Autorizujúcim orgánom pre oblasť celoživotného vzdelávania je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom svojej priamoriadenej organizácie Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).

Jeho úlohou v systéme overovania kvalifikácií je prostredníctvom ŠIOV v rámci pilotného nastavovania udeľovanie autorizácie autorizovaným inštitúciámautorizovaným osobám na základe stanovených kritérií na udelenie autorizácie. Pod autorizáciou rozumieme udelenie dokladu oprávňujúceho vykonávať overovanie kvalifikácie.

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) :

 • prijíma žiadosti o autorizáciu, eviduje potrebné doklady potvrdzujúce splnenie ustanovených kritérií a podmienok,
 • posudzuje spôsobilosť žiadateľa o štatút "Autorizovanej inštitúcie" na overenie kvalifikácie, po splnení podmienok definovaných sektorovými expertmi,
 • vydáva doklad o autorizácii do 90 dní odo dňa doručenia :
  • ak žiadosť neobsahuje všetky požadované prílohy, lehota 90 kalendárnych dní sa uplatní až po doručení všetkých potrebných dokumentov,
  • ak žiadateľ nepriloží všetky požadované prílohy do 30 dní od vyzvania, ŠIOV žiadosť zamietne,
 • vydá rozhodnutie na obdobie 5 rokov odo dňa vydania posledného rozhodnutia,
  • o predĺženie je možné požiadať v lehote najmenej 90 kalendárnych dní pred skončením platného oprávnenia.

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) :

 • vedie verejne prístupný Register Autorizovaných inštitúcií /AI/,
 • vedie verejne prístupný Register autorizovaných osôb /AO/,
 • vedie verejne prístupný Register národných garantov /NG/,
 • je oprávnený kontrolovať dodržiavanie povinností AI alebo AO a spĺňanie kritérií zo strany autorizovaných inštitúcií, autorizovaných osôb a národných garantov počas platnosti autorizácie, resp. menovania,
 • je oprávnený udeľovať sankcie za nedodržiavanie podmienok zo strany AI, AO a NG,
 • požadovať nápravu nedostatkov v určenej lehote,
 • uskutočniť výmaz  z  Registra autorizovaných inštitúcií, Registra autorizovaných osôb a Registra národných garantov v prípade závažných porušení zo strany AI alebo AO, či o zrušení menovania NG.