nedeľa, 1. december 2019
V závere roka 2019 sa v rámci Národnej sústavy kvalifikácií začalo pracovať na aktualizácii 10 kariet kvalifikácií z troch oblastí: 1. automobilový priemysel a strojárstvo, 2. doprava, logistika a poštové služby a 3. poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Podnet na aktualizáciu kariet kvalifikácií vychádzal z potrieb pracovného trhu a zamestnávateľov.

V rámci aktualizácie kariet kvalifikácií sa prihliadalo na aktuálnosť jednotlivých zložiek kariet kvalifikácií, či už ide o všeobecné informácie o danej kvalifikácii (možnosti štúdia vo formálnom vzdelávaní, ale aj v neformálnom), dostupné študijné odbory formálneho vzdelávania a pod.

Aktualizoval sa aj obsah kvalifikačného štandardu, a to tak, aby informácie, ktoré obsahuje, boli aktuálne a pokrývali celé spektrum požadovaných a nevyhnutných vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré sú vyžadované pre danú kvalifikáciu.

Pri aktualizácii hodnotiaceho štandardu sa prihliadalo na aktuálnosť a zhodu všetkých informácií so súčasnou platnou legislatívou a nárokmi, ktoré sa kladú na hodnotenie jednotlivých kvalifikácií. Zabezpečovali sa podmienky na možnosť jednoduchého preskúšania danej kvalifikácie, všetko za prísnej požiadavky na objektívnosť skúšky.

Vzhľadom na fakt, že pracovný trh sa neustále mení, rovnako ako aj systém formálneho a neformálneho vzdelávania, bude aktualizácia kariet kvalifikácií prebiehať aj v budúcnosti. V najbližšej dobe je naplánovaná aktualizácia ďalších 30 kariet kvalifikácií. Okrem aktualizácie prebehne aj tvorba šiestich nových kariet kvalifikácií. Tieto nové karty kvalifikácií vzniknú ako reakcia na požiadavky trhu a zamestnávateľov.

Aktualizované karty kvalifikácií, spolu s novými kartami kvalifikácií, pomôžu občanom pri lepšom uplatnení sa na trhu práce. Rovnako pripravia pre občanov možnosť, aby si svoje nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie mohli dať overiť a danú kvalifikáciu uplatniť vo svojom profesijnom živote.