Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe

Kód kvalifikácie

C1321008-00936

Úroveň SKKR

7

SK ISCO-08

1321008

Sektorová rada

Chémia a farmácia

Viac informácií o karte kvalifikácií je uvedených tu:PDF
Vedomosti
definovať zásady správnej výrobnej praxe
popísať základy ekonomiky a riadenia chemickej výroby
definovať legislatívu súvisiacu s chemickou výrobou
definovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevencie proti haváriám, požiarnej prevencie a starostlivosti o životné prostredie
popísať technologické postupy a fungovanie výroby
definovať princípy integrovaných systémov riadenia
opísať logistiku výroby
vymedziť faktory, ktoré ovplyvňujú výsledky a vymedziť ekonomické ukazovatele na meranie výsledkov efektívnosti
Zručnosti
operatívne riadiť procesy a navrhovať prostriedky na optimalizáciu výroby
vypracovať dokumentáciu a správy súvisiace s výrobným procesom
plánovať a organizovať prácu
uplatňovať zásady tímovej práce
efektívne viesť porady
uplatňovať správne formy motivácie
objektívne hodnotiť výkon zamestnancov
ovládať strojné mechanizmy vo výrobe
vypracovať a vyhodnocovať spotreby času a časové štúdie
Kompetencie
precíznosť, presnosť, spoľahlivosť
technická gramotnosť
praktické myslenie v práci
efektívna a asertívna komunikácia a zvládanie konfliktov
sebaovládanie a sebaistota
trpezlivosť, empatia, tolerancia
prezentačné schopnosti
manažérske zručnosti
riadenie zmien
schopnosť analyzovať a riešiť problémy
informačná gramotnosť

Hodnotená spôsobilosť

 • popísať základy ekonomiky a riadenia chemickej výroby
 • popísať technologické postupy a fungovanie výroby
 • definovať zásady správnej výrobnej praxe
 • opísať logistiku výroby
 • operatívne riadiť procesy a navrhovať prostriedky na optimalizáciu výroby
 • ovládať strojné mechanizmy vo výrobe
 • vymedziť faktory, ktoré ovplyvňujú výsledky a vymedziť ekonomické ukazovatele na meranie výsledkov efektívnosti
 • vypracovať a vyhodnocovať spotreby času a časové štúdie
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
spracovať logistický postup výroby s využitím metód procesného modelovaniapraktické skúšanie
popísať činnosti súvisiace s riadením výroby, navrhnúť opatrenia pri a riešenia v krízových situáciach výrobného procesupraktické skúšanie
analyzovať účtovné podklady, analyzovať náklady, a následne vypočítať ekonomickú efektívnosť výrobypraktické skúšanie
vysvetliť súvislosť medzi technickými a ekonomickými parametrami výrobyústna metóda
popísať používanú chemickú technológiu, druhy strojov, zariadení a surovínpísomná metóda
opísať priebeh a riadenie technologických procesov na určenom výrobnom úseku chemickej výrobypraktické skúšanie
navrhnúť podklady pre plánovanie, rozhodovanie a riadenie chemickej výrobypísomná metóda
popísať funkciu zariadení na spracovanie chemických procesov na určenom úseku chemickej výrobyústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou pre úspešné vykonanie skúšky je splniť uvedené kritéria minimálne na 75 %.

Hodnotená spôsobilosť

 • definovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevencie proti haváriám, požiarnej prevencie a starostlivosti o životné prostredie
 • definovať legislatívu súvisiacu s chemickou výrobou
 • definovať princípy integrovaných systémov riadenia
 • vypracovať dokumentáciu a správy súvisiace s výrobným procesom
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
opísať zásady BOZP, hygieny práce a požiarnej ochrany v chemickom priemyslepísomná metóda
popísať a charakterizovať systémy a štandardy kvality v chemickej výrobeústna metóda
uviesť príklady správneho zaobchádzania s chemickými látkami a zmesamiústna metóda
uviesť príklady koncových technológií na ochranu životného prostrediaústna metóda
definovať legislatívne požiadavky v oblasti regulácie chemikálií pri uvádzaní na trhu a ich používanípísomná metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou pre úspešné vykonanie skúšky je splniť uvedené kritéria minimálne na 75 %.

Hodnotená spôsobilosť

 • efektívne viesť porady
 • objektívne hodnotiť výkon zamestnancov
 • uplatňovať správne formy motivácie
 • uplatňovať zásady tímovej práce
 • informačná gramotnosť
 • precíznosť, presnosť, spoľahlivosť
 • sebaovládanie a sebaistota
 • prezentačné schopnosti
 • technická gramotnosť
 • manažérske zručnosti
 • trpezlivosť, empatia, tolerancia
 • riadenie zmien
 • plánovať a organizovať prácu
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vysvetliť a určiť príčiny vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, predvídať dôsledky, navrhovať a modifikovať ďalšie postupyústna metóda
popísať princípy riadenia,komunikácie a spolupráce s ostatnými pracovníkmi (schopnosť jednať s ľuďmi, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť motivovať ľudí)ústna metóda
efektívne organizovať a viesť porady a stretnutiapraktické skúšanie
prezentovať predstavu o motivácii a vedení ľudíústna metóda
používať informačné technológie v praktickej ukážke pomocou prezentáciepraktické skúšanie
efektívne pracovať v kolektíve zamestnancov využitím osobnostných vlastnosti potrebných pre riadiaceho zamestnanca (hodnotenie manažérskeho potenciálu)písomná metóda
spracovať dokumentáciu týkajúcu sa porušovania pracovnej a technologickej disciplíny s využitím vedomosti z platnej legislatívypísomná metóda
operatívne reagovať adekvátnym spôsobom pri výskyte havarijného stavupraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou pre úspešné vykonanie skúšky je splniť uvedené kritéria minimálne na 75 %.

Metodické usmernenia

Uchádzač o overenie kompetencií pre riadiceho pracovníka (manažéra) získa od oprávnenej vzdelávacej inštitúcie informácie o priebehu skúšky a zoznam potrebných dokladov. Uchádzač je vopred oboznámený s pracoviskom a požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Formálne vzdelávanie: vysokoškolské (terciárne)

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 63