streda, 12. január 2022

Častou prekážkou v kariérnom rozvoji nie je ani tak nedostatok skúseností a zručností, ale skôr chýbajúci doklad, ktorý by ich potvrdzoval. Tento problém rieši Národný projekt „Systém overovania kvalifikácií v SR“, ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Prví žiadatelia o overenie svojich vedomostí, zručností a kompetencií pre vybranú kvalifikáciu by mali absolvovať skúšky tento rok.

Chýbajúci spôsob overovania

Na Slovensku v minulosti neexistoval spôsob, akým si nechať overiť vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté v praxi bez toho, aby ste sa museli vrátiť do školských lavíc či absolvovať kurz. V oblasti overovania kvalifikácií zaostávame za krajinami Európskej únie. Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) preto v roku 2019 s podporou Európskeho sociálneho fondu spustil implementáciu Národného projektu „Systém overovania kvalifikácií v SR“ (SOK), ktorý predstavuje pokrok oproti existujúcim systémom zameraným výlučne na hodnotenie, teda preskúšanie. To totiž nie je uznávaním v pravom zmysle slova, keďže sa týka vedomostí a zručností uchádzača nadobudnutým v čase skúšky, ale overovanie vychádza z neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa počas celého života.

Systém overovania kvalifikácií je určený tým, ktorí si chcú nechať overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré nenadobudli v rámci školského vzdelávania, ale počas celoživotnej praxe či samoštúdia. Vďaka preukázaniu zručností z praxe tak môžu získať osvedčenie o kvalifikácii bez toho, aby sa museli vrátiť späť do školy.

Prví absolventi overovania kvalifikácie

Pilotné skúšky na overovanie kvalifikácií by mali byť spustené v priebehu roka 2022. Po úspešnom absolvovaní dostanú účastníci osvedčenie o nadobudnutí kvalifikácie. Ide o doklad rovnocenný s tými, ktoré sú výsledkom školského vzdelávania. Overená kvalifikácia pomôže ľuďom zdokladovať ich vedomosti, zručnosti a kompetencie, čo im výrazne uľahčí uplatniť sa na trhu práce.