Riadiaci výbor projektu predstavoval riadiacu a koordinačnú zložku projektu. K jej úlohám patrí napríklad prijímanie strategických rozhodnutí v rámci realizácie národného projektu, prerokovávanie vecných a finančných výstupov projektu, posudzovanie projektových zámerov projektu zo strategického, finančného a legislatívneho hľadiska či schvaľovanie návrhov zmien a dodatkov Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.