Manažér v oblasti marketingu

Kód kvalifikácie

C1221002-00711

Úroveň SKKR

6

SK ISCO-08

1221002

Sektorová rada

Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch

Viac informácií o karte kvalifikácií je uvedených tu:PDF
Vedomosti
charakterizovať podnikateľské prostredie SR a EÚ
definovať ekonomiku podnikateľského subjektu všeobecne
vysvetliť hlavné podnikateľské, daňové a pracovné zákonné normy
definovať metódy výskumu trhu, konkurenčných analýz a spotrebiteľských prieskumov
charakterizovať princípy, nástroje a procesy v marketingu podnikov obchodu a služieb
vysvetliť zásady tvorby marketingovej stratégie podniku obchodu a služieb
vysvetliť zásady, princípy, nástroje a procesy marketingovej komunikácie
definovať priebeh a zložky markentingovej komunikácie vo všetkých médiách
popísať zásady riadenia, merania výkonov a kontroly činností pracovných pozícii v marketingovom útvare podniku obchodu a služieb
definovať inovačné IKT, mobilné a online marketingové kampaňové a analytické nástroje a technológie
Zručnosti
využívať pri práci databázové systémy, grafické programy, prezentačné a publikačné programy, tabuľkové procesory, textové editory,
dodržiavať zásady bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, osobnú a pracovnú hygienu
vytvárať spolu s vedením organizácie obchodnú stratégiu
dodržiavať pracovno-právne zásady
využívať závery agentúr na výskum trhu a zo spotrebiteľských prieskumov
využívať big data manažment a data mining
vyhodnocovať účinnosť návrhov reklamných agentúr na komunikačné kampane
viesť požadované agendy a evidencie
aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu
navrhovať koncepcie jednotlivých reklamných kampaní a propagačných akcií
pripravovať zadania a požiadavky na výskumné agentúry
pripravovať zadania a požiadavky na reklamné agentúry
organizovať prácu pracovníkov marketingového útvaru
posudzovať návrhy pracovníkov na marketingové procesy, aktivity a nástroje
Kompetencie
samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce
samostatnosť v rozhodovaní
schopnosť kreativity
schopnosť aplikovať zásady tímovej práce
schopnosť motivovať ľudí
schopnosť vyjednávať s ľuďmi
zodpovednosť za efektívnosť vynaložených nákladov
zodpovednosť časné plnenie úloh

Hodnotená spôsobilosť

 • charakterizovať podnikateľské prostredie SR a EÚ
 • definovať ekonomiku podnikateľského subjektu všeobecne
 • dodržiavať pracovno-právne zásady
 • vysvetliť hlavné podnikateľské, daňové a pracovné zákonné normy
 • charakterizovať princípy, nástroje a procesy v marketingu podnikov obchodu a služieb
 • dodržiavať zásady bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, osobnú a pracovnú hygienu
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
definovať podnikateľské prostredie SR a EÚpísomná metóda
definovať ekonomiku podnikateľského subjektu všeobecnepísomná metóda
popísať pracovno-právne zásadypísomná metóda
definovať hlavné podnikateľské, daňové a pracovné zákonné normypísomná metóda
popísať princípy, nástroje a procesy v marketingu podnikov obchodu a služiebpísomná metóda
definovať zásady bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, osobnú a pracovnú hygienupísomná metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetkých  uvedených kritérií hodnotenia minimálne na 60%.

Hodnotená spôsobilosť

 • aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu
 • vysvetliť zásady tvorby marketingovej stratégie podniku obchodu a služieb
 • vytvárať spolu s vedením organizácie obchodnú stratégiu
 • popísať zásady riadenia, merania výkonov a kontroly činností pracovných pozícii v marketingovom útvare podniku obchodu a služieb
 • organizovať prácu pracovníkov marketingového útvaru
 • charakterizovať princípy, nástroje a procesy v marketingu podnikov obchodu a služieb
 • posudzovať návrhy pracovníkov na marketingové procesy, aktivity a nástroje
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
charakterizovať základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketinguústna metóda
popísať zásady tvorby marketingovej stratégie podniku obchodu a služiebpraktické skúšanie
vytvoriť model pre obchodnú stratégiu podľa zadaniapraktické skúšanie
popísať zásady riadenia, merania výkonov a kontroly činností pracovných pozícii v marketingovom útvare podniku obchodu a služiebpísomná metóda
organizovať prácu pracovníkov marketingového útvarupraktické skúšanie
posúdiť návrhy pracovníkov na marketingové procesy, aktivity a nástrojepraktické skúšanie
vysvetliť princípy, nástroje a procesy v marketingu podnikov obchodu a služiebpísomná metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetkých  uvedených kritérií hodnotenia minimálne na 60%.

Hodnotená spôsobilosť

 • definovať metódy výskumu trhu, konkurenčných analýz a spotrebiteľských prieskumov
 • pripravovať zadania a požiadavky na výskumné agentúry
 • viesť požadované agendy a evidencie
 • využívať závery agentúr na výskum trhu a zo spotrebiteľských prieskumov
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
popísať metódy výskumu trhu, konkurenčných analýz a spotrebiteľských prieskumovpísomná metóda
spracovať zadanie a požiadavky na výskumné agentúrypísomná metóda
definovať rozsah vedenia a spracovávania požadovaných agend a evidenciípraktické skúšanie
prijať závery agentúr na výskum trhu a zo spotrebiteľských prieskumov podľa zadaných informáciípraktické skúšanie
popísať metódy na hodnotenie efektívnosti vynaložených nákladovústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetkých  uvedených kritérií hodnotenia minimálne na 60%.

Hodnotená spôsobilosť

 • definovať priebeh a zložky markentingovej komunikácie vo všetkých médiách
 • navrhovať koncepcie jednotlivých reklamných kampaní a propagačných akcií
 • definovať inovačné IKT, mobilné a online marketingové kampaňové a analytické nástroje a technológie
 • vysvetliť zásady, princípy, nástroje a procesy marketingovej komunikácie
 • pripravovať zadania a požiadavky na reklamné agentúry
 • vyhodnocovať účinnosť návrhov reklamných agentúr na komunikačné kampane
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
definovať priebeh a zložky reklamnej komunikácie vo všetkých médiáchpísomná metóda
navrhnúť koncepciu reklamnej kampane a propagačnej akciepraktické skúšanie
definovať inovačné IKT, mobilné a online marketingové kampaňové a analytické nástroje a technológiepísomná metóda
vysvetliť zásady, princípy, nástroje a procesy marketingovej komunikácieústna metóda
pripraviť zadanie a požiadavku na reklamnú agentúrupraktické skúšanie
vyhodnotiť účinnosť návrhu reklamnej agentúry na komunikačnú kampaňpraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetkých  uvedených kritérií hodnotenia minimálne na 60%.

Hodnotená spôsobilosť

 • využívať pri práci databázové systémy, grafické programy, prezentačné a publikačné programy, tabuľkové procesory, textové editory,
 • využívať big data manažment a data mining
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
predviesť pri práci databázové systémy, grafické programy, prezentačné a publikačné programy, tabuľkové procesory, textové editory,praktické skúšanie
vypracovať prezentáciu pri použití big data manažmentu a data miningu pri zadanej úlohepraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie všetkých  uvedených kritérií hodnotenia minimálne na 60%.

Metodické usmernenia

Neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa:

Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.

Uchádzač o získanie kvalifikácie musí mať ukončené minimálne I. stupeň VŠ v oblasti marketingu.