Sektorové rady

Sektorové rady pôsobia ako nadrezortné orgány. V rámci projektu Tvorba NSK realizujú analýzu povolaní, identifikáciu úplných a čiastkových kvalifikácií, predkladajú karty kvalifikácií pracovným skupinám a Národnej rade pre vzdelávanie a kvalifikácie na schválenie.

V rámci sektorovej rady existujú odvetvové skupiny expertov, ktoré bližšie špecifikujú odvetvie daného sektoru ekonomiky. Odvetvové skupiny tiež spolupracujú na detailnom popise kvalifikácií podľa schválenej metodiky. 

Členov sektorových rád a odvetvových skupín menujú rezortné ministerstvá, orgány štátnej správy a samosprávy, stavovské a profesijné organizácie, odborové zväzy a ďalší. Na ich práci participujú aj zástupcovia asociácií a zväzov pedagogickej verejnosti základných, stredných a vysokých škôl, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ŠPÚ, NÚCŽV a ďalší podľa potreby.

Koordinácia činnosti členov sektorových rád a odvetvových skupín, ich odborné a metodické usmerňovanie a celkové zabezpečenie bolo predmetom verejného obstarávania, víťazom ktorého sa stala spoločnosť Asseco Central Europe, a.s.

Zoznam sektorových rád

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
Sektorová rada pre celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby
Sektorová rada pre elektrotechniku
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo
Sektorová rada pre IT a telekomunikácie
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Sektorová rada pre potravinárstvo
Sektorová rada pre remeslá, umelecké remeslá a osobné služby
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín a geológiu
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby