Celoživotné vzdelávanie - zahŕňa všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a kompetencie. Je to formálne vzdelávanie (všeobecné a odborné), neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa.

Čiastočná kvalifikácia - je spôsobilosť jednotlivca riadne vykonávať určitú pracovnú činnosť alebo súbor pracovných činností v určitom povolaní, prípadne vo viacerých povolaniach, v rozsahu určenom kvalifikačným štandardom.

Diplom/certifikát/vysvedčenie/osvedčenie - je oficiálny dokument vydaný kompetentnou autoritou, ktorý zaznamenáva výsledky jednotlivca po hodnotení a validácii na základe preddefinovaných štandardov.

Európsky kvalifikačný rámec - je základom pre porovnávanie kvalifikácií medzi štátmi EÚ. Slúži ako „prekladová" pomôcka pre rôzne národné kvalifikačné sústavy a rámce v Európe. Zohľadňuje ich rozmanitosť a uľahčuje výklad a porovnávanie kvalifikácií medzi jednotlivými krajinami. Za jeho vznikom stála potreba vytvoriť spoločný celoeurópsky jazyk pri opise kvalifikácií. Má 8 referenčných kvalifikačných úrovní, ktoré sú popísané podľa vedomostí, zručností a kompetencií.

Formálne vzdelávanie/školské vzdelávanie - je zámernou činnosťou, realizuje sa v materských školách, základných školách, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a na vysokých školách. Úspešným absolvovaním školského vzdelávania sa získava stupeň vzdelania.

Informálne učenie sa - je prirodzenou súčasťou každodenného života jednotlivca. Na rozdiel od formálneho a neformálneho vzdelávania nemusí byť zámerné a uvedomované. Môže prebiehať kdekoľvek, napr. v rodine, na pracovisku, v rámci našich koníčkov a pod. 

Kompetencie - sú preukázané schopnosti jednotlivca použiť vedomosti, zručnosti a osobné, sociálne a/alebo metodologické schopnosti v pracovných alebo študijných situáciách a v odbornom a osobnom rozvoji. V kontexte európskeho kvalifikačného rámca je kompetencia opísaná vo vzťahu k zodpovednosti, samostatnosti a sociálnej kompetencii.

Kvalifikácia - je súhrn odborných vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré sú potrebné na vykonávanie určitej pracovnej činnosti alebo pracovných činností. Je to oficiálne priznaná schopnosť, spôsobilosť jednotlivca vykonávať istú prácu.

Národná sústava kvalifikácií - je verejne prístupný register, ktorý obsahuje opis čiastočných a úplných kvalifikácií rozlišovaných a uznávaných v Slovenskej republike a požadovaných na výkon pracovných činností pre dané povolanie vo forme kvalifikačných a hodnotiacich štandardov. 

Národná sústava povolaní - je celoštátny jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Určuje požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.

Národný kvalifikačný rámec - je nástroj na klasifikáciu kvalifikácií podľa súboru kritérií pre dosiahnuté špecifikované stupne vzdelania. Jeho cieľom je integrovať a koordinovať národné kvalifikačné podsystémy a zlepšiť transparentnosť, prístupnosť, rozvoj a kvalitu kvalifikácií vo vzťahu k trhu práce.

Neformálne vzdelávanie - je dobrovoľné vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy, prostredníctvom účelových činností (z hľadiska cieľov, metód a času) a s určitou formou podpory vzdelávania. Môže sa organizovať na školách mimo ich hlavnej činnosti, v organizáciách, ktoré boli vytvorené na doplnenie programov vzdelávania vo formálnom systéme, na pracoviskách, v záujmových organizáciách a pod.

Odborná spôsobilosť - je súhrn vedomostí, zručností a schopností požadovaných na výkon pracovnej činnosti.

Počiatočné vzdelávanie a príprava - je všeobecné alebo odborné vzdelávanie alebo príprava uskutočňované vo vzdelávacom systéme, zvyčajne pred vstupom do pracovného života.

Povolanie - je súhrn pracovných činností podľa ich obvyklého zoskupenia na trhu práce, ktorých výkon predpokladá určitú kvalifikáciu.

Pracovná pozícia/pracovné miesto - je miesto v organizačnej štruktúre, na ktorom je zamestnaný konkrétny človek. Pracovná pozícia je jasne určená pracovnou náplňou, organizačnými vzťahmi, komunikačnými väzbami, právomocami, zodpovednosťou, kvalifikačnými predpokladmi a pod.

Preškolenie/rekvalifikácia - vedie k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie – odbornej spôsobilosti pre jednu alebo viac pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré fyzická osoba získala kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania.

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti - je overenie vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby podľa kvalifikačného štandardu a hodnotiaceho štandardu danej kvalifikácie.

Slovenský kvalifikačný rámec - je nástroj, ktorý na základe vopred stanovených kritérií, tzv. deskriptorov, priraďuje určitú úroveň jednotlivým kvalifikáciám z Národnej sústavy kvalifikácií. Má osem úrovní, rovnako ako Európsky kvalifikačný rámec. Prijatie Slovenského kvalifikačného rámca oficiálne potvrdilo MŠVVaŠ SR v decembri 2017.

Úplná kvalifikácia - je spôsobilosť  jednotlivca riadne vykonávať všetky pracovné činnosti v určitom povolaní v rozsahu určenom kvalifikačným štandardom. Úplná kvalifikácia sa môže skladať z viacerých čiastočných kvalifikácií.

Vedomosti - sú poznatky nadobudnuté v priebehu vzdelávania, učenia sa alebo skúsenosťou.

Zamestnanie - je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom. Ide o súbor pracovných úloh a povinností, ktoré vykonáva poverený zamestnanec.

Záverečná skúška akreditovaného vzdelávacieho programu - je overenie vedomostí, zručností a schopností účastníka ďalšieho vzdelávania v rozsahu schváleného vzdelávacieho programu a overenie spôsobilosti používať ich pri výkone odborných činností. 

Zručnosti - sú schopnosti jednotlivca uplatňovať vedomosti a využívať know-how na plnenie rôznych úloh a riešenie problémov.