štvrtok, 14. máj 2015
Štátny inštitút odborného vzdelávania plánuje do konca roka zaškoliť tisíce ľudí na prácu s Národnou sústavou kvalifikáciou a Národným kvalifikačným rámcom. Tie zadefinujú karty kvalifikácií, ktoré budú slúžiť ako pomôcka pri tvorbe školských vzdelávacích programov. 

V tomto roku vrcholí národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií, v rámci ktorého sa zadefinuje, aké vedomosti a zručnosti potrebujeme na získanie rôznych kvalifikácií. Tieto opisy majú neskôr slúžiť ako pomôcka pri tvorbe štátnych a školských vzdelávacích programov alebo študijných programov. Vzdelávanie, ktoré bude vychádzať z kvalifikačných štandardov v Národnej sústave kvalifikácií, má zabezpečiť lepšie prepojenie na reálne potreby pracovného trhu a zamestnávateľov.

Štátny inštitút odborného vzdelávania chce preto ešte v tomto roku zaškoliť v rámci novovzniknutých vzdelávacích programov štyri a pol tisíc učiteľov, špecialistov v oblasti vzdelávania a zamestnávateľov na prácu s Národnou sústavou kvalifikácií. Vzdelávanie prebieha vo všetkých regiónoch Slovenska.

„Učitelia získavajú vedomosti v oblasti tvorby kvalifikačných a hodnotiacich štandardov pre učebné a študijné odbory, v ktorých sa pripravujú žiaci na výkon povolania. Naučia sa pracovať s databázou Národnej sústavy kvalifikácií a Národným kvalifikačným rámcom, ako aj zabezpečovať  prenos požiadaviek trhu práce do vzdelávacieho systému,“ vysvetľuje koordinátorka ďalšieho vzdelávania národného projektu Tvorba NSK Mária Fartelová.

Každý učiteľ získa po absolvovaní kurzu akreditovaného v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov šesť kreditov. Ďalší vzdelávací program je zase určený pre zamestnávateľov, ale aj špecialistov v oblasti vzdelávania či vysokoškolských učiteľov.

„Pre zamestnávateľov bude slúžiť Národná sústava kvalifikácií ako komunikačný nástroj medzi trhom práce a školami. Získajú tak priamy vplyv na ciele a obsah výučby na školách. Sú to totiž práve oni, ktorí  vedia jasne stanoviť požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré má dosiahnuť absolvent ako potenciálna pracovná sila,“ hovorí Fartelová.

Národná sústava kvalifikácií bude dokončená v novembri, kedy verejnosť nájde na internete tisícku popísaných kvalifikácií. Práve absolventi kurzov sa neskôr stanú tí, ktorí zabezpečia jej efektívne využívanie a lepšie prepojenie pracovného trhu s obsahom vzdelávania. Informácie o kurzoch sa nachádzajú na webovej stránke www.tvorbansk.sk.
Príloha tlačovej správy: