"Systém overovania kvalifikácii v SR" (SOK) je jedným z nástrojov, ktorý môže pomôcť tisíckam Slovákov lepšie sa uplatniť na trhu práce u nás, i v zahraničí.

Zavedenie tohto systému umožní, aby jednotlivec pri získaní novej kvalifikácie nemusel viackrát absolvovať obsahovo prekrývajúci sa vzdelávací program. Bude mať možnosť overenia nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií bez ohľadu na to, kde a ako boli získané, čiže aj praktickými skúsenosťami, prípadne samoštúdiom.

Okrem iného, Systém overovania kvalifikácií v SR umožní po autorizovanom preskúšaní získať doklad o kvalifikácii porovnateľný s dokladom z formálneho vzdelávania. K uvedenému je však potrebná legislatívna úprava.

Národný projekt SOK je zameraný na vytvorenie metodologického základu a záväzných postupov pre procesy v oblasti overovania kvalifikácií platné na národnej úrovni, vytvorenie celonárodných a regionálnych inštitucionálnych prvkov, prostredníctvom ktorých sa bude overovanie kvalifikácií realizovať, vrátane realizácie pilotného overenia nastaveného systému v praxi.