Formálne (školské) vzdelávanie prebieha v školách a vedie k získaniu výučného listu, vysvedčenia, diplomu a pod.

Neformálne vzdelávanie prebieha na pôde rôznych vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania mimo školského vzdelávania. Je určené rôznym cieľovým skupinám bez obmedzenia veku.

Informálne učenie sa je neinštitucionálne vzdelávanie, ktoré je výsledkom každodenných aktivít človeka spojených s prácou, rodinným životom, trávením voľného času a nie je organizované. Prebieha kdekoľvek a kedykoľvek, napr. v rodine, na pracovisku, v mimovládnych organizáciách, v divadelnej skupine, v rámci koníčkov. Na rozdiel od formálneho a neformálneho vzdelávania je často nezámerné, človek si ho nemusí uvedomovať a nemusí ani rozpoznať, ako prispieva k jeho vedomostiam a zručnostiam.