Národná sústava kvalifikácií je určená pre všetkých, ktorí hľadajú nové uplatnenie na pracovnom trhu, chcú si doplniť svoje vzdelanie či potvrdiť novú kvalifikáciu. Škola je dnes síce stále tou najdôležitejšou vzdelávacou inštitúciou, ktorá nás pripravuje na život, ale nie je ani zďaleka jedinou. Učíme sa celý život - na rôznych kurzoch, v práci, čítaním kníh alebo v rámci našich koníčkov. Mnohí tak majú vedomosti alebo zručnosti, ktoré nezískali v škole, a preto ich nevedia „zdokladovať“ napríklad výučným listom, alebo diplomom. Vďaka Národnej sústave kvalifikácií si však môžu nechať tieto schopnosti overiť a uznať novú kvalifikáciu. Uznanie kvalifikácie je teda akýmsi formálnym potvrdením našich schopností a taktiež znamená širšie možnosti pri hľadaní práce, kariérnom postupe či vyšších platových nárokoch v aktuálnej práci. 

Národná sústava kvalifikácií zjednocuje nároky na jednotlivé kvalifikácie a popisuje rôzne cesty ich získavania. Vytvára tak jednotný, prehľadný a transparentný systém uznávania kvalifikácií, z ktorého môžu ťažiť jednotlivci, zamestnávatelia, ako aj vzdelávacie inštitúcie pri tvorbe vzdelávacích programov. Jednotlivcov navyše motivuje k celoživotnému vzdelávaniu, pretože si výsledky tohto vzdelávania a učenia sa môžu nechať formálne potvrdiť. 

Vďaka prepojeniu Národnej sústavy kvalifikácií na Slovenský kvalifikačný rámec a Európsky kvalifikačný rámec budú navyše kvalifikácie zrozumiteľnejšie aj v iných štátoch Európskej únie. 

„Jedným z cieľov Národnej sústavy kvalifikácií je motivovať ľudí, aby sa aktívnejšie zapájali do celoživotného vzdelávania. Aby sa nebáli tohto slova, pod ktorým sa nemusí skrývať nutnosť vrátiť sa do školských lavíc, ale pochopili, že sa učia napríklad aj prostredníctvom práce, svojich koníčkov. Národná sústava kvalifikácií umožní ľuďom nechať si  formálne potvrdiť výsledky takéhoto vzdelávania,“ hovorí Alexandra Junášková, projektová manažérka národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií.