Aliancia sektorových rád je nariadený orgán sektorových rád, ktorý:

 • garantuje a koordinuje ich činnosť,
 • prispieva k monitorovaniu požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu,
 • zosúlaďuje systém celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce,
 • bol pôvodne zriadený s cieľom zabezpečenia tvorby a aktualizácie Národnej sústavy povolaní,
 • v súčasnosti pokrýva tvorbu a aktualizáciu Národnej sústavy kvalifikácií,
 • je personálne obsadený podľa tripartitného princípu (zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , ostatné ministerstvá, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Republiková únia zamestnávateľov, Konfederácia odborových zväzov SR , zástupcovia Združení miest a obcí Slovenska, Asociácia priemyselných zväzov),

upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Sektorové rady sú dobrovoľné nezávislé profesijné združenia odborníkov (zástupcov zamestnávateľov, zástupcov odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií a ďalších organizácií, orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy) reprezentujúce monitorovanie potrieb trhu práce v príslušných sektoroch národného hospodárstva a ich prenos do systému celoživotného vzdelávania.

⇒ Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
⇒ Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
⇒ Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
⇒ Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
⇒ Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
⇒ Sektorová rada pre elektrotechniku
⇒ Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
⇒ Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
⇒ Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
⇒ Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
⇒ Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
⇒ Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
⇒ Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
⇒ Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
⇒ Sektorová rada pre potravinárstvo
⇒ Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
⇒ Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
⇒ Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
⇒ Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
⇒ Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
⇒ Sektorová rada pre verejné služby a správu 
  → Verejné služby a správa - Bezpečnostné a záchranné zbory*
  → Verejné služby a správa - Ozbrojené sily a civilný personál*
  → Verejné služby a správa - Samospráva*
  → Verejné služby a správa - Štátna správa*
⇒ Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
⇒ Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
⇒ Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

*Sektorové rady verejnej služby a správy boli zjednotené v rámci dlhodobej udržateľnosti projektu.

Zloženie sektorovej rady, spôsob vymenúvania jej členov, dôvody zániku členstva a spôsob rokovania sektorovej rady upravuje štatút sektorovej rady (Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Základný a trvalý cieľ pôsobenia sektorovej rady:

 • je zosúlaďovať systém celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike s potrebami trhu práce,
 • je monitorovať aktuálne potreby trhu práce,
 • identifikovať nové vývojové trendy a zmeny na trhu práce.

 

Sektorová  rada plní tieto dôležité úlohy:

 • aktualizuje informačný systém NSK a dohliada na vloženie kariet kvalifikácií do databázy NSK,
 • identifikujeurčuje štruktúru kvalifikácií pre zastupovaný sektor v súlade s klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08 2016,
 • aplikuje národné štandardy zamestnaní pri spracovaní kariet kvalifikácií,
 • vytvára, upravuje, priebežne aktualizuje, inovujegarantuje pridelené kvalifikačné a hodnotiace štandardy (karty kvalifikácií) podľa schválenej metodiky v súlade s klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08 2016,
 • spolupracuje s ostatnými sektorovými radami pri tvorbeaktualizácií prierezových kvalifikačných a hodnotiacich štandardov (kariet kvalifikácií),
 • vyjadruje stanoviská k návrhom na formy ukončovania štúdia, k sieti škôl a jej zmenám,
 • spolupracuje na tvorbe normatívov priestorového a materiálno-technického zabezpečenia, vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov,
 • spolupracuje na tvorbe štátnych vzdelávacích programov, školských vzdelávacích programov v systéme duálneho vzdelávania podľa potrieb stredných odborných škôl,
 • prerokováva školské vzdelávacie programy so školami,
 • spolupracuje na posudzovaní obsahu učebníc, učebných textov a administratívy spojenej s posudzovaním,
 • vyjadruje sa k experimentálnemu overovaniu nových odborov štúdia.

Sektorová rada môže v prípade potreby vytvárať pracovné skupiny, tzv. odvetvové skupiny, ako svoje poradné orgány. Ich činnosť je limitovaná dobou, na ktorú boli vytvorené, resp. splnením zadanej úlohy.