlasene_znenie.html

Komplexný materiál obsahujúci opis SKKR a jeho úrovní bol schválený vládou SR v novembri 2017 a je dostupný na adrese: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22444/1

Zákon č. 568/2009 (zákon o CŽV) § 21a upravuje národný kvalifikačný rámec:

(1) Národný kvalifikačný rámec obsahuje úrovne klasifikácie kvalifikácií podľa súboru kritérií pre dosiahnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti a je prepojením na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca.

(2) Jednotlivé úrovne národného kvalifikačného rámca ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

Odporúčanie rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa:

Národný kvalifikačný rámec je nástroj na klasifikáciu kvalifikácií podľa súboru kritérií pre dosiahnuté špecifikované stupne vzdelania, ktorého cieľom je zahrnúť a koordinovať národné kvalifikačné podsystémy a zlepšiť transparentnosť, prístup, rozvoj a kvalitu kvalifikácií vo vzťahu k trhu práce a občianskej spoločnosti.

SKKR a jeho jednotlivé deskriptory rozdelené do ôsmich úrovní:

Katalóg SKKRkartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 1

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
základné všeobecné vedomosti a poznatky na úrovni zapamätania
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
reprodukovať základné vedomosti a poznatkyvykonávať jednoduché opakujúce sa úlohy
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
výkonom jednoduchých pracovných činností pod dohľadom v známych a stabilných podmienkach
kartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 2

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
základné všeobecné vedomosti a poznatky na úrovni porozumeniazákladné odborné vedomosti na úrovni zapamätania
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
prakticky používať informácie v konkrétnych situáciáchvykonávať zložitejšie opakujúce sa úlohy
používať jednoduché metódy, nástroje a materiály v známych podmienkach
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
výkonom jednoduchých pracovných činností pod dohľadom s určitým stupňom samostatnosti
vnímaním vlastného podielu zodpovednosti
kartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 3

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
rozšírené všeobecné vedomosti a poznatkyodborné vedomosti v oblasti pojmov, metód, postupov a noriem
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
používať bežnú technickú, netechnickú a technologickú dokumentáciu, normy a štandardy odboruaplikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení jednoduchých problémových úloh
používať bežné postupy, metódy, prostriedky a materiály pri vykonávaní činností v odbore
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
samostatnou a tvorivou prácou v štandardných, zriedkavo sa meniacich podmienkach
zodpovednosťou za svoj výkon
hodnotením svojej práce
kartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 4

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
prehĺbené všeobecné vedomosti a poznatky na úrovni aplikácievedomosti o zákonitostiach, zásadách, procesoch, normách a všeobecných pojmoch v širších súvislostiach
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
používať prakticky informácie všeobecného charakteruaplikovať prehĺbené všeobecné a odborné vedomosti
používať odbornú dokumentáciu
aplikovať zložitejšie postupy, metódy, prostriedky a materiály pri vykonávaní činností v odbore
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
samostatným riešením problémových úloh v predvídateľných meniacich sa podmienkach
zodpovednosťou za prácu v predvídateľných meniacich sa podmienkach
zodpovednosťou za riadenie menšieho kolektívu
hodnotením výsledkov svojej práce a práce iných
kartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 5

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
prehĺbené všeobecné vedomosti a poznatky na úrovni analýzyšpecializované odborné vedomosti v oblasti práce alebo vzdelania
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
monitorovať, analyzovať, plánovať, organizovať a vyhodnocovať konkrétne pracovné postupyrealizovať konkrétne pracovné postupy
rozpoznávať vznik problému pri aplikácii zvoleného postupu
navrhovať konkrétne pracovné postupy a riešenia
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
preberaním zodpovednosti za riadenie, hodnotenie a rozvoj činností v meniacich sa podmienkach
vysokou úrovňou samostatnosti
tvorivou prácou
schopnosťou prenosu informácií a zručností iným
kartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 6

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
všeobecné vedomosti na úrovni syntézypraktické a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax, výskum alebo umeleckú tvorbu
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
navrhovať riešenia metodických, odborných, umeleckých alebo praktických problémovrealizovať riešenia metodických, odborných, umeleckých alebo praktických problémov
modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov používať tvorivo metódy, nástroje, prístroje a materiály
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí
plánovaním svojho vlastného vzdelávania
autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní
schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská
tvorivým a pružným myslením
kartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 7

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru alebo praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi, výskume alebo v umeleckej oblasti
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
navrhovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, umeleckých, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxerealizovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, umeleckých, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe
formulovať odporúčania pre rozvoj danej vednej, pracovnej alebo umeleckej oblastivytvára návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam z odboru
stanovovať vedecké alebo praktické predpoklady riešenia problémov
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí
iniciatívnosťou a zodpovednosťou za riadenie práce pracovného tímu
inovatívnym, tvorivým myslením
odbornou prezentáciou výsledkov vlastného štúdia alebo praxe
kartotéka kariet kvalifikácií

Úroveň 8

 • Vedomosti (Jednotlivec má)

VšeobecnéOdborné
všeobecné vedomosti na úrovni hodnoteniaodborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru alebo praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi, výskume alebo v umeleckej oblasti potrebné pre projektovanie výskumu a vývoja, resp. rozvoja oblasti odbornej praxe
vedomosti o prioritách potrebných pre rozvoj spoločnosti
 • Zručnosti (Jednotlivec vie)

KognitívnePraktické
vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej alebo pracovnej oblastiaplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a/aj interdisciplinárneho charakteru
vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácienavrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy
 • Kompetencie (Jednotlivec sa vyznačuje)

Zodpovednosť, samostatnosť, sociálne kompetencie
kritickým, nezávislým a analytickým myslením v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach
zohľadňovaním spoločenských, vedeckých a etických aspektov pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti
schopnosťou prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou
zodpovednosťou za vodcovstvo v danom vedeckom alebo pracovnom odbore
plánovaním vlastného rozvoja a rozvoja spoločnosti v kontexte vedeckého a technického pokroku