streda, 30. júl 2014
Práce na projekte Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií (NSK) úspešne napredujú. Experti ocenili zorganizovanie odborného semináru k projektu a pozitívne vnímajú mobilizáciu v oblasti vytvárania Sektorových rád a organizáciu prvých zasadnutí Sektorových rád. NSK môže pomôcť tisíckam Slovákov lepšie sa uplatniť na trhu práce u nás, i v zahraničí. Ide o vytvorenie sústavy kvalifikácií a ich referencovanie k Európskemu kvalifikačnému rámcu, čo im uľahčí uznávanie kvalifikácií v celej Európe. NSK súčasne pomôže zosúladiť potreby trhu a obsah vzdelávania a tiež umožní ľuďom získať uznanie ich kvalifikácie, ktorú nadobudli praxou. Projekt Tvorba NSK nadväzuje na projekt Národná sústava povolaní (NSP) a iné národné projekty a pri jeho realizácii sa budú v plnej miere využívať ich výstupy.


Zorganizovaním odborného semináru k projektu Tvorba NSK so zástupcami zamestnávateľských zväzov, sociálnych partnerov a iných profesijných združení v Bratislave sa oficiálne odštartovala časť projektu s názvom Služby NSK. Jeho cieľom bolo predstaviť projekt, ako aj Asseco CE a špecifikovať, čo v rámci projektu táto spoločnosť zabezpečuje. Odprezentoval sa tiež tím, ktorý bude na projekte pracovať, vrátane tajomníkov pre Sektorové rady. Identifikované boli aktivity na najbližšie obdobie a predovšetkým sa nadviazali kontakty s ľuďmi, ktorí zohrávajú významnú úlohu pri fungovaní Sektorových rád a sú vo svojich oblastiach rešpektovanými lídrami. „Od prvých chvíľ sme začali intenzívne komunikovať so zástupcami Sektorových rád a uskutočnili veľa pracovných stretnutí, ktorých účelom bola mobilizácia a vytvorenie Sektorových rád, predstavenie projektu, dodávok, metodík a zosúladenie predstáv o forme vzájomnej spolupráce,“ vysvetľuje Marek Fano, manažér projektu Tvorba NSK v spoločnosti Asseco Central Europe. „Výsledkom tohto snaženia sa je, že sa nám počas dovolenkového obdobia zatiaľ podarilo zvolať prvé tri zasadnutia Sektorových rád a máme v pláne počas augusta a septembra zorganizovať ďalších približne 13 zasadnutí,“ dodáva Marek Fano. K najaktívnejším Sektorovým radám patria napríklad Energetika, plyn a elektrina; Automobilový priemysel a strojárstvo; Ťažba a úprava surovín a geológia; Chémia a farmácia; Stavebníctvo, geodézia a kartografia; Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch; Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby. Paralelne sa pracuje aj na mobilizácii a vytvorení takých Sektorových rád, ktoré sa zatiaľ nesformovali alebo neboli v poslednom období zahrnuté v žiadnom národnom projekte. Cieľom je do konca novembra uskutočniť prvé zasadnutia všetkých Sektorových rád, a pre vybrané Sektorové rady zorganizovať aj druhé zasadnutia.


Otázky a následná diskusia sa počas zasadnutí Sektorových rád prirodzene týkajú predovšetkým toho, či projekt Tvorba NSK nadväzuje na iné národné projekty (NSP I a NSP II) a ako sa budú pri jeho realizácii využívať výstupy z týchto projektov. Odborníkov ďalej zaujíma, aké bude organizačné zabezpečenie projektu a akú má realizátor predstavu o vzájomnej spolupráci. V neposlednom rade sa pýtajú na metodiku, ako sa budú definovať jednotlivé kvalifikácie. Počas prestávok sa diskusie uberajú skôr všeobecnejším smerom a prevládajú témy ohľadne fungovania trhu práce a požiadaviek zo strany zamestnávateľov na absolventov, ktorí vychádzajú zo vzdelávacieho systému. „Experti z radov zamestnávateľov sú pripravení na začatie prác projektu, ktorý má ambíciu prispieť k väčšiemu súladu medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce, teda dopytom zo strany zamestnávateľov,“ uvádza Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov SR. Jeho slová dopĺňa Július Hron, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR: „Automobilový priemysel zápasí s nedostatkom kvalifikovaných ľudí. Máme záujem o naštartovanie projektu, pretože v ňom vidíme zmysel. Bez prehodnotenia vzdelávacieho systému budú do praxe stále prichádzať stredne odborne vzdelaní ľudia, ktorí sú však absolútne nepripravení. Dovolím si tvrdiť, že od výstupov tohto projektu do veľkej miery závisí budúca konkurencieschopnosť automobilového priemyslu, ale aj celej slovenskej ekonomiky.“


Naštartovanie projektu a jeho udržateľná realizácia nie sú možné bez podpory a pomoci strešných organizácií – hlavných sociálnych partnerov, ako sú Republiková únia zamestnávateľov SR (RÚZ), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) a Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ), s ktorými realizátori projektu Tvorba NSK intenzívne spolupracujú a komunikujú. Čo sa týka štruktúry a skladby Sektorových rád, Asseco CE pozorne sleduje dianie v práve vznikajúcej Aliancii Sektorových rád, ktorá je zo zákona strešnou entitou a zriaďuje a koordinuje Sektorové rady. Z tohto dôvodu je skladba Sektorovej rady v línii s požiadavkami zákona a Aliancie Sektorových rád, a zahŕňa odborníkov z orgánov štátnej správy, zamestnávateľov a ich profesijných združení, vzdelávacieho systému, regionálne štruktúry a zástupcov samotných zamestnancov.


Ďalším veľkým míľnikom v projekte Tvorba NSK bolo odovzdanie celého balíka licencií k aplikačnému softvéru. Aplikačný softvér NSK slúži primárne na podporu činnosti a úloh jednotlivých subjektov v rámci časti projektu s názvom Služby NSK, ktorá je zameraná na tvorbu, schvaľovanie a následné publikovanie kariet kvalifikácie. Vďaka aplikačnému softvéru NSK sa zabezpečí, že jednotlivé karty kvalifikácie budú vytvorené v jednotnej štruktúre a bude zachovaná história generovaných zmien v rámci jednotlivých kariet kvalifikácie, ich bezpečná správa a archivácia, publikovanie a tlač v definovanom formáte. Predstavuje tiež nástroj podporujúci spoluprácu medzi všetkými subjektmi, ktoré sú v projekte zainteresované.