O overenie kvalifikácie sa môžete uchádzať, ak ste v deň konania skúšky dosiahli vek 18 rokov, máte ukončenú povinnú školskú dochádzku a spĺňate požiadavky pre Vami vybranú kvalifikáciu.

V prípade záujmu o overenie kvalifikácie postupujte nasledovne:

  1. Vyberte kvalifikáciu na overenie, zhodnoťte Vaše vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ste nadobudli počas života, a to nielen v škole, ale napr. prostredníctvom kurzov, školení, samoštúdiom, prácou v domácnosti, aktivitami vo voľnom čase a podobne. Porovnajte ich s jednotkami vzdelávacích výstupov pre vybranú kvalifikáciu. V prípade, že neviete, ktorá kvalifikácia by bola pre Vás vhodná, kontaktujte prosím koordinačné miesto (SOK Point), ktoré Vám s výberom ochotne pomôže.
  2. Vytvorte portfólio, t. j. zhromaždite doklady, dokumenty, certifikáty alebo iné materiály preukazujúce splnenie požadovaných kritérií pre Vami vybranú kvalifikáciu. Po úspešnom vytvorení portfólia pristúpte k ďalšiemu kroku, a to k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o overenie kvalifikácie, ktorej prílohou je životopis s vytvoreným portfóliom a súhlas so spracovaním osobných údajov. Žiadosť o overenie kvalifikácie spolu s potrebnými prílohami zašlite autorizovanej inštitúcii (v papierovej podobe alebo elektronicky), ktorá Vás bude informovať o ďalšom postupe.
  3. Skúšobná komisia posúdi Vaše portfólio a vyhodnotí, ktoré  jednotky vzdelávacích výstupov Vám budú uznané a ktoré bude potrebné preukázať v rámci skúšky na overenie kvalifikácie. Žiadateľovi bude najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom konania skúšky prostredníctvom elektronickej pošty zaslaná pozvánka a pokyny na skúšku na overenie kvalifikácie.
  4. Všetkým úspešným absolventom budú vystavené a odovzdané osvedčenia o kvalifikácii. Neúspešný uchádzač môže požiadať o vykonanie opravnej skúšky, a to najskôr 30 kalendárnych dní od oznámenia výsledku skúšky.