pondelok, 6. jún 2022

V dňoch 1. a 2. júna 2022 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnilo výjazdové pracovné stretnutie k národnému projektu Systém overovania kvalifikácií v SR, predmetom ktorého bolo prezentovanie doterajších výsledkov a predstavenie plánovaných aktivít projektu.

Podujatie organizoval koordinátor projektu, spoločnosť Asseco Central Europe. Zúčastnili sa ho zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, spoločnosti Asseco CE, členovia sektorových expertných skupín, ako aj partneri projektu:

V rámci pracovného stretnutia bol predstavený systém overovania kvalifikácií v kontexte EÚ, odzneli  návrhy na zavedenie nových inštitútov v procese validácie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Rečníci priblížili tiež aktuálny stav implementácie projektu, potrebu naplnenia jeho cieľov z pohľadu zamestnávateľov, ako aj úlohy a výzvy, ktoré čakajú riešiteľov projektu v budúcom období.

Záver tvorila diskusia k aktuálnym otázkam týkajúcim sa napr. odbornej prípravy autorizovaných osôb a vydávania osvedčení o absolvovaní vzdelávacieho programu pre odbornú časť, spôsobu konania skúšok na overenie kvalifikácií, akceptácie overených kvalifikácií či propagácie pilotných skúšok.

Veríme, že i tieto prínosné pracovné stretnutia a tvorivé odborné debaty nás posunú o krok bližšie k naplneniu nášho spoločného cieľa – nastaveniu komplexného systému overovania kvalifikácií na Slovensku, ktorý pomôže záujemcom nájsť si čo najlepšie uplatnenie na trhu práce.

Autorka fotografií: Monika Pechová.