štvrtok, 24. júl 2014
Národný projekt Tvorba národnej sústavy kvalifikácií významne napreduje, o čom svedčí splnenie ďalšej čiastkovej úlohy - vytvorenie Národnej rady pre vzdelávanie a kvalifikácie (NRVK).

NRVK je najvyšší schvaľovací a monitorovací orgán národného projektu, pričom jej vplyv a pôsobenie presahuje rámec projektu. Ide o nadrezortnú národnú autoritu, ktorá bude aj po skončení projektu zodpovedať za schvaľovanie obsahu a podoby Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií.

Najvýznamnejšou funkciou NRVK je schvaľovanie úplných a čiastočných kvalifikácií. Okrem toho tiež monitoruje zaraďovanie kvalifikácií na jednotlivé referenčné úrovne Národného kvalifikačného rámca, zodpovedá za samotnú štruktúru Národnej sústavy kvalifikácií a Národného kvalifikačného rámca či vydáva stanoviská k novým kvalifikačným a hodnotiacim štandardom. K činnostiam tejto autority patrí aj vydávanie odporúčaní a stanovísk k legislatívnym zmenám v oblasti vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

Členov NRVK menujú rezortné ministerstvá, orgány štátnej správy a samosprávy, stavovské a profesijné organizácie, odborové zväzy, asociácie škôl a ďalšie inštitúcie. NRVK zasadá každý mesiac.
Výsledkom národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií budú dva verejne prístupné registre - Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec.

Národná sústava kvalifikácií vytvorí pôdu pre uznávanie kvalifikácií, získaných neformálnou a informálnou cestou. Ktokoľvek sa bude môcť nechať preskúšať pred odbornou komisiou a získať tak doklad o kvalifikácií, teda o schopnostiach, ktoré získal napríklad v praxi, alebo v rámci celoživotného vzdelávania. Takto získaná kvalifikácia bude navyše vďaka Národnému kvalifikačnému rámcu platiť v celej Európskej únii.
Národná sústava kvalifikácií navyše umožní zamestnávateľom komunikovať so vzdelávacím systémom a predkladať mu svoje požiadavky pracovného trhu. Taktiež pre pedagógov a odborníkov na vzdelávanie predstavuje sústava kvalitného pomocníka pri tvorbe obsahu a smerovaní vyučovacieho procesu. Oba registre budú dokončené v októbri budúceho roka. 
Príloha tlačovej správy: