Sektorové rady

Sektorové rady pôsobia ako nadrezortné orgány. V rámci projektu Tvorba NSK realizovali analýzu povolaní, identifikáciu úplných a čiastkových kvalifikácií, predkladali karty kvalifikácií pracovným skupinám a Národnej rade pre vzdelávanie a kvalifikácie na schválenie.

V rámci sektorovej rady existovali odvetvové skupiny expertov, ktoré bližšie špecifikovali odvetvie daného sektoru ekonomiky. Odvetvové skupiny tiež spolupracovali na detailnom popise kvalifikácií podľa schválenej metodiky.

Členovia sektorových rád a odvetvových skupín boli menovaní rezortnými ministerstvami, orgánmi štátnej správy a samosprávy, stavovskými a profesijnými organizáciami, odborovými zväzmi a ďalšími. Na ich práci participujú aj zástupcovia asociácií a zväzov pedagogickej verejnosti základných, stredných a vysokých škôl, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ŠPÚ, NÚCŽV a ďalších podľa potreby.

Koordinácia činnosti členov sektorových rád a odvetvových skupín, ich odborné a metodické usmerňovanie a celkové zabezpečenie bolo predmetom verejného obstarávania, víťazom ktorého sa stala spoločnosť Asseco Central Europe, a.s.

Pôvodný zoznam SR NSK sa nachádza pod týmto článkom.

 

Zoznam sektorových rád

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
Sektorová rada pre celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby
Sektorová rada pre elektrotechniku
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo
Sektorová rada pre IT a telekomunikácie
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Sektorová rada pre potravinárstvo
Sektorová rada pre remeslá, umelecké remeslá a osobné služby
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín a geológiu
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby