Pracovník s mládežou

Kód kvalifikácie

C5312001-01556

Úroveň SKKR

5

SK ISCO-08

2359999

Sektorová rada

Vzdelávanie, výchova a šport

Viac informácií o karte kvalifikácií je uvedených tu:PDF
Vedomosti
vysvetliť základné zákony, legisltívne normy, predpisy a strategické dokumenty v oblasti práce s mládežou
charakterizovať subjekty pôsobiace v práci s mládežou
opísať aktuálne trendy v práci s mládežou (vrátane aktuálnych technológií, ktoré využívajú mladí ľudia)
opísať základné princípy projektovej logiky a jej prepojenia na tvorbu výchovno-vzdelávacích programov
charakterizovať rôznorodé typy aktivít a programov využívaných v práci s mládežou
opísať princípy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
charakterizovať nástroje, týkajúce sa práce s mládežou (multikultúrna, globálna, envoronmentálna...)
charakterizovať základné biologické, psychologické a sociálne aspekty vývinu detí, mládeže a mladých dospelých
vysvetliť rôzne formy a spôsoby analýzy potrieb cieľových skupín
popísať metódy stanovovania výchovno-vzdelávacích cieľov
definovať metodiku tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít a programov v práci s mládežou
vysvetliť možnosti a metódy poskytovania služieb a intervencie mládeži a mladým so špecifickými potrebami
Zručnosti
analyzovať vedy zaoberajúce sa mládežou a pomocou deťom, mládeži a mladým dospelým (pedagogike, psychológii, sociálnej práci...)
stanoviť výchovno vzdelávacie ciele programov a aktivít v práci s mládežou
zistiť, pomenovať a šíriť výsledky a dopady programov a činností v práci s mládežou
podieľať sa na tvorbe odborných podkladov, koncepčných a metodických materiálov v práci s mládežou
analyzovať a vyhodnotiť psychické aj fyzické riziká výchovno vzdelávacích aktivít a programov v práci s mládežou
zhodnotiť efektívnosť aplikovaných programov a aktivít v práci s mládežou
využívať tvorivé myslenie pri tvorbe programov a aktivít pre deti, mládež a mladých dospelých
zozbierať, analyzovať a vyhodnotiť potreby cieľových skupín
zostaviť výchovno vzdelávací program pre mládež (deti, mládež a mladých dospelých) na základe potrieb a cieľov
aplikovať princípy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou vo výchovno vzdelávacích programoch a aktivítách
realizovať rôznorodé aktivity a programy v rámci výchovno vzdelávacích programov pre mládež (deti, mládež a mladých dospelých)
integrovať nové trendy v práci s mládežou do realizovaných koncepcií, aktivít a programov (vrátane aktuálnych technológií, ktoré využívajú mladí ľudia)
zdokumentovať realizované aktivity a programy pre mládež (deti, mládež a mladých dospelých)
poskytovať konzultácie a poradenstvo mládeži (deťom, mládeži a mladým dospelým)
využívať rôzne metódy a formy v práci s mladými ľuďmi (napr. z mentoringu, leadershipu, koučingu, supervízie...)
Kompetencie
zozdpovednosť za minimalizáciu fyzického i psychického rizika účastníkov aktivít a programov
zodpovednosť za osobnostný rozvoj
samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce
schopnosť a ochota analyzovať a flexibilne riešiť problémy
schopnosť pracovať v tíme
schopnosť empatie
schopnosť prijímať a poskytovať osobnú spätnú väzbu
schopnosť zrozumiteľného a kultivovaného ústneho a písomného prejavu
schopnosť partnersky a inkluzívne pristupovať k mladým ľuďom a pomáhať im k sebestačnosti
schopnosť citlivo pristupovať k interkultúrnej rôznorodosti v skupine

Hodnotená spôsobilosť

 • vysvetliť základné zákony, legisltívne normy, predpisy a strategické dokumenty v oblasti práce s mládežou
 • analyzovať vedy zaoberajúce sa mládežou a pomocou deťom, mládeži a mladým dospelým (pedagogike, psychológii, sociálnej práci...)
 • charakterizovať základné biologické, psychologické a sociálne aspekty vývinu detí, mládeže a mladých dospelých
 • charakterizovať nástroje, týkajúce sa práce s mládežou (multikultúrna, globálna, envoronmentálna...)
 • charakterizovať subjekty pôsobiace v práci s mládežou
 • opísať aktuálne trendy v práci s mládežou (vrátane aktuálnych technológií, ktoré využívajú mladí ľudia)
 • charakterizovať rôznorodé typy aktivít a programov využívaných v práci s mládežou
 • podieľať sa na tvorbe odborných podkladov, koncepčných a metodických materiálov v práci s mládežou
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
popísať základné legislatívne normy a strategické dokumenty v oblasti práce s mládežouústna metóda
vysvetliť špecifiká jednotlivých vied a prístupov a ich najvýznamnejšie prínosy k rozvoju osobnosti mladých ľudíústna metóda
definovať základné biologické, psychologické a sociálne aspekty vývinu detí, mládeže a mladých dospelýchústna metóda
vysvetliť hlavné zameranie jednotlivých typov výchov (multikultúrna, globálna, environmentálna...) využívaných v práci s mládežou a ich hlavného prínosuústna metóda
vymenovať hlavné subjekty pôsobiace v práci s mládežou a ich zameranie a primárne aktivityústna metóda
popísať aktuálne trendy v práci s mládežou (vrátane aktuálnych technológií, ktoré využívajú mladí ľudia)ústna metóda
pomenovať špecifiká rôznych cieľových skupín a ich potreby z hľadiska vekuústna metóda
predstaviť portfólio odborných podkladov a koncepčných a metodických materiálovústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie kritérií minimálne na 70%.

Hodnotená spôsobilosť

 • vysvetliť rôzne formy a spôsoby analýzy potrieb cieľových skupín
 • zozbierať, analyzovať a vyhodnotiť potreby cieľových skupín
 • popísať metódy stanovovania výchovno-vzdelávacích cieľov
 • stanoviť výchovno vzdelávacie ciele programov a aktivít v práci s mládežou
 • opísať základné princípy projektovej logiky a jej prepojenia na tvorbu výchovno-vzdelávacích programov
 • využívať tvorivé myslenie pri tvorbe programov a aktivít pre deti, mládež a mladých dospelých
 • definovať metodiku tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít a programov v práci s mládežou
 • zostaviť výchovno vzdelávací program pre mládež (deti, mládež a mladých dospelých) na základe potrieb a cieľov
 • opísať princípy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
 • aplikovať princípy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou vo výchovno vzdelávacích programoch a aktivítách
 • integrovať nové trendy v práci s mládežou do realizovaných koncepcií, aktivít a programov (vrátane aktuálnych technológií, ktoré využívajú mladí ľudia)
 • analyzovať a vyhodnotiť psychické aj fyzické riziká výchovno vzdelávacích aktivít a programov v práci s mládežou
 • zhodnotiť efektívnosť aplikovaných programov a aktivít v práci s mládežou
 • zdokumentovať realizované aktivity a programy pre mládež (deti, mládež a mladých dospelých)
 • zistiť, pomenovať a šíriť výsledky a dopady programov a činností v práci s mládežou
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
navrhnúť formu zberu a analýzy potrieb zvolenej cieľovej skupinyústna metóda
na základe zadaných potrieb a cieľovej skupiny definovať výchovno vzdelávacie cieleústna metóda
zostaviť výchovno vzdelávací program vychádzajúci z princípov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, využitím projektového mysleniapísomná metóda
integrovať zvolené nové trendy do navrhnutého programu (vrátane aktuálnych technológií, ktoré využívajú mladí ľudia)ústna metóda
vysvetliť metodiku tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít a programov v práci s mládežouústna metóda
zvoliť vhodný pracovný postup pri neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou vo výchovno vzdelávacích programoch a aktivitáchústna metóda
popísať psychické a fyzické riziká zadaného programupísomná metóda
navrhnúť postupy na minimalizáciu psychických a fyzických rizíkpísomná metóda
navrhnúť vhodný postup hodnotenia účinnostipísomná metóda
popísať vhodný postup zdokumentovania zadaného programupísomná metóda
navrnúť plán zisťovania, pomenovania a šírenia dopadov zadaného programu pre mládežpísomná metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie kritérií minimálne na 70%.

Hodnotená spôsobilosť

 • realizovať rôznorodé aktivity a programy v rámci výchovno vzdelávacích programov pre mládež (deti, mládež a mladých dospelých)
 • aplikovať princípy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou vo výchovno vzdelávacích programoch a aktivítách
 • využívať rôzne metódy a formy v práci s mladými ľuďmi (napr. z mentoringu, leadershipu, koučingu, supervízie...)
 • poskytovať konzultácie a poradenstvo mládeži (deťom, mládeži a mladým dospelým)
 • vysvetliť možnosti a metódy poskytovania služieb a intervencie mládeži a mladým so špecifickými potrebami
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
zrealizovať pripravenú aktivitu na základe zadaných cieľov a cieľovej skupiny využívajúcu princípy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou (aj so zameraním na prezentačné zručnosti)praktické skúšanie
uviesť príklady partnerského a inkluzívneho prístupu k mladým ľuďom vo vybraných prípadových štúdiáchústna metóda
využívať rôzne prístupy v práci s mladými ľuďmi (napr. z mentoringu, leadershipu, supervízie, koučingu...)praktické skúšanie
na základe prípadovej štúdie poskytnúť poradenstvo a odporučiť ďalšie služby pre mladého človeka so špecifickými potrebamipraktické skúšanie
prezentovať aktuálne dostupné zdroje pre prácu s mládežou na základe zadaniaústna metóda

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splnenie kritérií minimálne na 70%.

Metodické usmernenia

Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 17 a § 18