piatok, 14. máj 2021

Na stretnutí, ktoré viedol Ing. Branislav Hadár – riaditeľ ŠIOV, boli diskutované témy súvisiace s realizáciou  NP SOK  s vytváraním siete autorizovaných inštitúcií na realizáciu overovania kvalifikácií a s tým súvisiacich procesov udeľovania oprávnení. Účastníci odporúčali do procesu overovania kvalifikácií zapojiť COVP a bol predstavený navrhnutý model autorizácie. Procesy a podmienky autorizácie budú predmetom ďalšieho pracovného stretnutia.

Účastníci sa v diskusii venovali tiež legislatívnym procesom, keďže je dôležité aby úspešní uchádzači o overovanie kvalifikácií získali certifikáty v súlade s platnou legislatívou. Zásadné procesy overovania kvalifikácií sa teda musia premietnuť i do legislatívneho procesu vrátane správneho načasovania. Je mimoriadne dôležité premeniť požiadavky na kvalitu do nastavených procesov i vzhľadom na inštitúcie zapojené do NP SOK  prostredníctvom nastavení vhodných kritérií pre udelenie oprávnení (autorizované inštitúcie, autorizované osoby a národní garanti). Na stretnutí odzneli aj požiadavky na nevyhnutnosť prispôsobenia IS (kvalifikacie.sk), kde budú pre zúčastnených všetky relevantné informácie o kvalifikáciách, kvalifikačných a hodnotiacich štandardoch, organizačných a metodických pokynoch, inštitúciách oprávnených overovať danú kvalifikáciu, požiadavkách, ktoré uchádzač musí splniť, usmerneniach ku skúške a podobne. Z uvedených dôvodov je potrebné neustále udržiavať systém aktuálnosti kvalifikácií, kvalifikačných a hodnotiacich štandardov s možnosťou zapracovávať nevyhnutné zmeny, ktoré prinesie trh práce.

Cieľom NP SOK je zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.