Lektor ďalšieho vzdelávania

Kód kvalifikácie

C2320002-00453

Úroveň SKKR

7

SK ISCO-08

2310005

Sektorová rada

Vzdelávanie, výchova a šport

Viac informácií o karte kvalifikácií je uvedených tu:PDF
Vedomosti
definovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vysvetliť základné zákony, legislatívne normy, predpisy a strategické dokumenty
definovať metódy a nástroje identifikácie vzdelávacích potrieb frekventantov
vymenovať teórie učenia sa dospelých, jeho špecifiká, poznávacie štýly dopelých a bariéry ich učenia sa
charakterizovať metódy sebavzdelávania
vysvetliť teoretické východiská plánovania a projektovania, kritéria tvorby vzdelávacích programov
charakterizovať teoretické východiská konzultačnej činnosti a poradenstva
vymenovať teoretické východiská získavania a poskytovania spätnej väzby a hodnotenia
Zručnosti
zistiť úroveň vstupných kompetencií a vzdelávacích potrieb účastníkov vzdelávacieho programu
zostaviť obsah a štruktúru vzdelávacieho programu na základe stanovených vzdelávacích cieľov
rozpracovať obsah kurzu do minutového scenára včítane voľby didaktických pomôcok a metód výuky
prezentovať vzdelávací obsah s využitím interaktívneho prístupu
pripraviť, riadiť a vyhodnocovať modelové situácie a metódy práce so skupinou
zadávať samostatné a skupinové práce frekventantom vzdelávacieho programu
hodnotiť účinnosť vzdelávania a dosiahnutie nastavených cieľov a požadovaných kompetencií
riešiť problémové situácie a rozbory príkladov z praxe s využitím didaktických pomôcok
Kompetencie
samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce
samostatnosť pri analyzovaní a riešení problémov
schopnosť kreativity
zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností
zodpovednosť za osobnostný rozvoj
schopnosť viesť ľudí
schopnosť aplikovať zásady tímovej práce
schopnosť komunikovať s ľuďmi

Hodnotená spôsobilosť

 • definovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • vysvetliť základné zákony, legislatívne normy, predpisy a strategické dokumenty
 • definovať metódy a nástroje identifikácie vzdelávacích potrieb frekventantov
 • vymenovať teórie učenia sa dospelých, jeho špecifiká, poznávacie štýly dopelých a bariéry ich učenia sa
 • charakterizovať metódy sebavzdelávania
 • vysvetliť teoretické východiská plánovania a projektovania, kritéria tvorby vzdelávacích programov
 • charakterizovať teoretické východiská konzultačnej činnosti a poradenstva
 • vymenovať teoretické východiská získavania a poskytovania spätnej väzby a hodnotenia
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
popísať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciústna metóda
vysvetliť základné legislatívne normy a strategické dokumenty v oblasti pôsobeniaústna metóda
charakterizovať metódy a nástroje identifikácie vzdelávacích potrieb frekventantovústna metóda
pomenovať špecifiká rôznych cieľových skupín a ich vzdelávacích potrieb z hľadiska vekuústna metóda
vytvoriť návrh systémového riešenia vzdelávacích potrieb frekventantov pedagogickou diagnostikoupísomná metóda
vytvoriť portfólio realizovaných andragogických metód, aktivít a profesijných výcvikov zručnostípraktické skúšanie
vytvoriť návrh plánu poradenskej činnosti pre profesijný rozvoj frekventantovpísomná metóda
vysvetliť, čo by malo obsahovať výstupné hodnotenieústna metóda
navrhnúť riešenia na zlepšenie účastníkov v náväznosti na vopred nastavené a prezentované kritéria hodnoteniaústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie kritérií minimálne na 80%.

Hodnotená spôsobilosť

 • zostaviť obsah a štruktúru vzdelávacieho programu na základe stanovených vzdelávacích cieľov
 • zistiť úroveň vstupných kompetencií a vzdelávacích potrieb účastníkov vzdelávacieho programu
 • rozpracovať obsah kurzu do minutového scenára včítane voľby didaktických pomôcok a metód výuky
 • prezentovať vzdelávací obsah s využitím interaktívneho prístupu
 • pripraviť, riadiť a vyhodnocovať modelové situácie a metódy práce so skupinou
 • zadávať samostatné a skupinové práce frekventantom vzdelávacieho programu
 • hodnotiť účinnosť vzdelávania a dosiahnutie nastavených cieľov a požadovaných kompetencií
 • riešiť problémové situácie a rozbory príkladov z praxe s využitím didaktických pomôcok
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
zrozumiteľne vysvetliť vzdelávacie ciele, ktoré si uchádzač zvolil z oblasti svojej odbornostiústna metóda
priradiť k vybratým vzdelávacím cieľom relevantné kompetencie v súlade s učebným plánompísomná metóda
formulovať otázky účastníkom vzdelávacieho programu tak, aby podľa nich bolo možné zistiť vstupnú úroveň osvojených, vybraných kompetencií účastníkov ( napr. vstupný overovací test)praktické skúšanie
rozpracovať vybranú časť učebného plánu do minútového rozpisu prípravy, určiť optimálnu formu vzdelávania a zvoliť k jednotlivým častiam minútového rozpisu prípravy, metódy vzdelávania, adekvátne didaktické pomôcky, informačné zdroje a ďalšie prípadne materiálno-technické pomôcky najvhodnejšie na splnenie cieľov vzdelávania a dosiahnutie kompetenciípísomná metóda
zoznámiť účastníkov vzdelávacieho programu s pravidlami a priebehom ich vzdelávania a s minútovým rozpisom prípravyústna metóda
zrozumiteľne a adekvátne vysvetliť problematiku týkajúcu sa vybraného cieľa, alebo kompetencie rozborom príkladu z praxepraktické skúšanie
predviesť ovládanie bežne používanej didaktickej techniky pri osvojovaní ním vybratej kompetenciepraktické skúšanie
popísať nastavenie a priebeh modelovej situácie jednoznačne smerujúcej k osvojeniu ním vybratého cieľa vzdelávania a s cieľom súvisiacej kompetencieústna metóda
adekvátne a účinne reagovať na negatívne správanie sa účastníka modelovej situácie alebo na odklon v správaní sa účastníka v modelovej situáciepraktické skúšanie
adekvátne a účinne reagovať v prípade technických a organizačných problémov ( napr. výpadok prúdu, krátka šnúra k dataprojektoru, hluk na chodbe...)praktické skúšanie
zrozumiteľne prezentovať úlohy pre účastníkov kurzu, aby na základe zadania bolo možné realizovať samostatnú alebo skupinovú prácupraktické skúšanie
vysvetliť vzťah predpokladaných výsledkov zadanej práce k stanoveným vzdelávacím cieľom a kompetenciámústna metóda
vytvoriť návrh dotazníkov spätnej väzby pre potreby hodnotenia frekventantov a na hodnotenie lektorskej činnostipraktické skúšanie

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie kritérií minimálne na 80%.

Metodické usmernenia

V rámci skúšky dochádza k overovaniu lektorských schopností a nie odborných vedomostí, ktoré tvoria obsah výuky. Odbornosť v jednotlivých pracovných činnostiach je základným predpokladom pre vzdelávanie dospelých, nie je predmetom skúšky.

Skúšky sa uskutočňujú v súlade so Zákonom č. 568/2009 z.z. o celoživotnom vzdelávaní na základe akreditovaných programov podľa časti 2 §8 - §10 a §12 - §13.