Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v rozsahu svojich činností:

  • reaguje na širokú problematiku odborného vzdelávania,
  • sleduje moderné európske trendy vychádzajúce z nových príležitostí pre stredné odborné školstvo orientujúce sa na potreby trhu práce a kvalifikovanú pracovnú silu,
  • orientuje svoje aktivity na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov.

ŠIOV je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ). Vznikol z Inštitútu prípravy mládeže, ktorý pôsobil v rokoch 1991-1994.

Začiatkom 90-tych rokov sa jeho hlavné činnosti orientovali na zabezpečovanie úloh súvisiacich s riadením stredným odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania zriaďovaných Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky. Tiež spolupracoval s rezortmi a s ich vzdelávacími ústavmi pri tvorbe koncepcií prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach.

Štátny inštitút odborného vzdelávania zabezpečuje základné pedagogické dokumenty pre učebné a študijné odbory, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancovkoordinuje spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi s cieľom vybaviť školy technikou a zabezpečovať aktuálne úlohy, najmä v oblasti rekvalifikácie.

Od roku 1933 rozšíril aktivity o metodické zabezpečovanie úloh v oblasti učňovského školstva. Plní úlohy súvisiace s pedagogicko-organizačným zabezpečovaním výchovy a vzdelávania v stredných odborných učilištiach, učilištiach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania. Orientuje sa na vypracúvanie podkladov a stanovísk k návrhom koncepčných materiálov, zákonov, noriem, predpisov a základných pedagogických dokumentov pre oblasť učňovského školstva, na vypracovanie metodických materiálov, poskytovanie poradenskej, konzultačnej, metodickej a informačnej služby v oblasti praktického vyučovania a vykonávanie činností súvisiacich s medzinárodnými aktivitami, koordinovanými a gestorovanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania (ŠIOV) bolo Európskou vzdelávacou nadáciou (ETF) v Turíne zriadené Slovenské národné observatórium (SNO), ktorého cieľom je zbierať a analyzovať informácie o odbornom vzdelávaní v Slovenskej republike a konfrontovať ich so situáciou v Európskej únii. Od vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 2004 SNO spolupracuje v rámci siete ReferNet s Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) v Solúne.

Súčasťou ŠIOV je tiež Slovenské centrum cvičných firiem, ktoré pôsobí ako špecializované pracovisko plniace úlohy koordinácie činností cvičných firiem.

Od roku 2018 zabezpečuje ŠIOV agendu celoživotného vzdelávaniaceloživotného poradenstvaplní úlohy spojené s ich implementáciou v Slovenskej republike.

ŠIOV je národným kontaktným a koordinačným miestom pre iniciatívy EÚ:

Hlavné úlohy kontaktných miest:

  • prenos, koordinácia a implementácia politík EÚ na národnej úrovni,
  • rozvoj spolupráce s inštitúciami a členskými štátmi EÚ.

V súvislosti s realizáciou vzdelávacích projektov financovaných Európskou komisiou v oblasti celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v Slovenskej republike podporuje rozhodovacie a legislatívne procesy na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj informačnú funkciu vo vzťahu ku kľúčovým klientom systému ďalšieho vzdelávania, teda jednotlivcom, vzdelávacím inštitúciám a sociálnym partnerom.

Národná sústava kvalifikácií vytvára jednotný, prehľadný a transparentný systém uznávania kvalifikácií, z ktorého môžu ťažiť jednotlivci, zamestnávatelia, ako aj vzdelávacie inštitúcie pri tvorbe svojich vzdelávacích programov. Vďaka prepojeniu Národnej sústavy kvalifikácií na Slovenský kvalifikačný rámec a Európsky kvalifikačný rámec sú kvalifikácie zrozumiteľnejšie aj v iných štátoch Európskej únie. Národná sústava kvalifikácií je určená všetkým, ktorí hľadajú nové uplatnenie na pracovnom trhu, chcú si rozšíriť, prehĺbiť alebo doplniť svoju kvalifikáciu či získať novú kvalifikáciu.