Národná sústava kvalifikácií je verejne prístupný register, ktorý obsahuje opisy kvalifikácií rozlišovaných a overovaných na Slovensku. Jej cieľom je vytvoriť jednotný a transparentný systém, ktorý vychádza z predpokladu, že zručnosti, vedomosti a kompetencie potrebné na získanie kvalifikácie môžeme získať rôznymi cestami vzdelávania a učenia sa:

 • formálnym vzdelávaním – prebieha v škole a vedie k získaniu diplomu alebo potvrdenia o vzdelaní;

 • neformálnym vzdelávaním – prebieha na pôde rôznych vzdelávacích inštitúcií mimo školského vzdelávania;

 • informálnym učením sa – prebieha ako prirodzená súčasť našich životov kdekoľvek, kedykoľvek a nemusí byť zámerné (napr. učenie sa v rodine, na pracovisku, v rámci našich koníčkov a pod.).

Národná sústava kvalifikácií rozširuje možnosti získania kvalifikácie neformálnym vzdelávaním a informálnym učením sa. Ktokoľvek sa bude môcť dať zo svojich schopností preskúšať pred odbornou komisiou a získať tak osvedčenie o kvalifikácii.

Vyučený pekár Erik nenašiel po škole prácu v odbore, ale ponúkli mu miesto murára v jednej stavebnej firme. S prácou bol spokojný a chcel v murárčine pokračovať. Po desiatich rokoch firma zanikla, a tak si Erik musel hľadať novú prácu. Nový zamestnávateľ však od Erika požaduje nielen prax, ale aj vyhovujúce vzdelanie či kvalifikáciu. Vďaka Národnej sústave kvalifikácií sa Erik môže dať preskúšať pred odbornou komisiou. Tá potvrdí jeho zručnosti a vydá mu osvedčenie o tom, že jeho znalosti a vedomosti v oblasti murárčiny sú také kvalitné ako u absolventov príslušného odboru. Erik pritom svoje schopnosti získal informálnym učením sa na pracovisku.

Nosnou kostrou Národnej sústavy kvalifikácií sú karty kvalifikácií, v ktorých verejnosť nájde tzv. kvalifikačné a hodnotiace štandardy:

 • kvalifikačný štandard predstavuje súhrn vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré sú potrebné na nadobudnutie príslušnej kvalifikácie;

 • hodnotiaci štandard predstavuje súhrn kritérií, organizačných a metodických postupov, materiálnych, technických a priestorových predpokladov na overovanie dosiahnutých kvalifikačných štandardov.

Práve hodnotiace štandardy sú z pohľadu praktického využívania Národnej sústavy kvalifikácií jej najdôležitejšou časťou. Na ich základe prebiehajú skúšky na overenie kvalifikácií.

 

Slovenský kvalifikačný rámec

Každá kvalifikácia je priradená k jednej z ôsmich úrovní Slovenského kvalifikačného rámca a Európskeho kvalifikačného rámca. Ide o nástroje, ktoré robia kvalifikácie transparentnejšími, prehľadnejšími a umožňujú porovnávať naše kvalifikácie s kvalifikáciami v zahraničí. Zahraničný zamestnávateľ, ktorý nepozná slovenský vzdelávací systém, získa lepší prehľad o úrovni kvalifikácie. Tento nástroj môže teda pomôcť aj ľuďom usilujúcim sa o pracovné uplatnenie na európskom trhu.

Kristína skončila strednú odbornú školu chemickú a ihneď sa zamestnala v chemickom priemysle. Po niekoľkých rokoch sa rozhodla odísť za priateľom do Nemecka. Snažila sa nájsť uplatnenie vo svojom odbore, ale nemecký zamestnávateľ, ktorý nepoznal slovenský vzdelávací systém, mal problém určiť jej kvalifikáciu. Vďaka Slovenskému kvalifikačnému rámcu a referencovaniu k Európskemu kvalifikačnému rámcu bude zamestnávateľ vedieť, na akej úrovni sa nachádza jej kvalifikácia. Šance Kristíny na získanie práce v rámci jej odboru sa tak zvýšia. 

 

Prepojenie vzdelávania a pracovného trhu

Roky sa diskutuje o lepšom prepojení  vzdelávacieho systému s reálnymi potrebami pracovného trhu. Národná sústava kvalifikácií umožňuje zamestnávateľom predkladať svoje potreby a požiadavky na vzdelávacie výstupy. Pedagógom a odborníkom v oblasti vzdelávania ponúka pomoc pri tvorbe obsahu vzdelávacích programov, aby absolvent lepšie vyhovoval potrebám praxe.

 

Národná sústava kvalifikácií prináša:

 • možnosť dať si overiť kvalifikáciu získanú mimo formálneho vzdelávania,

 • lepšie pracovné uplatnenie na Slovensku aj v krajinách Európskej únie,

 • prenos požiadaviek sveta práce do vzdelávania,

 • zvýšený záujem verejnosti o celoživotné vzdelávanie,

 • rast zamestnanosti na Slovensku,

 • verejnú informovanosť o všetkých celoštátne uznávaných kvalifikáciách.