štvrtok, 10. február 2022

Hľadá sa národný garant!

Vo februári 2022 sme v rámci realizácie Národného projektu Systém overovania kvalifikácií v SR spustili hľadanie národných garantov, ktorí sú dôležitým pilierom Systému overovania kvalifikácií. Pôsobia ako vrcholní experti v určitej oblasti kvalifikácií v príslušnom sektore národného hospodárstva. Sú zárukou profesionality všetkých zložiek systému overovania kvalifikácií a aj samotného procesu overovania kvalifikácie.

Národný garant plní viacero typov úloh. Tvorí hodnotiace manuály kvalifikácií a odborné vzdelávacie programy pre autorizované osoby (členov skúšobných komisií). Je tiež predsedom skúšobnej komisie pri overení kvalifikácie, hodnotí portfólia uchádzačov o overenie kvalifikácie a zodpovedá za skúšku a jej priebeh po odbornej stránke.

Národným garantom môže byť len fyzická osoba. Kritériá na vzdelanie a prax národného garanta sú definované za jednotlivé sektory národného hospodárstva s ohľadom na špecifickosť a nároky jednotlivých sektorov.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na našom koordinačnom mieste:

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Stromová 9

831 01 Bratislava

sokpoint@siov.sk

0910 925 085