Autorizujúcim orgánom pre oblasť celoživotného vzdelávania je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa §17 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. 

Jeho úlohou v systéme overovania kvalifikácií je tiež udeľovanie autorizácie autorizovaným inštitúciámautorizovaným osobám na základe stanovených kritérií na udelenie autorizácie. Pod autorizáciou rozumieme udelenie oprávnenia vykonávať overovanie kvalifikácie.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo ním poverená organizácia:

 • prijíma žiadosti o autorizáciu, eviduje potrebné doklady potvrdzujúce splnenie ustanovených kritérií a podmienok,
 • v stanovenej lehote vydáva rozhodnutia o udelení, resp. neudelení autorizácie,
 • posudzuje spôsobilosť žiadateľa o štatút "Autorizovanej inštitúcie" na overenie kvalifikácie, po splnení podmienok definovaných sektorovými expertmi.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo ním poverená organizácia:

 • vydá rozhodnutie o autorizácii do 90 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti (vrátane požadovaných príloh),
  •  ak žiadosť neobsahuje všetky požadované prílohy, lehota 90 kalendárnych dní sa uplatní až po doručení všetkých potrebných dokumentov,
  • ak žiadateľ nepriloží všetky požadované prílohy do 30 dní od vyzvania, MŠVVaŠ SR (alebo ním poverená organizácia) žiadosť zamietne,
 • vydá rozhodnutie na obdobie 5 rokov odo dňa vydania posledného rozhodnutia,
  • o predĺženie je možné požiadať v lehote najmenej 90 kalendárnych dní pred skončením platného oprávnenia.

 

Autorizujúci orgán alebo ním poverená organizácie vedie verejne prístupní Register Autorizovaných inštitúcií, autorizovaných osôb a národných garantov na overovanie kvalifikácií.

 • autorizované inštitúcie a autorizované osoby vedie v Registri Autorizovaných inštitúcií (AI), resp. autorizovaných osôb (AO) na základe získania oprávnenia na výkon činnosti autorizovaných inštitúcií, resp. autorizovaných osôb,
 • národných garantov vedie v Registri Národných garantov na základe menovania MŠVVaŠ SR.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako autorizujúci orgán (alebo ním poverená organizácia):

 • je oprávnené kontrolovať dodržiavanie povinností AI alebo AO a spĺňanie kritérií zo strany autorizovaných inštitúcií, autorizovaných osôb a národných garantov počas platnosti autorizácie, resp. menovania,
 • je oprávnené udeľovať sankcie za nedodržiavanie podmienok zo strany AI, AONG,
 • požadovať nápravu nedostatkov v určenej lehote,
 • rozhodnúť o odobratí autorizácie v prípade závažných porušení zo strany AI alebo AO, či o zrušení menovania NG.