streda, 29. marec 2023

Cieľom národného projektu Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike je ovplyvniť kvalifikovanosť pracovnej sily vytvorením systému overovania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Pre správne fungovanie systému je nevyhnutné vytvoriť kvalitný register národných garantov, autorizovaných osôb a inštitúcií. Dostatočným množstvom skutočných odborníkov, ktorí pôsobia v rolách národných garantov alebo autorizovaných osôb, ako aj oslovením a zapojením kvalitných inštitúcií zvyšujeme nielen pravdepodobnosť úspešnosti projektu, ale aj fungovania systému overovania kvalifikácií po jeho skončení.

Plánovaný počet národných garantov a autorizovaných inštitúcií v rámci projektu naplnený

Národní garanti sú vrcholní experti v oblasti kvalifikácií v jednotlivých odboroch, ktorí ďalej vzdelávajú budúce autorizované osoby a garantujú skúšky na overenie kvalifikácie. Zároveň sa spolupodieľajú na tvorbe hodnotiacich manuálov kvalifikácií. Naplnenie registra národných garantov je teda kľúčové pre správne fungovanie systému overovania kvalifikácií. Cieľom je zaradiť do registra národných garantov minimálne 75 osôb, čo sa už úspešne podarilo. Možnosť zapojenia ďalších potenciálnych národných garantov ale ostáva otvorená pre všetkých expertov, ktorí majú záujem prispieť k úspešnému naplneniu cieľov národného projektu.

Nemenej dôležitou súčasťou systému overovania kvalifikácií sú autorizované inštitúcie. V ich priestoroch budú prebiehať skúšky na overovanie kvalifikácií a preto je dôležité, aby mali  nielen dostatočné materiálno-technické vybavenie, ale aj skúsenosti s činnosťou priamo súvisiacou so vzdelávaním alebo priamo súvisiacou s overovanou kvalifikáciou, resp. skupinou kvalifikácií. Na základe pravidelných stretnutí, oslovovania potenciálnych inštitúcií a spoluprácou so sociálnymi partnermi sa podarilo vytvoriť projektom vyžadovanú sieť minimálne 120 inštitúcií, ktorá sa aj naďalej rozrastá.

Pilotné overovanie prebehlo už v ôsmich sektoroch

V nadväznosti na napĺňanie registrov sa podarilo úspešne spustiť pilotné overovanie kvalifikácií a zapojiť tých, ktorí sú pre systém najdôležitejší – účastníkov overovania. Vďaka prvým skúškam na overenie kvalifikácií už takmer 400 absolventov získalo osvedčenie o profesijnej kvalifikácii. Je dôležité, aby bolo dosah projektu cítiť aj v regiónoch a aby sa do pilotného overovania zapojili všetky sektory národného hospodárstva. Skúšky doposiaľ prebehli nielen v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici, Martine, Novákoch, Revúcej či Jelšave. Do pilotného overovania sa zapojila už tretina sektorov národného hospodárstva, a to Chémia a farmácia, Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport, Remeslá a osobné služby, Automobilový priemysel a strojárstvo, Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo, Potravinárstvo, Ťažba a úprava surovín, geológia. Veríme, že sa v dohľadnej dobe spustí pilotné overovanie aj vo zvyšných sektoroch a podarí sa tak vytvoriť efektívne fungujúci systém overovania kvalifikácií na Slovensku.