piatok, 27. jún 2014
Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie má za sebou prvé zasadnutie. Vznikla ako najvyšší schvaľovací a monitorovací orgán národného projektu, pričom jej vplyv a pôsobenie presahuje rámec projektu. Ide o nadrezortnú národnú autoritu, ktorá bude aj po skončení projektu zodpovedať za schvaľovanie obsahu a podoby Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií.

Najvýznamnejšou funkciou NRVK je schvaľovanie úplných a čiastočných kvalifikácií. Okrem toho tiež monitoruje zaraďovanie kvalifikácií na jednotlivé referenčné úrovne Národného kvalifikačného rámca, zodpovedá za samotnú štruktúru Národnej sústavy kvalifikácií a Národného kvalifikačného rámca či vydáva stanoviská k novým kvalifikačným a hodnotiacim štandardom. K činnostiam tejto autority patrí aj vydávanie odporúčaní a stanovísk k legislatívnym zmenám v oblasti vzdelávania a uznávania kvalifikácií.