Autorizujúcim orgánom pre oblasť celoživotného vzdelávania je MŠVVaŠ SR podľa §17 zákona č. 575/2001 Z. z. o  organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Jeho úlohou v systéme overovania kvalifikácií je okrem iného udeľovanie autorizácie autorizovaným inštitúciám a autorizovaným osobám na základe stanovených kritérií na udelenie autorizácie. Pod autorizáciou rozumieme udelenie oprávnenia vykonávať overovanie kvalifikácie.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo ním poverená organizácia prijíma žiadosti o autorizáciu, eviduje potrebné doklady potvrdzujúce splnenie ustanovených kritérií a podmienok a v stanovenej lehote vydáva rozhodnutia o udelení, resp. neudelení autorizácie. Posudzuje spôsobilosť žiadateľa o štatút AI na overovanie kvalifikácie, pre ktorú je žiadaná autorizácia, na základe splnenia podmienok, definovaných sektorovými expertmi.  

MŠVVaŠ SR alebo ním poverená organizácia vydá rozhodnutie o autorizácii do 90 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti vrátane požadovaných príloh. Pokiaľ žiadosť neobsahuje všetky požadované prílohy, lehota 90 kalendárnych dní sa uplatňuje až po doručení všetkých potrebných dokumentov.  Pokiaľ žiadateľ nepriloží všetky požadované prílohy do 30 dní od vyzvania, MŠVVaŠ SR (alebo ním poverená organizácia)  žiadosť zamietne.   Rozhodnutie o autorizácii je vydávané na obdobie 5 rokov odo dňa vydania posledného rozhodnutia. O predĺženie je možné požiadať v lehote najmenej 90 kalendárnych dní pred skončením platného oprávnenia.

Autorizujúci orgán alebo ním poverená organizácia vedie verejne prístupný register autorizovaných inštitúcií, autorizovaných osôb a národných garantov na overovanie kvalifikácií.  Autorizované inštitúcie a autorizované osoby vedie v registri AI, resp. AO na základe získania oprávnenia na výkon činnosti AI, resp. AO. Národných garantov  vedie v registri NG na základe menovania MŠVVaŠ SR.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako autorizujúci orgán (alebo ním poverená organizácia)  je oprávnené kontrolovať dodržiavanie povinností AI alebo AO a spĺňanie kritérií zo strany autorizovaných inštitúcií, autorizovaných osôb a národných garantov počas platnosti autorizácie, resp. menovania. Je tiež oprávnené udeľovať sankcie za nedodržanie podmienok zo strany AI, AO a NG, požadovať nápravu nedostatkov v určenej lehote, ale aj rozhodnúť o odobratí autorizácie v prípade závažných porušení zo strany AI alebo AO, či o zrušení menovania NG.