Manažér veľkoobchodnej prevádzky

Kód kvalifikácie

C1420000-00740

Úroveň SKKR

6

SK ISCO-08

1420001

Sektorová rada

Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch

Viac informácií o karte kvalifikácií je uvedených tu:PDF
Vedomosti
vysvetliť prácu s IT technológiami na úrovni strednej školy
vysvetliť zásady spoločenskej komunikácie
charakterizovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne pravidlá
vysvetliť hygienické zásady a HACCP
definovať princípy strategického riadenia
charakterizovať základné pravidlá hospodárenia vo veľkoobchode
definovať marketingové stratégie
popísať riadenie logistických procesov
popísať štandardy kvality príjimania, skladovania a distribúcie tovaru
definovať tovaroznalectvo všeobecne
charakterizovať právne predpisy vo veľkoobchode
popísať princípy riadenia a rozvoja zamestnancov
Zručnosti
zabezpečovať dodržiavanie zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne pravidlá
stanovovať strategické, hospodárske a marketingové ciele veľkoobchodu
podporovať rozvoj zamestnancov
aplikovať inovácie IT v oblasti veľkoobchodných operácií
navrhovať obstarávaciu a nákupnú politiku veľkoobchodu
riadiť dopravu a distribúciu tovaru
plánovať efektívny stav zásob
prejednávať obchodné zmluvy s obchodnými partnermi
Kompetencie
zodpovednosť za obchodné a hospodárske výsledky
samostatnosť v rozhodovaní
samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce
schopnosť tímovej práce
schopnosť viesť a motivovať ľudí

Hodnotená spôsobilosť

 • definovať princípy strategického riadenia
 • definovať marketingové stratégie
 • zodpovednosť za obchodné a hospodárske výsledky
 • charakterizovať základné pravidlá hospodárenia vo veľkoobchode
 • popísať riadenie logistických procesov
 • plánovať efektívny stav zásob
 • riadiť dopravu a distribúciu tovaru
 • navrhovať obstarávaciu a nákupnú politiku veľkoobchodu
 • aplikovať inovácie IT v oblasti veľkoobchodných operácií
 • stanovovať strategické, hospodárske a marketingové ciele veľkoobchodu
 • samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce
 • samostatnosť v rozhodovaní
 • vysvetliť prácu s IT technológiami na úrovni strednej školy
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
popísať kľúčové princípy strategického riadeniapísomná metóda
popísať finančné a rozpočtové faktory veľoobchodupísomná metóda
popísať využitie podpory predaja vo veľkoochodeústna metóda
charakterizovať oblasti logistiky veľkoobchodupísomná metóda
popísať obstarávaciu politiku a cenotvorbuústna metóda
charakterizovať princípy distribúcie tovarupraktické skúšanie
charakterizovať fungovanie dopravných systémov veľkoobchoduústna metóda
charakterizovať základné princípy odpadovej a popredajnej logistikyústna metóda
popísať analýzu využitia zmestnancov a techniky veľoobchoduústna metóda
popísať internú logistiku z pohľadu miesta, priestoru a použitých technológiípraktické skúšanie
popísať optimalizáciu skladových zásobpraktické skúšanie
charakterizovať najnovšie IT technológie pre veľkoobchodné činnostiústna metóda
preukázať zvládanie krízových situácií vo veľkoobchodepraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritériá minimálne  na 70%.

Hodnotená spôsobilosť

 • definovať tovaroznalectvo všeobecne
 • vysvetliť hygienické zásady a HACCP
 • charakterizovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne pravidlá
 • charakterizovať právne predpisy vo veľkoobchode
 • popísať štandardy kvality príjimania, skladovania a distribúcie tovaru
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
popísať základné zásady tovaroznalectvapísomná metóda
charakterizovať základné princípy HACCP a hygienických predpisovpísomná metóda
popísať aktuálne platné základné legislatívne normy vo veľkoobchodnej činnostipísomná metóda
popísať štandardy kvality prijímania, skladovania a distribúcie tovaruústna metóda
popísať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a protipožiarne pravidláústna metóda
predviesť kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne pravidlápraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritériá minimálne  na 70%.

Hodnotená spôsobilosť

 • prejednávať obchodné zmluvy s obchodnými partnermi
 • podporovať rozvoj zamestnancov
 • schopnosť viesť a motivovať ľudí
 • schopnosť tímovej práce
 • vysvetliť zásady spoločenskej komunikácie
 • popísať princípy riadenia a rozvoja zamestnancov
 • zabezpečovať dodržiavanie zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne pravidlá
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
predviesť vyjednávacie zručnosti a zvládanie námietokpraktické skúšanie
zostaviť plán ľudských zdrojovústna metóda
definovať princípy vedenia a motivácie zamestnancovústna metóda
predviesť zvládanie náročných a konfliktných situáciípraktické skúšanie
vysvetliť význam vzdelávania a rozvoja zamestnancovústna metóda
uviesť základné parametre produktivity práceústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritériá minimálne  na 70%.

Metodické usmernenia

Formálne vzdelanie:

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 63.

Neformálne vzdelanie:

Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.