Koordinačné miesto pre autorizované subjekty a jednotlivcov poskytuje kvalifikované poradenstvo, metodickú podporuinformácie pre všetkých záujemcov, ktorí prejavia záujem participovať na Systéme overovania kvalifikácií, resp. dať si overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie získané mimo formálneho vzdelávania.

Na koordinačnom mieste Vám:

  • poskytneme informácieporadenstvo a podporu v oblasti overovania kvalifikácie,
  • podporíme usmerníme pri výbere kvalifikácie a pri tvorbe portfólia,
  • poskytneme informácie o možnostiach získania autorizácie pre autorizované inštitúcie a autorizované osoby.

Záujemcovia sa o možnostiach overenia kvalifikácie môžu informovať:

  • osobne (kancelária Koordinačného miesta pre autorizované subjekty v priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Stromová 9/A, 831 01  Bratislava),
  • telefonicky (+421 910 925 085),