štvrtok, 30. január 2020
V dňoch 29. 01. až 30. 01. 2020 sa v Hornom Smokovci uskutočnilo pracovné stretnutie k systému Národnej sústavy kvalifikácií (ďalej len NSK). Zúčastnili sa ho zástupcovia jednotlivých sektorových rád, pracovný tím Asseco Central Europe, a. s., a pracovný tím Štátneho ištitútu odborného vzdelávania (ďalej len ŠIOV).

Hlavné ťažisko stretnutia spočívalo v priblížení pôvodného projektu NSK, jednotlivých výstupov a aktuálneho stavu systému NSK. Program sa začal úvodnými slovami prezidenta Aliancie sektorových rád Branislava Ondruša a riaditeľa ŠIOV Michala Němca. Po privítaní účastníkov a otvorení stretnutia nasledovala prezentácia Zhrnutie cieľov a výsledkov národného projektu Tvorba NSK.  Nasledovala prezentácia Doplnenie informácií o kvalifikáciách v NSK. Prezentácia obsahovala odporúčania Európskej komisie na doplnenie a upresnenie údajov v jednotlivých položkách kariet kvalifikácií. Prvý blok prezentácií uzatvárala prezentácia Metodické postupy a procesy v rámci NSK. 

Druhý blok prezentácií začal prezentáciou Zmeny v metodických postupoch. Táto prezentácia reflektovala aktuálnu zákazku aktualizácie Národnej sústavy kvalifikácií. Poukazovala na zmeny v procesoch, predovšetkým nahradenie Národnej rady pre vzdelávanie a kvalifikácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako finálnym schvaľovacím orgánom. 

Prezentácia s názvom Aplikačný softvér NSK sumarizovala prácu a používanie online systému pri aktualizácii kariet kvalifikácií a tvorbe nových kariet kvalifikácií.

Posledná prezentácia Metodika výberu kariet na aktualizáciu sa zaoberala metodickým odporúčaním pre sektorové rady, ako postupovať pri selekcii kariet kvalifikácií na následnú aktualizáciu a tvorbu kariet kvalifikácií.