utorok, 4. november 2014
Záujem Slovákov o rekvalifikácie rastie, aj keď si musia rekvalifikačné kurzy financovať väčšinou sami. Aj takéto závery zistil prieskum, ktorý zrealizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií.

Prieskum sa uskutočnil medzi poskytovateľmi rekvalifikačných kurzov. Z výsledkov vyplýva, že približne tretina z nich vníma záujem o rekvalifikačné kurzy pozitívne a asi polovica priemerne. Zároveň viac ako polovica respondentov si myslí, že záujem o rekvalifikácie v posledných troch rokoch rástol.
Ďalším zaujímavým zistením je, že rekvalifikačné kurzy si väčšinou financujú uchádzači týchto kurzov sami.  Odpovedala tak takmer polovica respondentov. Podľa zhruba pätiny respondentov financujú kurzy alebo online kurzy najčastejšie zamestnávatelia a rovnaký podiel tvrdí, že úrad práce.

Poskytovatelia rekvalifikačných kurzov považujú cenu za rekvalifikačné kurzy za prijateľnú, myslia si však aj to, že ľudia nie sú dostatočne informovaní o možnostiach a ponuke rekvalifikačných kurzov, alebo že štát nedostatočne podporuje prístup k rekvalifikáciám.

Väčšina poskytovateľov rekvalifikácií by privítala jednotnú definíciu kvalifikácií a zhodujú sa, že by sa tým skvalitnila ponuku rekvalifikačných kurzov. „Toto je jedno zo zistení, ktoré má veľký význam pre náš projekt, keďže jednotné zadefinovanie kvalifikácií, teda súboru vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré musí držiteľ určitej kvalifikácie ovládať, je jeden z hlavných cieľov národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií,“ vysvetľuje manažér publicity národného projektu a autor prieskumu Martin Vančo.

Z prieskumu vyplynulo aj to, že minimálne dvaja z piatich poskytovateľov rekvalifikácií nezisťujú mieru uplatniteľnosti absolventov ich kurzov na pracovnom trhu. Z ďalších odpovedí je tiež zrejmé, že väčšina účastníkov rekvalifikačných kurzov je v dobe navštevovania týchto kurzov zamestnaná a ich motiváciou preto bude asi skôr zmena povolania alebo ďalší kariérny rast.
„Veríme, že výsledky prieskumu prispejú k posilneniu odbornej diskusie o systéme rekvalifikácií a v konečnom dôsledku aj k úspešnej realizácii národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií. Práve vznikajúca Národná sústava kvalifikácií by mala ponúknuť riešenia existujúcich problémov nadobúdania nových kvalifikácií,“ tvrdí Vančo.

Národný projekt prinesie občanom komplexný pohľad na slovenský kvalifikačný systém, ich triedenie, cesty vedúce k ich získaniu alebo uznaniu či legislatívu upravujúcu kvalifikácie v špecifických prípadoch - napríklad pri regulovaných povolaniach. Pripraví tiež pôdu pre uznávanie kvalifikácií získaných mimo škôl - neformálnym a informálnym vzdelávaním.