Aliancia sektorových rád je nadriadený orgán sektorových rád. Garantuje a koordinuje ich činnosť, čím prispieva k monitorovaniu požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a k zosúlaďovaniu systému celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce. Pôvodne bola zriadená s cieľom zabezpečenia tvorby a aktualizácie Národnej sústavy povolaní. V súčasnosti pokrýva aj tvorbu a aktualizáciu Národnej sústavy kvalifikácií. Personálne je obsadená podľa tripartitného princípu. Sú v nej zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ostatných ministerstiev, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Republikovej únie zamestnávateľov, Konfederácie odborových zväzov SR a zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a Asociácie priemyselných zväzov.
(zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Sektorové rady sú dobrovoľné nezávislé profesijné združenia odborníkov (zástupcov zamestnávateľov, zástupcov odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií a ďalších organizácií, orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy) reprezentujúce monitorovanie potrieb trhu práce v príslušných sektoroch národného hospodárstva a ich prenos do systému celoživotného vzdelávania.
⇒ Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
⇒ Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
⇒ Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
⇒ Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
⇒ Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 
⇒ Sektorová rada pre elektrotechniku
⇒ Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
⇒ Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
⇒ Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
⇒ Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
⇒ Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
⇒ Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
⇒ Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
⇒ Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
⇒ Sektorová rada pre potravinárstvo
⇒ Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
⇒ Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
⇒ Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
⇒ Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
⇒ Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
⇒ Sektorová rada pre verejné služby a správu 
  → Verejné služby a správa - Bezpečnostné a záchranné zbory*
  → Verejné služby a správa - Ozbrojené sily a civilný personál*
  → Verejné služby a správa - Samospráva*
  → Verejné služby a správa - Štátna správa*
⇒ Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
⇒ Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
⇒ Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

*Sektorové rady verejnej služby a správy boli zjednotené v rámci dlhodobej udržateľnosti projektu.
Zloženie sektorovej rady, spôsob vymenúvania jej členov, dôvody zániku členstva a spôsob rokovania sektorovej rady upravuje štatút sektorovej rady.
(zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Základným a trvalým cieľom pôsobenia sektorovej rady v rámci zastupovaného sektora je zosúlaďovať systém celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike s potrebami trhu práce v záujme dosiahnutia trvalo udržateľnej ekonomickej konkurencieschopnosti SR a zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva. V rámci aktualizácie kariet kvalifikácií musí sektorová rada prihliadať na skutočné potreby a požiadavky zamestnávateľov na svojich zamestnancov, ich vedomosti, zručnosti a kompetencie, ako aj na možnosti vzdelávania. Cieľom sektorových rád je monitorovať aktuálne potreby trhu práce, ako aj identifikovať nové vývojové trendy a zmeny na trhu práce.

Sektorová rada plní tieto dôležité úlohy:
 • aktualizuje informačný systém NSK a dohliada na vloženie kariet kvalifikácií do databázy NSK;
 • identifikuje a určuje štruktúru úplných a čiastočných kvalifikácií pre zastupovaný sektor v súlade s klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08 2016;
 • aplikuje národné štandardy zamestnaní pri spracovaní kariet kvalifikácií;
 • vytvára, upravuje, priebežne aktualizuje, inovuje a garantuje pridelené kvalifikačné a hodnotiace štandardy (karty kvalifikácií) podľa schválenej metodiky v súlade s klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08 2016;
 • spolupracuje s ostatnými sektorovými radami pri tvorbe a aktualizácii prierezových kvalifikačných a hodnotiacich štandardov (kariet kvalifikácií);
 • vyjadruje stanoviská k návrhom na formy ukončovania štúdia, k sieti škôl a jej zmenám;
 • spolupracuje na tvorbe normatívov priestorového a materiálno-technického zabezpečenia, vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov;
 • spolupracuje na tvorbe štátnych vzdelávacích programov, školských vzdelávacích programov v systéme duálneho vzdelávania podľa potrieb stredných odborných škôl;
 • prerokováva školské vzdelávacie programy so školami;
 • spolupracuje na posudzovaní obsahu učebníc, učebných textov a administratívy spojenej s posudzovaním;
 • vyjadruje sa k experimentálnemu overovaniu nových odborov štúdia.
Sektorová rada môže v prípade potreby vytvárať pracovné skupiny, tzv. odvetvové skupiny, ako svoje poradné orgány. Ich činnosť je limitovaná dobou, na ktorú boli vytvorené, resp. splnením zadanej úlohy.