Zváračský špecialista

Kód kvalifikácie

U2144008-00877

Úroveň SKKR

5

SK ISCO-08

2144008

Sektorová rada

Automobilový priemysel a strojárstvo

Viac informácií o karte kvalifikácií je uvedených tu:PDF
Vedomosti
vysvetliť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi
vymenovať rôzne druhy technológií zvárania, pájkovania, tepelného delenia materiálov, platovania a žiarového striekania, ich charakteristiky a aplikácie v technickej praxi
vymedziť zariadenia pre rôzne technológie zvárania, tepelného delenia, pájkovania, plátovania a žiarového striekania
rozoznať základné vlastnosti kovových materiálov, stavy v ktorých sa kovy resp. ich zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach (rovnovážne binárne diagramy)
charakterizovať vlastnosti zliatin železa s uhlíkom (rovnovážny binárny diagram Fe-Fe3C)
špecifikovať výrobu, tepelné spracovanie, rozdelenie ocelí a ich charakteristické vlastnosti
špecifikovať správanie sa ocelí počas tavného zvárania, identifikovať tepelné spracovanie zvarencov, druhy a príčiny vzniku trhlín vo zvarových spojoch
vymedziť základné druhy neželezných konštrukčných materiálov a ich zliatin (Al, Cu, Ni, Ti,...), charakterizovať ich vlastnosti a zvariteľnosť
popísať základné deštruktívne skúšky materiálov a zvarových spojov
uviesť základné teórie pre navrhovanie rôznych typov zváraných konštrukcií z ocele a zliatin hliníka
vymenovať základné pravidlá pri navrhovaní zvarových spojov
rozoznať spôsoby kontroly kvality v priebehu realizácie zvárania, chyby zvarov a kritéria prípustnosti, uviesť spôsoby identifikácie chýb zvarov (nedeštruktiívne skúšanie)
charakterizovať požiadavky na výrobné priestory pre zvárané konštrukcie, zváracie pomôcky a prípravky
Zručnosti
posúdiť zvarový spoj a spôsob jeho vyhotovenia
posúdiť vhodnosť zváracích a pomocných zariadení a nástrojov používaných pri zváraní
posúdiť vhodnosť základných a prídavných materiálov na zváranie
zvárať vzorky podľa ISO 9606-1 kútového zvaru v polohe PB a tupého zvaru v polohe PA a posúdiť ich kvalitu
pracovať s počítačom a informačno komunikačnými technológiami
Kompetencie
samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce
samostatnosť pri riešení a analyzovaní problémov
zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností
schopnosť komunikovať s ľuďmi

Hodnotená spôsobilosť

 • vysvetliť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
určiť predpisy na zaistenie BOZP a POústna metóda
popísať základné ustanovenia bezpečnosti práceústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť každé uvedené kritérium minimálne na 60 %.

Hodnotená spôsobilosť

 • vymenovať rôzne druhy technológií zvárania, pájkovania, tepelného delenia materiálov, platovania a žiarového striekania, ich charakteristiky a aplikácie v technickej praxi
 • vymedziť zariadenia pre rôzne technológie zvárania, tepelného delenia, pájkovania, plátovania a žiarového striekania
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
stanoviť hlavné metódy zvárania (napr. el. oblúkom, el. odporom, plameňom,...) oblasti ich použitia a spôsob označenia podľa normy (číslo, skratka)ústna metóda
vymenovať typy plameňov, aplikáciu a ich vlastnostiústna metóda
vysvetliť účel a princíp jednotlivých komponentov zariadení využívaných na zváranie plameňom a príbuzné procesyústna metóda
vymedziť zdroje pre oblúkové zváranie, ich statické a dynamické charakteristiky a použitie pre jednotlivé typy zváracích procesovústna metóda
popísať princípy TIG, MIG/MAG, ich použitie, prídavné materiály, ochranné plyny a ich použitieústna metóda
popísať princípy zvárania TIG, zapaľovania oblúka, vhodnosť jednotlivých typov prúdu, polarity a elektród pre rôzne typy materiálov a aplikácie a vysvetliť účel a princíp jednotlivých komponentov zariadení využívaných na hzváranie TIG, definovať požiadavky na bezpečnosť pri práciústna metóda
vysvetliť princípy zvárania MIG/MAG, druhy prenosu kovu v oblúku a ich vhodnosť pre rôzne typy materiálov a aplikácie a vysvetliť účel a princíp jednotlivých komponentov zariadení využívaných na zváranie MIG/MAGústna metóda
popísať princípy zvárania MMA, vysvetliť výber vhodného prúdu, polarity a elektródy (obal) podľa aplikácie a vysvetliť účel a princíp jednotlivých komponentov zariadení využívaných na zváranie MMAústna metóda
vysvetliť princípy zvárania SAW a vysvetliť výber vhodného prúdu, polarity a kombinácie drôt-tavivo podľa aplikácie a vysvetliť účel a princíp jednotlivých komponentov zariadení využívaných na zváranie SAWústna metóda
popísať princípy odporového zvárania a druhy odporového zvárania (bodové, švové,...) a popísať ich aplikáci a vysvetliť účel a princíp jednotlivých komponentov zariadení využívaných na odporové zváranieústna metóda
vysvetliť princíp mechanického, tepelného delenia a základné spôsoby drážkovania využívané pri zváraníústna metóda
vysvetliť základné princípy plátovania a žiarového striekania a identidikovať najčastejšie používané technológie žiarového striekania, prídavné materiály a základné aplikácieústna metóda
určiť ciele mechanizácie a automatizácie zvárania a príbuzných procesovústna metóda
vymedziť princíp spájkovania a rozdiely medzi tvrdým a mäkkým spájkovanímústna metóda
definovať základné charakteristiky a vlastnosti plastov a ich vhodnosť na zváranieústna metóda
vysvetliť pojem zaťažovateľ zváracieho zdroja a popis možných spôsobov regulácie zváracích parametrov u jednotlivých zváracích zdrojovústna metóda
definovať plyny pre zváranie plameňom a príbuzné procesy, ich vlastnosti a použitieústna metóda
popísať základné technológie zvárania plastov a ich základné aplikácieústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť každé uvedené kritérium minimálne na 60 %.

Hodnotená spôsobilosť

 • rozoznať základné vlastnosti kovových materiálov, stavy v ktorých sa kovy resp. ich zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach (rovnovážne binárne diagramy)
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
určiť štruktúru a vlastnosti kovových materiálovústna metóda
vysvetliť stavy v ktorých sa kovy resp. ich zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach (rovnovážne binárne diagramy)ústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť každé uvedené kritérium minimálne na 60 %.

Hodnotená spôsobilosť

 • charakterizovať vlastnosti zliatin železa s uhlíkom (rovnovážny binárny diagram Fe-Fe3C)
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
definovať základné pojmy (zložka, fáza zliatina, tuhý roztok, ...) v rovnovážnych binárnych diagramochústna metóda
vymedziť základné druhy rovnovážnych binárnych diagramovústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť každé uvedené kritérium minimálne na 60 %.

Hodnotená spôsobilosť

 • špecifikovať výrobu, tepelné spracovanie, rozdelenie ocelí a ich charakteristické vlastnosti
 • špecifikovať správanie sa ocelí počas tavného zvárania, identifikovať tepelné spracovanie zvarencov, druhy a príčiny vzniku trhlín vo zvarových spojoch
 • vymedziť základné druhy neželezných konštrukčných materiálov a ich zliatin (Al, Cu, Ni, Ti,...), charakterizovať ich vlastnosti a zvariteľnosť
 • popísať základné deštruktívne skúšky materiálov a zvarových spojov
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vysvetliť diagram Fe-C, stabilný a metastabilný stav a vysvetliť vplyv legujúcich prvkov a rýchlosti ochladzovania na mikroštruktúruústna metóda
vysvetliť základné technológie výroby ocelí a vplyv nečistôt na mechanické vlastnosti a popísať spôsob triedenia ocelí podľa platných EN a ISO noriemústna metóda
identifikovať štruktúru zvarových spojov, vplyv účinku tepelného príkonu, rýchlosti ochladzovania a interpass teplotyústna metóda
vysvetliť vplyv prípravy zv. plôch, postupnosti zvárania (viacvrstvové, jednovrstvové zvary) na výslednú mikroštruktúru zv. spojaústna metóda
popísať základné typy, mechanizmy vzniku trhlín a ich náchylnosť na praskanie a popísať spôsoby zníženia náchylnosti na praskanie zváraných konštrukciíústna metóda
popísať typy lomovústna metóda
určiť základné druhy tepelného spracovania zvarových spojov a účel ich použitiaústna metóda
charakterizovať vlastnosti konštrukčných ocelí, vplyv prídavného materiálu a použitej technológie zvárania na vlastnosti zvarovústna metóda
vysvetliť mechanizmus tečenia ocelí, zvariteľnosť Cr-Mo ocelí a následné tepelné spracovanieústna metóda
popísať základné typy kryogených ocelí a ich použitie v technickej praxiústna metóda
špecifikovať druhy korózie a metódy ochranyústna metóda
určiť typy nerezových ocelí, ich zvariteľnosť, použitie prídavných materiálov a charakteristické vlastnosti zvarového spojaústna metóda
špecifikovať druhy liatin a oceloliatin, popísať zvariteľnosť a použité prídavné materiály na zváranieústna metóda
popísať vlastnosti medi a zliatín mediústna metóda
charakterizovať vlastnosti hliníka a zliatin hliníka, definovať použité technológie na zváranieústna metóda
uviesť základné typy deštrukčných skúšok zvarových spojovústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť každé uvedené kritérium minimálne na 60 %.

Hodnotená spôsobilosť

 • uviesť základné teórie pre navrhovanie rôznych typov zváraných konštrukcií z ocele a zliatin hliníka
 • vymenovať základné pravidlá pri navrhovaní zvarových spojov
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
popísať rôzne typy zvarových a spajkovaných spojov, spôsoby ich vhodných aplikácií vo zvaraných konštrukciachústna metóda
vysvetliť vplyv druhu zvarového spoja vo vzťahu k namáhaniamústna metóda
identifikovať konštrukčné prvky hliníkových konštrukcií, spôsoby ich spájania a možné riziká v oblasti zvarov (zmäkčenie v oblasti TOO)ústna metóda
vysvetliť označovanie zvarových a spájových spojov na výkresochústna metóda
identifikovať rozdiely v pevnosti jednotlivých hliníkových zliatin a spôsoby ich aplikácie v technickej praxiústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť každé uvedené kritérium minimálne na 60 %.

Hodnotená spôsobilosť

 • rozoznať spôsoby kontroly kvality v priebehu realizácie zvárania, chyby zvarov a kritéria prípustnosti, uviesť spôsoby identifikácie chýb zvarov (nedeštruktiívne skúšanie)
 • charakterizovať požiadavky na výrobné priestory pre zvárané konštrukcie, zváracie pomôcky a prípravky
 • pracovať s počítačom a informačno komunikačnými technológiami
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vysvetliť základné princípy použité pri aplikácii noriem ISO 3834, ISO 14371ústna metóda
určiť účel a základné princípy pri spracovaní pWPS/WPS/WPQR podľa príslušných noriemústna metóda
vymenovať postupy zníženia deformácií a napätí počas zvárania a po zváraníústna metóda
definovať základné vybavenie zváracej linky (pracoviska), účel polohovadiel, zv. prípravkov, odsávacích zariadení a popísať skladovanie a manipuláciu s prídavnými materiálmiústna metóda
popísať riziká a základné pravidlá ochrany zdravia a bezpečnosti pri zváraníústna metóda
špecifikovať základné parametre zvárania a uviesť spôsob ich merania resp. spôsob výpočtuústna metóda
popísať základné EN, ISO normy pre identifikáciu a určovanie prípustnosti chýb zv. spojov a klasifikovať chyby na základe rizík vyplývajúcich z účelu použitia zv. konštrukcieústna metóda
vymenovať základné metódy nedeštruktívneho skúšania, spôsob ich aplikácie v technickej praxiústna metóda
charakterizovať faktory ovplyvňujúce ekonomiku zvárania, spôsoby zvýšenia produktivity zváracích prácústna metóda
opísať základné princípy pri navrhovaní a schvaľovaní postupov na opravuústna metóda
vysvetliť základné princípy kvalifikovania zváracieho personálu (zvárač, operátor) v zmysle platných EN, ISO noriemústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť každé uvedené kritérium minimálne na 60 %.

Hodnotená spôsobilosť

 • posúdiť zvarový spoj a spôsob jeho vyhotovenia
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
posúdiť kvalitu predložených vzoriek zvarových spojov na základe požiadaviek technickej dokumentácie (WPS, výkres, hodnotiaca norma)praktické skúšanie
navrhnúť spôsob nedeštruktívnych a deštruktívnych skúšok na základe predloženej vzorky zvarového spojapraktické skúšanie
posúdiť kvalitu predložených vzoriek rezu po tepelnom delení na základe požiadaviek technickej dokumentácie (výkres, hodnotiaca norma)praktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť každé uvedené kritérium minimálne na 60 %.

Hodnotená spôsobilosť

 • posúdiť vhodnosť zváracích a pomocných zariadení a nástrojov používaných pri zváraní
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
navrhnúť vhodné technické vybavenie zváracieho pracoviska pre daný účel na základe predloženej technickej dokumentácie (výkres zvarenca)praktické skúšanie
vybrať vhodné zváracie a pomocné zariadenie a nástroje podľa zadaniapraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť každé uvedené kritérium minimálne na 60 %.

Hodnotená spôsobilosť

 • posúdiť vhodnosť základných a prídavných materiálov na zváranie
 • zvárať vzorky podľa ISO 9606-1 kútového zvaru v polohe PB a tupého zvaru v polohe PA a posúdiť ich kvalitu
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
navrhnúť postupnosť výroby, technológiu zvárania a potrebnú kvalifikáciu zvárača na základe predloženej technickej dokumentáciepraktické skúšanie
zvárať vzorky podľa predloženej technickej dokumentáciepraktické skúšanie
vyhodnotiť kvalitu zvarenej vzorky na základe technickej dokumentáciepraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť každé uvedené kritérium minimálne na 60 %.

Metodické usmernenia
 • Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 17 a § 18.
 • Vstupné predpoklady:

absolvent technickej strojníckej školy s maturitou a min. 2 roky praxe alebo

zvárač s platným kvalifikačným certifikátom ISO 9606 a min. 3 roky praxe

držiteľ platného kvalifikačného certifikátu ISO 9606 H-L045 ss nb

držiteľ platného certifikátu podľa ISO 9606 na tupých spojoch PE ss nb alebo PC a PF ss nb

alebo IWP s min. 2 roky praxe