Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Klasifikácia študijných a učebných odborov sa riadi Vyhláškou Štatistického úradu č. 243 z 3. augusta 2012, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania.

Kódy odborov sa uvádzajú v 7-miestnom číselnom tvare (xxxxxxx). Prvé štyri pozície kódu (XXXXxxx) triedia odbory do skupín, podľa systémového usporiadania vied a náuk a vymedzujú odbor vzdelania v rámci skupiny. Piata pozícia kódu odboru (xxxxXxx) určuje stupeň dosiahnutého vzdelania. Šiesta a siedma pozícia kódu (xxxxxXX) umožňuje podrobnejšie členenie na zamerania študijného alebo učebného odboru.

Stredné školy

Sústava odborov vzdelávania sa člení na skupiny študijných odborov a skupiny učebných odborov označené číselným kódom a názvom skupiny. Skupina študijných odborov a skupina učebných odborov obsahuje príbuzné študijné odbory a príbuzné učebné odbory. Študijný odbor a učebný odbor možno členiť na odborné zamerania.

Vysoké školy

V súlade s § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spravuje sústavu študijných odborov Slovenskej republiky. Vysoké školy v Slovenskej republike môžu poskytovať vysokoškolské vzdelávanie iba v študijných odboroch uvedených v Sústave študijných odborov Slovenskej republiky.

Národná klasifikácia vzdelania

Národná klasifikácia vzdelania predstavuje systematické triedenie študijných a učebných odborov uvedených v Štatistickej klasifikácii odborov vzdelania s väzbou na Medzinárodnú klasifikáciu štandardov vzdelávania ISCED 11. ISCED predstavuje klasifikáciu vzdelávacích programov podľa ich obsahu. Jej úlohou sú napríklad štatistické zisťovania a porovnávania vzdelávacích programov na národnej aj medzinárodnej úrovni.

V Národnej klasifikácii vzdelania je členenie vzdelávacích programov podľa dosiahnutého stupňa vzdelania označené na piatej pozícii. Programy vzdelávania do roku 2012 boli členené v rozsahu od „0“ do „9“, v súčasnosti sú rozčlenené do 20-tich úrovní s označením „A“ až „V“.