So zvyšujúcimi sa požiadavkami pracovného trhu sa do povedomia verejnosti čoraz častejšie dostáva pojem celoživotné vzdelávanie. Označujú sa ním všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Delí sa na:
a) školské vzdelávanie, 
b) ďalšie vzdelávanie.

Školským vzdelávaním rozumieme výchovu a vzdelávanie uskutočňované v materských školách, základných školách, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a štúdium v akreditovaných študijných programoch na vysokých školách.

Ďalšie vzdelávanie je vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho vzdelávania nadväzujúce na školské vzdelávanie. Umožňuje získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu, doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní či uspokojiť vlastné záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti.

Patrí sem ďalšie odborné vzdelávanie a kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích programoch, ktorými si doplňujeme a prehlbujeme našu kvalifikáciu, rekvalifikačné vzdelávanie, ktoré vedie k získaniu novej čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie, ale aj záujmové, občianske vzdelávanie a vzdelávanie seniorov, ktorými si len rozvíjame našu osobnosť, uspokojujeme naše záujmy alebo sa zapájame do života občianskej spoločnosti.