pondelok, 12. jún 2023

Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike (NP SOK) sa blíži do cieľa. Prvé skúšky na overenie kvalifikácií prebehli už v novembri 2022 a postupne boli do projektu zapojené viaceré stavovské a profesijné organizácie, ako aj zamestnávatelia zo všetkých odvetví národného hospodárstva. V máji sa podarilo pilotne overiť kvalifikácie v 24 sektoroch národného hospodárstva. Najviac účastníkov o overenie priniesla spolupráca s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

 

 

 

 

 

 

Demografický vývoj, zmeny na trhu práce, ako aj globálne výzvy ukazujú, že v oblasti vzdelávania sa nemôžeme orientovať výlučne na školský systém. Stále aktuálnejšia je potreba fungujúceho celoživotného vzdelávania, ktoré prispeje k väčšej flexibilite zamestnancov a zároveň bude slúžiť aj uchádzačom o prácu z radov nezamestnaných. Práve tí sú totiž jednou z cieľových skupín projektu. Vďaka SOK si môžu dať overiť kvalifikáciu, ktorú získali mimo formálneho vzdelávania, čím zvýšia svoje šance na trhu práce. Na podporu tejto cieľovej skupiny sa zameral aj Štátny inštitút odborného vzdelávania. Práve za týmto účelom v januári tohto roku podpísal Memorandum o spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Jedným z jeho cieľov je prezentovať systém overovania kvalifikácií na národnej a regionálnej úrovni. Preto zástupcovia projektu vyrazili do regiónov, aby v spolupráci s úradmi práce pripravili informačno-poradenskú kampaň pre záujemcov o overenie kvalifikácie spomedzi nezamestnaných. V spolupráci s 19 vybranými pracoviskami ÚPSVaR absolvovali počas mája na východe Slovenska 56 osobných stretnutí so skupinami uchádzačov, pričom jednu skupinu tvorilo v priemere 30 nezamestnaných. Oslovených tak bolo viac ako 1500 potenciálnych uchádzačov o overenie kvalifikácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Správne nastavenie spolupráce s ÚPSVaR prinieslo vynikajúce výsledky a obojstrannú spokojnosť. Veríme, že prebiehajúca spolupráca pomôže uchádzačom o zamestnanie lepšie sa uplatniť na trhu práce.