pondelok, 5. december 2022

V posledný novembrový pondelok sa v Banskej Bystrici uskutočnili prvé skúšky na overenie kvalifikácií v rámci národného projektu Systém overovania kvalifikácií v SR. Ako prví boli hodnotení uchádzači o overenie kvalifikácie Operátor strojov v nábytkárskej výrobe. Do pilotného overovania v rámci tejto kvalifikácie sa zapojilo 15 záujemcov. Išlo predovšetkým o zamestnancov v drevospracujúcom priemysle, ktorých kvalifikácia nadobudnutá v rámci školského vzdelávania nezodpovedala ich aktuálnej pracovnej činnosti. Práve vďaka národnému projektu dostali možnosť dať si overiť kvalifikáciu, ktorú niektorí z nich využívajú vo svojej práci už vyše 15 rokov.

Cesta prvých záujemcov k získaniu osvedčenia

Záujemcovia o overenie kvalifikácie museli na svojej ceste k získaniu osvedčenia o kvalifikácii prejsť niekoľkými krokmi. Všetko začalo dobre vedeným rozhovorom možných záujemcov so svojím zamestnávateľom, ktorý videl potenciál overenia kvalifikácie u svojich zamestnancov. Sú to ľudia, ktorí pracujú v danej oblasti už niekoľko rokov, tak prečo im neumožniť, aby získali aj oficiálny doklad o svojej kvalifikácii. Nasledovalo podanie žiadosti o overenie kvalifikácie spolu s potrebnými prílohami na autorizovanú inštitúciu, ktorou je v tomto prípade Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene.

Dôležitú a zodpovednú úlohu v rámci hodnotenia uchádzačov má skúšobná komisia menovaná Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Trojčlenné skúšobné komisie, vedené národným garantom pre drevospracujúci priemysel pánom Igorom Patrášom, podrobne preskúmali všetky dokumenty poskytnuté uchádzačmi. Vďaka dokladom a dôkazom, ktoré uchádzači predložili vo svojich portfóliách, im skúšobná komisia mohla v súlade s hodnotiacim manuálom uznať celú kvalifikáciu bez potreby ďalšieho hodnotenia. Uchádzači, ktorí dostali pozvánku na skúšku, tak mohli rovno absolvovať krátke vyhodnotenie a prevziať si osvedčenia o profesijnej kvalifikácii. Naši prví overení absolventi to vďaka kvalitnému portfóliu, ako aj podpore svojho zamestnávateľa, zvládli výborne. Ak by však uchádzačom neboli skúšobnou komisiou uznané všetky časti kvalifikácie, alebo by boli uznané len niektoré, uchádzači by sa museli zúčastniť ešte aj hodnotenia na skúške a museli by pred skúšobnou komisiou preukázať, že ovládajú aj tie časti kvalifikácie, ktoré im na základe portfólia neboli uznané.

Prvé skúšky sú za nami. A čo ďalej?

Prvé skúsenosti v rámci pilotného overovania ukázali, že budovanie systému overovania kvalifikácií v SR má opodstatnenie. Potvrdili to aj úspešní absolventi, ktorí veľmi ocenili možnosť dať si overiť svoju  kvalifikáciu týmto inovatívnym spôsobom bez potreby návratu do „školských lavíc“.

V ďalšom kroku bude potrebné zrealizovať pilotné overovanie kvalifikácií čo najväčšieho množstva záujemcov aj v ďalších sektoroch národného hospodárstva. Viac informácii o projekte nájdete na: https://www.kvalifikacie.sk/informacie-pre-zaujemcu-o-overenie-kvalifikacie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Photography: © Monika Pechová

www.esf.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk, www.minedu.gov.sk