O vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti môže požiadať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla najneskôr v deň konania skúšky vek 18 rokov a má ukončenú povinnú školskú dochádzku.

Žiadosť musí spĺňať formálne podmienky a obsahovať prílohy, ktoré sú zadefinované v zákone č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. 

Odbornú spôsobilosť uchádzača pri skúške overuje a hodnotí skúšobná komisia oprávnenej inštitúcie, ktorú tvorí predseda a traja ďalší členovia.

Oprávnená inštitúcia je oprávnená požadovať od uchádzača poplatok za vykonanie skúšky v maximálnej hodnote 300 eur. Rovnako je oprávnená požadovať poplatok za vykonanie opravnej skúšky, taktiež v maximálnej hodnote 300 eur.

Priebeh skúšky

Oprávnená inštitúcia zašle uchádzačovi do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o vykonanie skúšky oznámenie o termíne konania skúšky a zoznam požiadaviek na úspešné absolvovanie skúšky spolu s hodnotiacimi štandardmi na danú čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu. 

Skúšku možno vykonať najskôr po uplynutí 21 dní odo dňa doručenia oznámenia uchádzačovi, najneskôr však do štyroch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o vykonanie skúšky.

Ak sa uchádzač zo zdravotných dôvodov alebo iných závažných dôvodov nemôže zúčastniť skúšky v stanovenom termíne, môže s uvedením dôvodov písomne požiadať o určenie iného termínu konania skúšky. Žiadosť musí byť doručená oprávnenej inštitúcii najneskôr dva dni pred pôvodným termínom konania skúšky. Zmeškanie tejto lehoty môže oprávnená inštitúcia odpustiť uchádzačovi zo závažných dôvodov.

Skúška je verejná a uskutočňuje sa pred skúšobnou komisiou oprávnenej inštitúcie. Pred začatím skúšky uchádzač predloží predsedovi skúšobnej komisie doklad totožnosti.

Skúšku tvorí teoretická časť a praktická časť v závislosti od charakteru pracovnej činnosti, na ktorej výkon sa overuje dosiahnutá odborná spôsobilosť a ktorá je určená hodnotiacim štandardom. Môže sa uskutočniť v písomnej forme, ústnej forme alebo praktickej forme, prípadne kombináciou všetkých foriem. 

Uchádzač vykoná skúšku úspešne, ak splní požiadavky určené v hodnotiacom štandarde. Skúšobná komisia sa na výsledku skúšky uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.
Oprávnená  inštitúcia zašle uchádzačovi, ktorý vykonal skúšku úspešne, osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii do desiatich dní odo dňa vykonania skúšky. Ak uchádzač vykonal skúšku neúspešne, oprávnená inštitúcia zašle uchádzačovi písomné oznámenie o výsledku skúšky do desiatich dní odo dňa vykonania skúšky. 

Uchádzač, ktorý vykonal skúšku neúspešne, môže požiadať do 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o výsledku skúšky oprávnenú inštitúciu o vykonanie opravnej skúšky. Opravná skúška sa uskutoční najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o vykonanie opravnej skúšky.