Národná sústava kvalifikácií je verejný register, ktorý obsahuje opisy kvalifikácií uznávaných na Slovensku. Jej zámerom je vytvoriť jednotný a transparentný systém uznávania kvalifikácií. Vychádza z predpokladu, že zručnosti, vedomosti a kompetencie, ktoré sú potrebné na získanie kvalifikácie, môžeme získať rôznymi cestami vzdelávania a učenia sa:
  • formálnym vzdelávaním - prebieha v škole a vedie k získaniu diplomu alebo potvrdenia o vzdelaní,
  • neformálnym vzdelávaním - prebieha na pôde rôznych vzdelávacích inštitúcií mimo školského vzdelávania,
  • informálnym učením sa - prebieha ako prirodzená súčasť našich životov kdekoľvek a kedykoľvek - v rodine, na pracovisku, v rámci našich koníčkov, a pod.
Národná sústava kvalifikácií teda prináša inováciu v tom, že rozšíri možnosti uznávania kvalifikácie získanej aj neformálnym vzdelávaním alebo informálnym učením sa. Ktokoľvek sa bude môcť nechať zo svojich schopností preskúšať pred odbornou komisiou, a získať tak osvedčenie o kvalifikácií.

Vyučený pekár Erik nenašiel po škole prácu v odbore, ale ponúkli mu miesto murára v jednej stavebnej firme. S prácou bol spokojný a chcel v murárčine pokračovať. Po desiatich rokoch firma zanikla, a tak si Erik musel hľadať novú prácu. Nový zamestnávateľ však od Erika požaduje nielen prax, ale aj vyhovujúce vzdelanie, či kvalifikáciu. Vďaka Národnej sústave kvalifikácií sa Erik môže nechať preskúšať pred odbornou komisiou. Tá potvrdí jeho zručnosti a vydá mu osvedčenie o tom, že jeho znalosti a vedomosti v oblasti murárčiny sú také kvalitné ako u absolventov príslušného odboru. Erik pritom svoje schopnosti získal informálnym učením sa na pracovisku. 

Nosnou kostrou Národnej sústavy kvalifikácií sú karty kvalifikácií, v ktorých verejnosť nájde tzv. kvalifikačné a hodnotiace štandardy. 
  • kvalifikačný štandard - súhrn vedomostí, zručností a schopností potrebných na nadobudnutie príslušnej kvalifikácie.
  • hodnotiaci štandard - súhrn kritérií, organizačných a metodických postupov na overovanie a hodnotenie dosiahnutej odbornej spôsobilosti pre vykonávanie kvalifikácie.
Práve hodnotiacie štandardy sú z pohľadu praktického využívania Národnej sústavy kvalifikácií jej najdôležitejšou časťou. Na základe nich prebiehajú skúšky na overenie kvalifikácie.


Slovenský kvalifikačný rámec

Každá kvalifikácia je priradená k jednej z ôsmich úrovní Slovenského kvalifikačného rámca a Európskeho kvalifikačného rámca. Ide o nástroje, ktoré robia kvalifikácie transparentnejšími, prehľadnejšími a umožňujú porovnávať naše kvalifikácie s kvalifikáciami v zahraničí. Zahraničný zamestnávateľ, ktorý nepozná slovenský vzdelávací systém, získa lepší prehľad o úrovni kvalifikácie. Tento nástroj  môže teda pomôcť aj ľuďom usilujúcim sa o pracovné uplatnenie na európskom trhu. 

Kristína skončila Strednú odbornú školu chemickú a ihneď sa zamestnala v chemickom priemysle. Po niekoľkých rokoch sa rozhodla odísť za priateľom do Nemecka. Snažila sa nájsť uplatnenie vo svojom odbore, ale nemecký zamestnávateľ, ktorý nepoznal slovenský vzdelávací systém, mal problém určiť jej kvalifikáciu. Vďaka Slovenskému kvalifikačnému rámcu a referencovaniu k Európskemu kvalifikačnému rámcu, bude zamestnávateľ vedieť, na akej úrovni sa nachádza jej kvalifikácia. Šance Kristíny na získanie práce v rámci jej odboru sa tak zvýšia. 

Prepojenie vzdelávania a pracovného trhu

Roky sa diskutuje o lepšom prepojení pracovného trhu a vzdelávacieho systému. Národná sústava kvalifikácií umožňuje zamestnávateľom komunikovať s celým vzdelávacím systémom a predkladať mu svoje požiadavky na vzdelávacie výstupy. Pre pedagógov a odborníkov v oblasti vzdelávania predstavuje zase pomocníka pri tvorbe obsahu vzdelávacích programov a smerovaní vyučovacieho procesu tak, aby absolvent lepšie vyhovoval potrebám praxe.

Národná sústava kvalifikácií teda prináša možnosť nechať si uznať kvalifikáciu získanú mimo formálneho vzdelávania, lepšie pracovné uplatnenie v krajinách Európskej únie, lepšie prepojenie zamestnávateľov a vzdelávacieho systému, zvýšený záujem verejnosti o celoživotné vzdelávanie a v konečnom dôsledku aj rast zamestnanosti na Slovensku.