utorok, 24. jún 2014
Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky Eurobarometer sa len niečo viac ako polovica (56 %) európskych občanov domnieva, že ich kvalifikácia získaná doma bude uznaná aj v iných štátoch Európskej únie. Naopak, 23 % respondentov prieskumu si myslí, že ich kvalifikácia im nebude uznaná v zahraničí. Na Slovensku takto odpovedalo až 28 % respondentov.

Eurobarometer sa pýtal aj to, s akými ťažkosťami sa respondenti stretávali vo vzťahu ku kvalifikáciám, keď chceli pracovať alebo študovať v zahraničí. Jeden zo šiestich (17 %) opýtaných uviedol, že nemal dostatok informácií o tom, či ich kvalifikáciu uznáva aj iný štát. 12 % respondentov zase odpovedalo, že im ich kvalifikáciu neuznal potenciálny zamestnávateľ.

Podľa odborníčky Ildikó Pathóovej sú tieto výsledky reálne a zobrazujú skutočný stav vnímania ľudí tém okolo uznávania kvalifikácií.

Vzhľadom na vysokú nezamestnanosť v Európe a zvyšujúcu sa pracovnú mobilitu ide o veľmi aktuálny problém. Predovšetkým krajiny zo západnej Európy lákajú imigrantov s nejasnými dokladmi o vzdelaní a kvalifikáciách, ale aj pracovníkov, ktorí nadobudli svoje znalosti a zručnosti neformálnym vzdelávaním alebo pracovnou praxou.

„Zahraničie láka predovšetkým mladých ľudí, čerstvých absolventov, dostatočne ambicióznych a jazykovo zdatných, ktorých láka cesta úspešnej kariéry. Na druhej strane láka aj tých, pre ktorých je získanie práce doma beznádejné, nehovoriac o uznávaní kvalifikácií,“ povedala Pathóová.  

Európska únia sa už dlhšiu dobu usiluje o zjednotenie uznávania kvalifikácií medzi jej členskými štátmi. Základom je Európsky kvalifikačný rámec - nástroj podporujúci prenos a uznávanie kvalifikácií medzi jednotlivými štátmi. O existencii Európskeho kvalifikačného rámca však doposiaľ počulo len 12 % respondentov Eurobarometra. 

Uznávaniu kvalifikácií Slovákov v zahraničí má pomôcť národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií, ktorý minulý rok spustil Štátny inštitút odborného vzdelávania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre uznávanie kvalifikácií získaných neformálnou a informálnou cestou, ktoré budú plne akceptovateľné nielen u nás, ale aj v celej Európskej únii.

„Chceme, aby všetci tí, ktorí majú chuť sa ďalej vzdelávať, vedeli, prečo to majú robiť, kde hľadať vzdelávacie programy a samozrejme je dôležité aj to, aké výhody im z toho vyplynú,“ uviedla Pathóová, ktorá pôsobí v projekte ako vedúca pracovnej skupiny pre tvorbu Národného kvalifikačného rámca.

Jedným z výstupov projektu je totiž práve zrevidovaný Národný kvalifikačný rámec, ktorý umožní porovnávanie kvalifikácií so zahraničím prostredníctvom ich referencovania voči Európskemu kvalifikačnému rámcu.

Na príprave Národnej sústavy kvalifikácií a Národného kvalifikačného rámca pracuje takmer 1200 odborníkov z prostredia inštitúcií odborného školstva, celoživotného vzdelávania, zamestnávateľských zväzov, združení, komôr, odborových zväzov a ďalších profesijných a stavovských organizácií.

Projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného programu Vzdelávanie. Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec budú verejnosti predstavené v októbri budúceho roka.
Príloha tlačovej správy: